Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Bolagsstyrning

Bolagsstyrning i Specialfastigheter följer allmänt vedertagna principer för detta, inklusive de regler och principer som anges i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden).

Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten. Bolagsstyrning sker enligt de principer som beskrivs i Statens ägarpolicy och principer för företag med statligt ägande.

Bolagsstyrningsrapport

Våra bolagsstyrningsrapporter finns i våra års- och hållbarhetsredovisningar.

Nomineringsprocess för styrelsen

Staten har en enhetlig och strukturerad nomineringsprocess för styrelseledamöter. Val av styrelse i Specialfastigheter Sverige AB sker enligt de principer som beskrivs i Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande.

Revisor

Vid bolagsstämman 2021 valdes det registrerade revisionsbolaget Öhrlings Pricewaterhouse­Coopers med ansvarig revisor Helena Ehrenborg, född 1965. Valet skedde för en period om ett år. Övriga väsentliga revisionsuppdrag: Akademiska Hus AB, Bonnier Fastigheter AB, Jernhusen AB och Nordr Sverige AB.