Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Hållbarhetspolicy

Specialfastigheters hållbarhetspolicy omfattar företagets medarbetare och berör våra kunder samt andra samarbetspartners. I begreppet hållbarhet inkluderar vi även vårt arbete med kvalitet.

Vår verksamhet utgår från våra värderingar säkerhet, närhet, långsiktighet och samverkan. Vi följer gällande lagar, förordningar och övriga bindande krav. I vårt ledningssystem finns styrande dokument som berör kvalitet och hållbarhet. Ledningssystemet stödjer vårt arbete med att:

  • sätta strategiska mål för verksamheten
  • systematiskt jobba med ständiga förbättringar
  • förbättra vår prestanda
  • prioritera hållbart värdeskapande för våra intressenter.
Stängsel vid en sjö

Vi är lyhörda och skapar goda relationer med våra kunder och övriga intressenter och får på så sätt kunskap om behov, förväntningar och krav, som vi omsätter i en ständigt förbättrad verksamhet. Vi skapar metoder och processer som stärker vår ställning som leverantör och samarbetspartner. Vi ska upplevas som det rätta valet för kunder som har särskilda hållbarhets- och säkerhetskrav på verksamhetslokaler, nu och i framtiden.

Genom att kontinuerligt identifiera, hantera och följa upp risker och möjligheter kopplade till kvalitet och hållbarhet upprätthåller vi rätt nivå av riskexponering i organisationen samt ökar möjligheten att nå våra mål.

Hållbar affär

Specialfastigheter ska vara ett föredöme i arbetet för en hållbar affär. Det tankesättet genomsyrar allt vi gör idag och det vi planerar för framtiden. En hållbar affär innebär att varken människor eller miljö ska påverkas negativt av vår verksamhet, nu eller i kommande generationer. Vi utvecklar och förvaltar fastigheter som stödjer våra kunders verksamheter och som är hållbara ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Vi samarbetar med leverantörer som främjar ett ansvarsfullt företagande i sina leverantörskedjor och som uppfyller våra hållbarhetskrav, bl. a. genom vår ansvarskod. Vi följer de krav på hållbart värdeskapande och företagande som återfinns i Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande. Vi mäter och följer upp vårt hållbarhetsarbete och redovisar det årligen, bland annat genom en hållbarhetsrapport.

Miljö

Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel – från design, projektering och produktion till förvaltning, ombyggnad och demontering/rivning. Därför tänker vi långsiktigt i alla delar av vår verksamhet och i hela vår värdekedja. I samverkan med våra kunder och övriga intressenter arbetar vi strukturerat och målmedvetet för att minska vår miljöbelastning. Vi sätter mål och prioriterar åtgärder med utgångspunkt i våra betydande miljöaspekter, FN:s globala utvecklingsmål, Parisavtalet samt de svenska klimat- och miljökvalitetsmålen.

Socialt

Våra fastigheter ska bl.a. utifrån säkerhet, mänskliga rättigheter och en god arbetsmiljö vara utformade så att de stödjer våra kunders verksamhet. Våra inne- och utemiljöer ska genom sin utformning och förvaltning bidra till ökat välbefinnande för dem som vistas i och besöker
våra fastigheter.

Specialfastigheter ska vara en attraktiv arbetsgivare och en arbetsplats där medarbetarna ständigt utvecklas. Vi har kompetenta och engagerade medarbetare som förstår sin roll, känner delaktighet och tar ansvar för kvaliteten i sitt arbete, samt förstår och bidrar till att uppnå företagets mål. Vi förväntar oss en hög moral hos våra medarbetare och att de har ett etiskt förhållningssätt. Vi ska genom god affärsetik upprätthålla en hög trovärdighet, både
inom företaget och mot våra intressenter.

Likabehandling

Specialfastigheters arbete med mångfald och jämställdhet syftar till att säkerställa lika rättigheter och möjligheter för alla medarbetare och potentiella medarbetare i fråga om arbete, anställnings- och arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i företaget. Vi arbetar aktivt med diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder för ökad mångfald och likabehandling inom alla våra olika yrkesområden. Alla medarbetare ska kunna arbeta och utvecklas tillsammans utan att någon utsätts för kränkande särbehandling eller trakasserier.

Vi verkar också för likabehandling och ökad mångfald inom vår bransch, främst genom samverkan med våra leverantörer.

Arbetsmiljö

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete säkerställer vi en god arbetsmiljö relaterad till både psykosociala, organisatoriska och fysiska faktorer. För oss är det viktigt att medarbetarna ges möjlighet att individuellt och genom samverkan utöva inflytande på det egna arbetet och på företagets verksamhet. Detta främjas bland annat genom ett gott ledarskap. Varje medarbetare har ett ansvar i det gemensamma arbetsmiljöarbetet och i skapandet av ett gott företagsklimat. Genom hälsofrämjande åtgärder ska vi bibehålla en hög frisknärvaro och minimera arbetsskador och tillbud. Vi samverkar aktivt med våra kunder och leverantörer för en god arbetsmiljö i våra gemensamma projekt.

Ekonomi

Hållbart företagande är en viktig del av ett hållbart värdeskapande. Specialfastigheter ska i första hand skapa långsiktigt hållbara värden för ägaren och kunder och i andra hand även för våra övriga intressenter. Verksamheten ska bedrivas på affärsmässig grund och generera marknadsmässig avkastning genom en hyressättning som beaktar verksamhetens risk.

Beskattning

Specialfastigheter ska göra rätt för sig, vara ett gott föredöme och uppfylla skattelagstiftningen. Vi har gjort följande ställningstagande inom skatteområdet:

  • Vi följer skattelagstiftningen
  • Vi ser allvarligt på skattefusk
  • Vi har ingen aggressiv skatteplanering
  • Vi följer branschpraxis vid tillämpning av skattelagstiftning
  • Vi väljer bort de partners, leverantörer och kunder som inte följer skattelagstiftningen