Startsidan
Verksamheten
Våra kunder


Kunder

Kriminalvård

Kriminalvården
Vår största kund Kriminalvården är en statlig myndighet med ansvar för häkten, fängelser och frivård. Myndig­hetens övergripande uppgift är att tillsammans med polis, åklagare och domstolar minska brottsligheten och öka människors trygghet.

Anstalten Norrtälje

Specialfastigheters kunder bedriver verksamheter med höga krav på säkerhet, i många fall handlar det om skyddsobjekt. Det finns ett tydligt behov av specialanpassade lokaler. De ska fungera idag och i framtiden. Genom långsiktighet, närhet och samverkan uppfyller vi våra kunders önskemål.

Försvar och rättsväsende

dv
Domstolsverket är en statlig myndighet som lyder under regeringen och som fungerar som en serviceorganisation till domstolarna i landet. Domstolsverket har ingen bestämmanderätt över domstolarnas dömande verksamhet eller deras domslut.

Försvarsmakten
Försvarsmakten (FM), är en myndighet som styrs av riksdag och regering. FM bidrar till att hantera och förebygga kriser i Sveriges omvärld, hävda landets territoriella integritet, försvara landet mot väpnat angrepp och i krissituationer säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna.


Polismyndigheten är en enrådsmyndighet som organiseras i sju polisregioner, åtta nationella avdelningar samt ett kansli. Polisen utreder många olika slags brott och jobbar förebyggande för att förhindra nya.

Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinalverket har en viktig roll i det svenska rättsväsendet. Genom utredningar bidrar verket till rättssäkerheten i Sverige. De utför kvalificerade analyser och bedömningar inom rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik. Verket är en professionell kunskaps- och expertorganisation.

FMV
Försvarets Materielverk (FMV) är en civil oberoende myndighet under ägaren Försvarsdepartementet. FMV upphandlar materiel till Försvarsmakten och andra myndigheter inom den civila säkerhetssektorn.

FOI

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling, analyser och studier.

Institutionsvård och övriga specialverksamheter


Folke Bernadotteakademin (FBA) är en expertmyndighet som hör till UD:s verksamhetsområde. FBA har till uppdrag att bidra till varaktig fred, säkerhet och utveckling genom att verka för effektiva internationella fredsinsatser. Detta görs bl.a. genom rekrytering av civila experter, utbildning och övning samt forskning.

MSB
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris.

Migrationsverket
Migrationsverket är en myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

SiS
Statens institutionsstyrelse är en statlig myndighet som bedriver individuellt anpassad tvångsvård och behandling av ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. Deras uppdrag är att, i samverkan med socialtjänsten, ge dem bättre förutsättningar för ett socialt fungerande liv utan missbruk och kriminalitet.


Kronofogden är en statlig myndighet under Finansdepartementet med uppdrag att bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn, att bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt att motverka brottslighet.

Flygvapenmuseum i Linköping

Statens Försvarshistoriska museer
Statens försvarshistoriska museers uppdrag är att främja kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i samhällsutvecklingen.