Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Väsentliga hållbarhetsområden

Vi utvecklar och förvaltar fastigheter som stödjer våra kunders verksamheter och som är hållbara ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Därför arbetar vi strategiskt och transparent inom våra väsentliga hållbarhetsområden, med samarbete i fokus. 

Våra prioriterade hållbarhetsområden

Varför är just de här hållbarhetsområdena väsentliga?

Hållbarhetsområde

Varför väsentligt?

CO2-utsläpp

Klimatutsläppen från materialtillverkning, byggnation och energianvändningen av fastighetens drift är betydande.

Energi

Energianvändningen under en fastighets livscykel är betydande. Val av energislag såväl hos leverantör, i projekt och i våra fastigheter har effekt på klimatutsläppen.

Material och kemiska produkter

Vi använder stora mängder material i verksamheten. Materialval har betydelse för både miljö, klimat och människors hälsa.

Avfall

Avfall, inkl. farligt avfall, från produktion och rivning är betydande.

Biologisk mångfald

Vi är en stor mark- och skogsägare. När vi tar mark i anspråk och förvaltar våra egendomar påverkar vi naturliga ekosystem med risk att förändra eller utrota betydande livsmiljöer.

Arbetsmiljö

Det finns en betydande risk för arbetsmiljöskador i vår leverantörskedja. Hälsa och säkerhet är avgörande för att vi ska vara en attraktiv arbetsgivare och för att vi ska kunna leverera kvalitet.

Mänskliga rättigheter

Vi står upp för mänskliga rättigheter, inkl likabehandling och schysta arbetsvillkor, internt ochi vår leverantörskedja.

Antikorruption

Fastighetsbranschen är en riskbransch då det handlar om stora investeringar och komplexa affärer med många inblandade.