Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Årsstämma 2024: Ingen ut­delning och en ny ledamot invald i styrelsen

Årsstämman 2024 i Specialfastigheter Sverige AB (publ) ägde rum den 18 april. Ingen utdelning ges till ägaren. En ny ledamot, Siv Malmgren, valdes in i styrelsen.

Stämman beslutade bland annat att fastslå den av styrelsen föreslagna utdelningen om 0 kronor, en nivå som satts mot bakgrund av bolagets stora investeringsvolym. Stämman fastställde resultaträkningen för 2023 och balansräkningen per 2023. Styrelsens ledamöter och vd beviljades ansvarsfrihet. Stämman beslutade vidare att fastställa föreslagna arvoden för styrelsen samt de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som styrelsen föreslagit.

Ny ledamot i styrelsen

Vid stämman valdes Siv Malmgren in som ny styrelseledamot. Siv Malmgren har lång erfarenhet från fastighetsbranschen, både i ledande positioner och i styrelseuppdrag.

– Specialfastigheters uppdrag att äga, förvalta och utveckla säkerhetsfastigheter är högaktuellt givet läget i samhället. Jag ser fram emot att få vara med på den utvecklings- och tillväxtresa som bolaget inlett och att även få en djupare inblick i offentligt företagande. Jag kan bidra med min mångåriga erfarenhet från fastighetsbranschen med fokus på långsiktighet och affärsmannaskap samt ett starkt engagemang inom social hållbarhet, säger Siv Malmgren.

Till styrelsen omvaldes Eva Landén, Peter Blomqvist, Britta Dalunde, Mikael Lundström, Lotta Niland, Pierre Olofsson och Åsa Wirén. Eva Landén fortsätter som ordförande för bolagets styrelse. Charlotte Hybinette valde i februari att lämna Specialfastigheters styrelse i samband med att hon tillträdde som tf chef för avdelningen Projekt och Teknik vid bolaget. Öhrlings PricewaterhouseCoopers Aktiebolag valdes interimistiskt som revisor fram till dess att upphandling av ny ordinarie revisor slutförts. Helena Ehrenborg utsågs till huvudansvarig revisor.

Protokoll från årsstämman publiceras på Specialfastigheters webbplats.

För ytterligare information kontakta:
Alexandra Laurén, vd, tel: 010-788 62 01
Hanna Janson, kommunikationschef, tel: 010-788 62 10