Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Värna och stärka den
biologiska mångfalden

Vita blommor i närbild

I många av Specialfastigheters fastigheter ingår omfattande mark- och skogsområden. Vi har således en stor möjlighet att bidra till att bevara och stärka den biologiska mångfalden.

Våra fastigheter tar naturmiljöer i anspråk, och genom att vi förvaltar naturmiljöer och andra markområden i anslutning till våra byggnader har vi en direkt påverkan på den biologiska mångfalden. Vi har även en indirekt påverkan genom vår leverantörskedja och genom utsläpp av växthusgaser som bidrar till klimatförändringar, vilka i sin tur har bäring på den biologiska mångfalden.

Samverkan för effektivt arbete

Vårt arbete med frågan är både strategiskt och operativt. Under 2020 anslöt vi oss till initiativet CLImB (Changing Land use Impact on Biodiversity). Initiativet samlar näringslivsaktörer från olika branscher med målet att inom området biologisk mångfald utveckla väl förankrade värderings- och mätmetoder för att sätta relevanta mål, genomföra åtgärder som ger verklig effekt och följa upp åtgärder på etteffektivt sätt. I nuläget är det förutom Specialfastigheter Vattenfall, LKAB, Boliden, Cementa, Skellefteå Kraft, Svemin, Skanska, Talga, SBMI och Svenska Kraftnät som är med i satsningen.

Naturvärdesinventeringar blir viktiga underlag

På operativ nivå gör vi naturvärdesinventeringar på de av våra fastigheter som är större än 10 hektar, med målet att skapa ett utgångsvärde för den biologiska mångfalden på fastigheterna. Naturvärdesinventeringarna ger oss bland annat kunskap om rödlistade arter och kommer att bli ett viktigt underlag för förvaltningsplaner och skogsvårdsplaner framåt. Det kommer även bli viktigt hur vi implementerar skadelindringshierarkin* i våra projekt och i den löpande driften. Under 2021 initierade vi ett pilotprojekt för detta inom vår projektverksamhet. I det dagliga arbetet jobbar fastighetsavdelningen med att hitta såväl stora som små insatser för att gynna den biologiska mångfalden, till exempel genom att sätta upp fladdermusholkar och bihotell eller genom att lämna fällda träd kvar på marken för diverse insekter och småkryp.

* Ett hierarkiskt synsätt där skador i första hand ska undvikas, i andra hand
minimeras och avhjälpas på plats och endast i sista hand kompenseras.