Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ansvarskod för leverantörer

Specialfastigheters ambition är att vara det fastighetsbolag som bäst kan förutse och tillfredsställa hyresgästernas behov av ändamålsenliga och säkra lokaler till konkurrenskraftiga hyresnivåer. Att ta ekonomiskt, socialt och miljömässigt an­svar är en självklar del av vår verksamhet och återfinns i våra kärnvärden Säkerhet, Närhet, Långsiktighet och Samverkan.

Ett ansvarsfullt företagande

Specialfastigheters ansvarskod gäller för alla våra leverantörer. Genom att acceptera
ansvarskoden åtar sig leverantören att arbeta proaktivt för att möta Specialfastigheters krav inom sin egen verksamhet och för alla underleverantörer i vår gemensamma leverantörskedja. Vi tror att ett aktivt och förtroendefullt samarbete mellan oss och våra leverantörer, utvecklar våra gemensamma affärer samt främjar arbetet med ansvarsfullt företagande. Vi förväntar oss därför transparens och öppen dialog. Ansvarskoden bygger på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s Global Compact, och ILO:s kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet.

Stängsel vid en sjö

Lagar och förordningar

Leverantören ska följa gällande lagar, förordningar och standarder i de länder där de
bedriver sin verksamhet. Allt arbete måste utföras under erkända kontraktuella former,
godkända enligt tillämpbar lag.

Affärsetik

Verksamheten ska bedrivas enligt god affärssed, följa gällande konkurrenslagstiftning och hålla en hög etisk standard. Ingen form av korruption, givande eller tagande av muta accepteras. Leverantören ska arbeta aktivt för att förbygga korruption och muta.

Informationshantering

Information som rör vår eller våra kunders verksamhet får enbart användas för det ändamål den är avsedd. Leverantören ska ha rutiner och processer för informations­säkerhet.

Diskriminering och trakasserier

Vi accepterar inte diskriminering oavsett grund. Trakasserier, mobbning eller annan
kränkande fysisk eller verbal behandling får inte förekomma. Leverantören ska aktivt
förebygga diskriminering, trakasserier och annan kränkande särbehandling i verksamheten.

Fackföreningsfrihet

Alla anställda har rätt till fackföreningsfrihet och rätt att delta i kollektiva förhandlingar utan risk för vedergällning, hot eller ofredande. I länder där fackföreningsfriheten är inskränkt ska leverantören sträva efter en arbetsmiljö där företagsledning och anställda kan diskutera arbetsrelaterade frågor på ett konstruktivt sätt.

Lön

Lön ska utbetalas regelbundet, direkt till den anställde, på utsatt tid och till fullo. Lön,
förmåner och ersättning för övertid ska vara rättvisa och skäliga, och uppfylla den högsta nivån enligt nationellt lagstiftad minimilön, branschens etablerade lönenivåer.

Arbetstid

Alla anställda har rätt till lagstadgad ledighet inklusive sjuk- och föräldraledighet. Arbetstid, inklusive övertid, ska vara inom legala gränser eller vad som regleras i kollektivavtal. Alla anställda har rätt till minst en hel vilodag per vecka.

Tvångsarbete

Ingen form av tvångsarbete eller arbete kopplat till någon form av bestraffning är tillåtet. Alla anställda har rätt till ett skriftligt anställningskontrakt.

Barnarbete

Vi accepterar inte barnarbete. Saknas lokal lag mot barnarbete får ingen anställas som är under 15 år. Ungdomar mellan 15 och 18 år får arbeta med icke-farliga arbets­moment, under förutsättning att de uppnått legal ålder för att arbeta och har fullgjort nationell skolplikt.

Säker arbetsmiljö

Arbetsplatsen ska vara planerad och utformad så att arbetsmiljön är säker och hälsosam att vistas i. Leverantören ska arbeta systematiskt och förebyggande för att ständigt förbättra arbetsmiljö och hälsa. Alla anställda ska regelbundet utbildas i säker arbetsmiljö och relevant information ska finnas lättillgänglig på ett språk som den anställde förstår till fullo.

Miljö

Leverantören ska följa och efterleva miljölagstiftningen och inneha alla för verksam­heten nödvändiga tillstånd, licenser och registreringar. Ett systematiskt arbete ska bedrivas för att identifiera, analysera och hantera miljöpåverkan och kostnaden för produkter och tjänster genom hela livscykeln. Användningen av energi, vatten och andra råvaror ska effektiviseras och användning av ämnen som är skadliga för människor och miljö ska minimeras. Allt avfall, i synnerhet farligt avfall, ska hanteras ansvarsfullt och i linje med lokala föreskrifter.

Visselblåsarsystem

Specialfastigheter har ett visselblåsarsystem för att skapa möjlighet att påtala oegentligheter. Du kan läsa mer om visselblåsarsystemet här.

Efterlevnad av ansvarskoden

Vi uppmanar våra leverantörer att implementera innehållet i vår ansvarskod i sitt verksamhetsledningssystem. Leverantören ska erbjuda de anställda ett sätt att rapportera missförhållanden och avvikelse mot denna ansvarskod. För att verifiera att leverantören följer ansvarskoden ska Specialfastigheter ges möjlighet att genomföra revisioner på de arbetsplatser där tjänster utförs eller varor produceras.