Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Leverantör imagebild

Att vara leverantör till Specialfastigheter

Specialfastigheters leverantörer är en stor och viktig del av vår verksamhet. Vår gemensamma styrka och framgång bygger på ett förtroendefullt samarbete. Tillsammans skapar vi kostnadseffektiva och hållbara leveranskedjor – en av nyckelfaktorerna i vår utveckling och för vår leverans till vår kund.

Specialfastigheter anlitar i dagsläget cirka 1 000 leverantörer, främst inom byggentreprenad, specialistkompetens och energi. Utöver det tillkommer ett stort antal underleverantörer. Vi följer Lagen om offentlig upphandling (LOU) vid inköp, och därför upphandlar vi avtal och ramavtal via annonserade upphandlingar.

Vi har en central enhet för strategiskt inköpsarbete som bland annat upphandlar och tecknar alla ramavtal, men eftersom vår geografiska spridning är så stor – Specialfastigheter finns i hela Sverige, från Ystad till Haparanda – får många av våra medarbetare agera beställare med affärsrelationer på olika nivåer. Därför genomför vi kontinuerligt internutbildningar med fokus på beställarrollens ansvar och innehåll, men även kring frågor som rör affärsetik och korruption.

Vår ansvarskod

Ingen verksamhet är starkare än dess svagaste länk och vi ser det som en självklarhet att ställa krav på våra leverantörer. Om vi som bolag ska vara en förebild inom hållbarhet, så gäller det ansvaret hela vägen – från råvara till slutleverans. Därför behöver våra leverantörer skriva på vår ansvarskod, som bygger på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s Global Compact, och ILO:s kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Om vi ska ha ett långsiktigt samarbete tycker vi att det är viktigt att vi har samma värderingar – det vinner både vi och du som leverantör på!

Vi mäter avtalstrohet

Avtalstrohet är ett bra mått på hur väl våra krav på bland annat effektivitet, säkerhet och kvalitet får genomslag i våra köp. Det är också en trovärdighetsfråga mot våra avtalsleverantörer. Därför mäter Specialfastigheter avtalstrohet kontinuerligt.

Entreprenadfabriken

Genom att ta vara på våra leverantörers kunskap och kompetens får vi en kontinuerlig strategisk samverkan som leder till kostnadseffektiva, säkra och hållbara byggnader. Det är huvudtanken bakom Specialfastigheters satsning på det vi kallar "Entreprenadfabriken".

Ansvarskoden

Om vi ska ha ett långsiktigt samarbete tycker vi att det är viktigt att vi har samma värderingar – det vinner både vi och du som leverantör på! Därför vill vi att du skriver på vår ansvarskod, som bygger på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna.