Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Väsentliga hållbarhetsområden

Vi utvecklar och förvaltar fastigheter som stödjer våra kunders verksamheter och som är hållbara ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Därför arbetar vi strategiskt och transparent inom våra väsentliga hållbarhetsområden, med samarbete i fokus. 

Våra prioriterade hållbarhetsområden

Varför är just de här hållbarhetsområdena väsentliga?

Hållbarhetsområde

Varför väsentligt?

Klimat

Klimatutsläppen från materialtillverkning och byggnation samt energianvändningen under fastighetens drift är betydande. Val av energislag såväl hos leverantör som i projekt och i företagets fastigheter har effekt på klimatutsläppen.

Material och avfall

Stora mängder material används i verksamheten. Materialval har betydelse för både miljö, klimat och människors hälsa. Avfall, inklusive farligt avfall, från byggnation och rivning är betydande.

Biologisk mångfald

Företaget är en stor mark- och skogsägare. När mark tas i anspråk och egendomar förvaltas påverkar det naturliga ekosystem med risk att förändra eller utrota betydande livsmiljöer.

Arbetsmiljö

Risken är stor för arbetsmiljöskador i leverantörskedjan. Hälsa och säkerhet är avgörande för att vara en attraktiv arbetsgivare och för att kunna leverera kvalitet.

Mänskliga rättigheter

Företaget står upp för mänskliga rättigheter, inklusive likabehandling och goda arbetsvillkor, internt och i leverantörskedjan.

Antikorruption

Fastighetsbranschen är en riskbransch då det handlar om stora investeringar och komplexa affärer med många inblandade.