Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Uppförandekod

Specialfastigheter är ett helägt statligt bolag. Det medför ett särskilt ansvar. Såväl som arbetsgivare, medarbetare, affärspartner och samhällsaktör för­väntas vi agera på ett ansvars­­­fullt och professionellt sätt som präglas av hög etik. För att säkerställa att vi har ett gemensamt synsätt på vad det innebär att agera etiskt har vi tagit fram en uppförande­kod.

Här tydliggörs vår inställning och vårt åtagande mot varandra och mot vår omvärld. Uppförandekoden ska fungera som en vägledning i vårt dagliga arbete och underlätta för oss som medarbetare att göra rätt och handla på ett sätt som speglar Special­­fastigheters värderingar.

Stängsel vid en sjö

Allmänna riktlinjer

Grunden – våra kärnvärden och rådande principer

Vår uppförandekod grundar sig på våra kärnvärden: säkerhet, närhet, långsiktighet och
samverkan. Koden hjälper oss att omvandla våra värderingar till verklighet och ska bidra till långsiktiga relationer med medarbetare, kunder, ägare och andra intressenter.

Vi tillämpar också FN:s Global Compact, ett FN-initiativ för ansvarsfullt företagande som innehåller tio principer gällande mänskliga rättigheter, arbetsvillkor, miljö och korruption. Principerna grundar sig på FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna, ILO:s grundläggande konventioner om de mänskliga rättigheterna i arbetslivet, Rio-deklarationen samt FN:s konvention mot korruption.

Vi följer ”Kod mot korruption i näringslivet”, som är framtagen av Institutet mot mutor. Vi har även en ansvarskod som alla våra leverantörer ska följa.

Vårt gemensamma ansvar inom Specialfastigheter

Vi förväntar oss att alla medarbetare uppträder i enlighet med företagets värderingar och spelplan. Det är vi tillsammans som skapar företagets kultur och omvandlar våra värderingar till verklighet. Men det räcker inte med att ha en tydlig uppförandekod – det vi står för måste också förankras och genomsyra allt vi gör.

Affärsprinciper

Vi behandlar alla lika

Vi agerar professionellt, affärsmässigt och med hög integritet. Vi behandlar varandra, kunder och leverantörer rättvist och fördomsfritt. Med hjälp av tydliga riktlinjer för inköp av varor och tjänster skapar vi förtroendefulla relationer.

Vi tolererar ingen form av korruption

Vi ska varken ta emot eller erbjuda något som kan påverka någon parts objektivitet i
affärsbeslut eller som strider mot gällande lagar. Våra privata intressen får inte påverka vårt omdöme eller agerande i arbetet. Vi konkurrerar på ett sunt sätt och följer gällande
konkurrenslagstiftning.

Vi respekterar företagets egendom och resurser

Specialfastigheters egendom och resurser ska användas för yrkesmässig verksamhet – inte för personlig vinning, i bedrägligt syfte eller på annat otillbörligt sätt.

Vi står för ett trovärdigt erbjudande

Vårt erbjudande, och sättet vi presenterar och marknadsför det på, ska uppfylla alla tillämpliga regler och lagkrav.

Vi kommunicerar rakt och tydligt

Vår kommunikation ska vara öppen och ärlig, såväl internt som externt. Vi ska förmedla vår affärsidé, vision och våra mål på ett sätt som skapar förståelse, engagemang och förtroende. Var och en påverkar omgivningens uppfattning om oss, tillsammans bygger vi vårt varumärke.

Säkerhet

Vi följer gällande arbetsrättsliga lagar och kollektivavtal

Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar att säkerställa att alla medarbetare har samma
rättigheter och möjligheter vad gäller arbetsvillkor, utveckling och lön. Vi har individuell
lönesättning och förmåner som följer utvecklingen på marknaden. Vi förutsätter att våra
medarbetare är lojala mot företaget. Vi får inte utföra arbete som direkt eller indirekt konkurrerar med Specialfastigheter. Det är ett ömsesidigt förhållande och Special­fastigheter ska å sin sida hålla vad de lovar gentemot medarbetarna.

Vi verkar för en god arbetsmiljö

För att främja såväl säkerhet som organisatorisk, social och fysisk hälsa arbetar vi systematiskt och proaktivt med arbetsmiljöfrågor. Vår utgångspunkt är att alla människor har lika värde och vi bemöter varandra med respekt. Diskriminering, eller kränkande särbehandling tolereras inte.

Vi visar att vi bryr oss om och värdesätter varandra. Vi arbetar med att förebygga alkohol- och drogmissbruk, vi värdesätter balans i livet, vi uppmuntrar engagemang och delaktighet och har en öppen kultur. Alla ska känna att de har inflytande över sin arbetssituation. Vi uppmuntrar förbättringsförslag och delar med oss av våra lärdomar till varandra.

Miljö- och samhällsansvar

Vi låter miljöhänsyn genomsyra alla delar av vår verksamhet

Vår verksamhet och våra fastigheter påverkar miljön och klimatet under hela fastig­hetens livscykel. Vi väljer aktivt produkter och tjänster som har en så liten negativ på­verkan på människa och miljö som möjligt. Vi ska, i samverkan med kunder, leverantörer och övriga intressenter minska utsläppen av koldioxid och minska förbrukningen av ändliga resurser i vår verksamhet. Vi ska vid nybyggnation bygga enligt Miljöbyggnad Guld och vid ombyggnation enligt Miljöbyggnad Silver. Både den löpande för­valtningen och projektverksamheten ska genomsyras av miljö- och klimathänsyn.

Efterlevnad och uppföljning

Vikten av att följa uppförandekoden

Styrelsen har godkänt och fastslagit denna uppförandekod. Samtliga medarbetare och personer som agerar i Specialfastigheters namn har ansvar och är skyldiga att följa den.
Uppförandekoden ska alltid gås igenom vid nyanställningar och samtliga chefer an­svarar för att den kommuniceras till alla medarbetare och att den efterföljs. Chefer ska själva vara ett föredöme i dessa frågor.

Uppförandekoden är inte heltäckande och det sunda förnuftet ska användas. Vår
organisationsstruktur stöttar efterlevnaden av uppförandekoden, liksom vårt ledningssystem, våra rutiner och styrande dokument samt kompetensutveckling. Uppförandekoden ska vara integrerad i alla våra processer.

Brott mot uppförandekoden

Alla medarbetare ska rapportera misstänkt överträdelse mot uppförandekoden eller brott mot tillämplig lag till närmaste chef. Om denne är inblandad i händelsen, eller på annat sätt är jävig, ska händelsen rapporteras till chefens chef, alternativt till HR-chefen. Samtliga chefer som får kännedom om misstänkt överträdelse mot uppförandekoden eller brott mot tillämplig lagstiftning är skyldiga att utreda det och vidta åtgärder. Vid konstaterat brott eller vid misstanke om brott, ska säkerhetschef underrättas för konsultation och samordning av lämpliga åtgärder.

Om medarbetarens anmälan inte åtgärdas eller om denne inte känner sig bekväm med att rapportera misstänkt överträdelse eller brott personligen, ska visselblåsarsystemet användas. Anmälan utreds av säkerhetschef och hållbarhetsstrateg/visselblåsaransvarig vid Specialfastigheter. Alla ärenden som rapporteras i visselblåsarsystemet ska rapporteras till revisions- och finansutskottet