Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Bolagsstämma

Baksida av stolar uppställda på rad

Extra bolagsstämma 2024

Extra bolagsstämma i Specialfastigheter Sverige AB hölls den 31 maj och var öppen för allmän­heten. Vid stämman utsågs det registrerade revisionsbolaget PWC (Öhrlings Pricewaterhouse Coopers Aktiebolag) till revisor, med Helena Ehrenborg som huvudansvarig revisor.

Årsstämma 2024

Specialfastigheters årsstämma 2024 hölls den 18 april och var öppen för allmänheten. Vid stämman en ny ledamot, Siv Malmgren, in i styrelsen. Tidigare ledamoten Charlotte Hybinette valde i februari att lämna Specialfastigheters styrelse i samband med att hon tillträdde som tf chef för avdelningen Projekt och Teknik vid bolaget och ställde därmed inte upp för omval. Övriga styrelseledamöter omvaldes och Eva Landén fortsätter som styrelsens ordförande. Öhrlings PricewaterhouseCoopers Aktiebolag valdes interimistiskt som revisor fram till dess att upphandling av ny ordinarie revisor slutförts. Helena Ehrenborg utsågs till huvudansvarig revisor. Stämman beslutade bland annat att fastslå den av styrelsen föreslagna utdelningen om 0 kronor, en nivå som satts mot bakgrund av bolagets stora investeringsvolym.