Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Stabil utveckling med resurser för ytterligare tillväxt

Specialfastigheters delårsrapport Q1 2018: Kvartalets resultat om 230 Mkr har ökat jämfört med förra årets resultat för första kvartalet (182) Mkr, och ökade hyresintäkter om 512 Mkr (476 Mkr) leder till förbättrat driftöverskott.

Periodens resultat ökade främst på grund av högre hyresintäkter samt att de negativa orealiserade värdeförändringarna på förvaltningsfastigheter och finansiella instrument har varit lägre. Marknadsvärdet på förvaltningsfastigheterna ökade till 25 178 (25 002) Mkr och beror till stor del på investeringar, förvärv samt omförhandlade hyresavtal.

– Vårt stabila resultat ger oss förutsättningar för ytterligare tillväxt. För de kommande fem åren planerar vi för investeringar som överstiger en miljard kronor om året, säger Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter.

Ambitiösare utsläppsmål – minska med 75 %

Klimatfrågan är en ödesfråga för världen och det blir alltmer bråttom att hejda temperaturökningsprocessen. Specialfastigheter ska som statligt bolag vara ett föredöme inom hållbart företagande och vi har därför beslutat att ändra vårt klimatmål så att vi till 2030 (med basår 2012) ska minska våra koldioxidutsläpp med 75 %. Det är ett mycket ambitiöst mål men vi är fast beslutna om att vi ska klara det.

Säker uppgiftshantering

Snart träder den nya lagen om hantering av personuppgifter ikraft och vi förbereder oss för fullt för att leva upp till kraven i den kommande Dataskyddsförordningen. Samtliga medarbetare ska därför genomgå en interaktiv utbildning innan lagen börjar gälla.

Delårsrapporten finns att läsa in sin helhet här.