Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Hållbar affär

Vi utvecklar och förvaltar fastigheter som stödjer våra kunders verksamheter och som är hållbara ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Både vi och vår ägare staten vill att vårt företag ska vara ett föredöme inom hållbarhet och bidra till ett långsiktigt och hållbart värdeskapande.

Att vara ett föredöme innebär för oss att ligga i tätklungan i arbetet med de hållbarhetsområden som vi anser allra mest akuta: att minska negativ klimatpåverkan och värna och stärka den biologiska mångfalden vid våra fastigheter. Utifrån den verksamhet vi bedriver finns det risker och möjligheter genom hela värdekedjan, och våra möjligheter att påverka utvecklingen är i hög grad beroende av andra aktörer. Samverkan och dialog med våra intressenter är därför av avgörande betydelse.

Illustration miljö och hållbarhet

Nettonollutsläpp av koldioxid 2045

Bygg- och fastighetssektorn står för ca 30 procent av klimatpåverkan i Europa. Vår sektor behöver alltså drastiskt minska CO2-utsläppen och nå nettonollutsläpp till 2045. Genom Färdplan för fossilfri konkurrenskraft – Bygg- och anläggningssektorn, har vi denna gemensamma målbild med andra aktörer i vår värdekedja vilket är en förutsättning för att driva på omställningen mot en fossilfri sektor. Vi har länge arbetat aktivt med att minska vår energianvändning, och det, tillsammans med fjärrvärme­leverantörernas övergång till alltmer förnybar energi och att vi köper enbart förnybar el, gör att vi sedan 2012 minskat vårt klimatavtryck från inköpt energi med 73 procent.

Fokus på utsläppsminskningar i byggprocessen

Då mer än hälften av CO2-utsläppen från nybyggda hus i Sverige uppstår under material­produktion och uppförandeskedet är vårt fokus framåt på att ställa om till klimatsmarta lösningar som bidrar till betydande minskningar av CO2-utsläpp i byggprocessen. En nyckel till framgång är att utveckla samarbetet i tidiga skeden i projekt med våra arkitekter, tekniska konsulter, entreprenörer och förstås våra kunder, för att arbeta med allt från byggnadsform och optimerade konstruktioner till material och återbruk.

Under 2020 kartlade vi våra utsläpp i scope 3, satte randvillkor och avgränsningar för vad som ska ingå i de vetenskapsbaserade mål (science based targets) som omfattar hela värdekedjan. Vårt långsiktiga klimatmål är nettonollutsläpp till 2045. För att lyckas med det har vi tagit fram nya utsläppsmål för koldioxid som riktar in sig på våra största utsläpp, både direkta och indirekta. Specialfastigheters vetenskapsbaserade mål innebär att vi ska:

  • minska de absoluta utsläppen i scope 1 och scope 2 med 50 % till 2030 (med 2018 som basår)
  • minska utsläppen från byggnation i scope 3 med 50 % per byggd kvm BTA till 2030 (med 2018 som basår).

Vi har också, i samarbete med strategiska partners, tagit fram anvisningar för klimatberäkningar i projekt. Anvisningarna kommer vara styrande för de klimatkalkyler som framåt kommer bli standard i våra byggprojekt.

Stärkt biologisk mångfald

Som stor mark- och skogsägare har vi ett viktigt ansvar för den biologiska mångfalden. Med stöd av vår instruktion för skadelindringshierarkin är ambitionen att aktivt beakta den biologiska mångfalden och begränsa negativ påverkan när vi tar mark i anspråk och vid skötsel av naturmark på våra fastigheter.

Naturvärdesinventeringar hjälper oss att främja den biologiska mångfalden

Genom att förstå förutsättningarna för den mark vi äger kan vi ta aktiva beslut för att värna om just den biologiska mångfalden.

Hållbar samverkan med våra leverantörer

Specialfastigheters leverantörer är en stor och viktig del av vår verksamhet. Vår gemensamma styrka och framgång bygger på ett förtroendefullt samarbete.

Läs mer om vårt arbete med hållbarhet: