Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Våra kunder är inte vilka som helst

De flesta av våra kunder är myndigheter och verk med viktiga samhällsfunktioner och verksamheter som ställer höga krav, inte minst på säkerhet. I många fall handlar det om skyddsobjekt.

Kunderna har ofta behov av specialanpassade, säkra lokaler som ska fungera idag och i framtiden. Genom långsiktiga, nära samarbeten med våra kunder säkerställer vi att fastigheterna stödjer deras verksamhet på bästa sätt.

Fasad på en av våra fastigheter
Domstolsverket logotyp

Domstolsverket är en statlig myndighet som fungerar som en serviceorganisation till domstolar, nämnder och myndigheter inom Sveriges domstolar.

Domstolsverket logotyp

Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling och ligger under Utrikesdepartementet. Folke Bernadotteakademin bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och Statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer.

Domstolsverket logotyp

Försvarets Materielverk (FMV) är en statlig myndighet som upphandlar, utvecklar och levererar materiel och tjänster till det svenska försvaret.

Domstolsverket logotyp

Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) är ett av Europas ledande forskningsinstitut inom försvar och säkerhet. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

Domstolsverket logotyp

Försvarsmakten har ansvar för landets försvar i händelse av krig, att hävda Sveriges vidare intressen samt att understödja fredsbevarande insatser och humanitär hjälp. Försvarsmakten leds av överbefälhavaren och består av armén, flygvapnet och marinen.

Kriminalvårdens logotyp

Kriminalvården har ansvar för landets häkten, fängelser och frivård. Myndighetens uppgift är att tillsammans med polis, åklagare och domstolar minska brottsligheten och öka människors trygghet.

Domstolsverket logotyp

Kronofogden är en statlig myndighet under Finansdepartementet med uppdrag att bidra till att säkerställa finansieringen av den offentliga sektorn, att bidra till ett väl fungerande samhälle för medborgare och näringsliv samt att motverka brottslighet.

Domstolsverket logotyp

Migrationsverket är den myndighet som prövar ansökningar från personer som vill bosätta sig i Sverige, komma på besök, söka skydd undan förföljelse eller ha svenskt medborgarskap.

Domstolsverket logotyp

MSB har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka, kris, krig eller krigsfara.

Domstolsverket logotyp

Polismyndigheten är en enrådsmyndighet som tillsammans med övriga myndigheter inom och utom rättsväsendet genom sina insatser ska bidra till målet för kriminalpolitiken – att minska brottsligheten och öka människors trygghet.

Domstolsverket logotyp

Riksarkivet är en statlig förvaltningsmyndighet vars uppdrag är att säkerställa samhällets arkivinformation och göra den möjlig att använda över tid. Riksarkivet arbetar också för att öka kunskaperna om arkivens innehåll och funktion i samhället.

Domstolsverket logotyp

Rättsmedicinalverket är en expertmyndighet inom rättsväsendet. Genom opartiska analyser och bedömningar som ger tillförlitliga svar åt polis, åklagare och domstolar i olika brottsutredningar bidrar myndigheten till ett rättssäkert samhälle.

Kriminalvårdens logotyp

Statens försvarshistoriska museers uppdrag är att främja kunskapen om det svenska försvaret genom tiderna och om försvarets roll i samhällsutvecklingen.

Domstolsverket logotyp

Statens institutionsstyrelse, SiS är en statlig myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård. SiS behandlar ungdomar med allvarliga psykosociala problem och vuxna med missbruksproblem. De tar också emot ungdomar som har dömts till sluten ungdomsvård.