Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Specialfastigheters delårs­rapport januari-mars 2024: Fortsatt växande fastighets­portfölj och stabilt resultat

Specialfastigheter levererar ett stabilt förvaltnings­resultat under det första kvartalet med ökade hyres­intäkter med 18,4 procent, främst drivet av ett antal färdigställda lokaler där våra kunder tillträtt under kvartalet och senare delen av 2023. Förvaltnings­fastigheternas marknadsvärde uppgår till närmare 43 miljarder kronor.

  • Totala intäkter ökade med 18 % till 805 (684) Mkr
  • Förvaltningsresultatet ökade med 1 % till 387 (382) Mkr
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -163 (-154) Mkr och värdeförändringarna på finansiella instrument uppgick till -73 (-99) Mkr
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 114 (158) Mkr
  • Marknadsvärdet på fastigheter ökade till 42 685 (41 740) Mkr

Fortsatt hög investeringstakt

Vi ser en fortsatt stark efterfrågan på säkerhetsfastigheter från flera av våra kunder. Den beslutade investeringsvolymen uppgick till 33 miljarder kronor. Vi färdigställer löpande ny-, om- och till­byggda lokaler till våra kunder. Utöver de stora byggprojekten arbetar vi intensivt med anpass­ningar och mindre ombyggnationer samt med säkerhetshöjande åtgärder för olika kunder. Flera större hyresavtal har också tecknats för ny- och utbyggnad av ett antal kriminalvårdsanstalter.

Stärkt kapitalmarknad

Kapitalmarknaden har fortsatt att stärkas. Svenska fastighetsbolag emitterade nästan sex gånger så mycket under kvartalet jämfört med motsvarande period förra året. Specialfastigheter har emitterat en femårig obligation till en volym om 600 Mkr till en fast årlig ränta om 3,185 procent under första kvartalet.

– Specialfastigheter är mitt uppe i en omställningsfas. Vi växer som företag med våra utvecklingsprojekt i både volym och antal projekt och är nu både ett fastighetsförvaltande och projektutvecklande bolag. Vi arbetar därför aktivt med att forma en organisation som ger de bästa förutsättningarna att möta tillväxten. Vi är inne i en väldigt intressant förflyttning som företag och jag ser en stor förändringsvilja i verksamheten, så jag ser med tillförsikt fram emot vår fortsatta tillväxtresa tillsammans, säger vd Alexandra Laurén.

Delårsrapporten finns att läsa i sin helhet här.

För ytterligare information kontakta:
Eva Bång, CFO, tel: 010-788 63 20
Alexandra Laurén, vd, tel: 010-788 62 01