Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Boksluts­kommuniké 2023: Stabil fastig­hets­verksamhet och växande fastighetsportfölj

Specialfastigheters fastighetsportfölj växer fortsatt och marknads­värdet uppgår till 41 740 Mkr. Ökningen beror främst på investe­ringar i ny-, om- och tillbyggnadsprojekt för Kriminalvården. Om­sättningen har stigit med 25 % och uppgår till 3 063 Mkr. Ökningen är framför allt hänförlig till färdigställandet av nya lokaler, övriga ny- och omförhandlingar samt indexjusteringar av befintliga avtal.

  • Totala intäkter från fastighetsförvaltning ökade med 25 % till 3 063 (2 456) Mkr
  • Förvaltningsresultatet ökade med 21 % till 1 624 (1 341) Mkr
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -188 (-1 723) Mkr och värdeförändringarna på finansiella instrument uppgick till -140 (210) Mkr
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 1 020 (-143) Mkr
  • Marknadsvärdet på förvaltningsfastigheter ökade till 41 740 (36 210) Mkr
  • Utdelning som beslutas på årsstämman i april 2024 föreslås uppgå till 0 (0) Mkr

Fortsatt stark efterfrågan

Efterfrågan på Specialfastigheters säkerhetsfastigheter är fortsatt stark och ytterligare investeringar har gjorts i fastighetsportföljen. Vi har under kvartalet tecknat flera nya hyresavtal med Kriminalvården, arbetat vidare med planerna på ett utvecklat fastighetsbestånd för vår kund Statens institutionsstyrelse samt färdigställt och överlämnat flera byggnader till vår förvaltningsverksamhet.

Återhämtning på kapitalmarknaden

Glädjande nog har det sett lite ljusare ut på kapitalmarknaden. De långa marknadsräntorna har sjunkit och likviditeten på marknaden har stärkts. Specialfastigheter har emitterat obligationer till en volym om ca 1,5 miljard kronor varav cirka en tredjedel grönt. Kreditvärderingsinstitutet Standard & Poor’s bekräftade i december återigen vår höga rating, AA+.

– Vi har en intensiv tid framför oss där vi ska fortsätta att skapa värde i vår fastighetsportfölj. Kundernas förtroende för oss är avgörande och jag gläds därför över resultatet från den senaste kundundersökningen som visar att kundnöjdheten ökat ytterligare. Detta tillsammans med den imponerande höga leveranskultur och stora kunskap som jag mött hos mina kolleger som nytillträdd vd för bolaget gör att jag verkligen ser fram emot Specialfastigheters fortsatta utvecklingsresa, säger vd Alexandra Laurén.

Bokslutskommunikén finns att läsa här.