Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Specialfastigheters års- och hållbarhetsredovisning för 2023 publicerad

2023 präglades av fortsatt stor efterfrågan på hållbara samhälls­fastigheter inom säkerhetssegmentet. Det finns goda förutsätt­ning­ar för Specialfastigheter att fortsätta utveckla fastighetsportföljen även under kommande år. Hela fastighetsmarknaden har påverkats av räntevillkoren på kapitalmarknaden, men med en trygg ägare i svenska staten, stabila kunder och en underliggande stabil verksamhet har Specialfastigheter kunnat fortsätta finansiera den löpande affärsverksamheten.

Specialfastigheter har ett större antal projekt avseende om- och tillbyggnad i planerings- och produktionsfas, där beslutad investeringsvolym vid årsskiftet uppgick till cirka 29 miljarder kronor.

– Året har präglats av stora investeringar, både i vårt befintliga bestånd och på nya platser. Vi har utvecklat flera av våra befintliga fastigheter runtom i landet och vi har färdigställt och invigt nya lokaler vid ett tiotal kriminalvårdsanstalter. Under året har vi vunnit en upphandling av en helt ny anstalt i Kalmar och vi planerar sedan tidigare en ny anstalt i Trelleborg. Vi ser en stor fortsatt efterfrågan på säkerhetsfastigheter och vi kommer under de närmaste åren även uppföra tre nya polishus på olika orter i Sverige och fortsätta utveckla våra befintliga fastigheter, säger Alexandra Laurén, vd för Specialfastigheter.

Stor efterfrågan, stabil fastighetsverksamhet och växande fastighetsportfölj

Specialfastigheter uppnådde sina ekonomiska mål även 2023. Målet för soliditeten är att ligga på 25–40 procent, 2023 blev den 32 procent. Avkastning på operativt kapital uppgick till 5 procent och vi nådde därmed ägarens mål på minst 5 procent över tid. Investeringarna exklusive underhåll uppgick till 5 488 Mkr, vilket var högre än det uppsatta investeringsmålet på minst 4 miljarder kronor.

  • Investeringsvolymen fortsatte växa under 2023.
  • Hyresintäkterna ökade och förvaltningsresultatet stärktes jämfört med föregående år.
  • Marknadsvärdet på fastigheterna har stigit med 5,5 miljarder kronor sedan förra årsskiftet.
  • I den expansiva fas som vi befinner oss i har vi haft ett stort rekryteringsbehov och det kommer kvarstå även under kommande år.

Specialfastigheters års- och hållbarhetsredovisning för 2023 finns att ladda ner här, och trycks även i en mindre upplaga som skickas ut till de intressenter som begär det.

Denna information är sådan information som Specialfastigheter Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars 2024 kl. 14.55.

För ytterligare information kontakta:

Eva Bång, CFO, tel 010-788 63 20
Alexandra Laurén, vd, tel: 010-788 62 01