Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Specialfastigheters boksluts­kommuniké 2022: Rekordstor investerings­volym och fortsatt stark efterfrågan från kunderna

Den stora tillväxten för Specialfastigheter fortsätter med en stark efterfrågan från kunderna. Förvaltningsresultatet för 2022 uppgick till 1 341 Mkr, vilket är lägre än föregående år och främst förklaras av högre fastighetskostnader samt ett lägre finansnetto.

  • Hyresintäkterna ökade med 1 % till 2 205 (2 174) Mkr
  • Förvaltningsresultatet minskade med 16 % till 1 341 (1 592) Mkr
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -1 723 (2 147) Mkr och värdeförändringarna på finansiella instrument uppgick till 210 (32) Mkr
  • Årets resultat efter skatt uppgick till -143 (2 999) Mkr
  • Marknadsvärdet på fastigheterna ökade till 36 210 (33 761) Mkr
  • Utdelning som beslutas på årsstämman i april 2023 föreslås uppgå till 0 (634) Mkr

Tillväxtresa och ökat kostnadsläge

Året präglades av en stark tillväxt för att möta kundernas behov och efterfrågan. Resultatet summeras av stabila hyresintäkter, men också ökade kostnader som följd av en större organisation för att möta denna satsning. Av den anledningen nåddes inte ägarens mål om en justerad avkastning på eget kapital på 8 procent. Årets resultat belastas av högre finansiella kostnader samt en negativ orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheter som en effekt av marknadsläget med högre avkastningskrav. Specialfastigheter utmanas också fortsatt av ett ökat kostnadsläge där exempelvis byggkostnadsindex har stigit med närmare 15 procent på ett år.

– Specialfastigheter hade vid årets utgång projekt i planerings- eller produktionsfasen för cirka 30 miljarder kronor varav cirka 25 miljarder kronor för Kriminalvården. Vi är glada för den stora tillväxten i företaget, särskilt i en tid då en lågkonjunktur ser ut att stå för dörren, säger Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter.

Bibehållen hög kreditrating

Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s bekräftade i december Special­fastig­heters höga kreditrating, AA+, vilket ger goda förutsättningar för fortsatt finansiering på kapitalmarknaden. Det är särskilt viktigt i och med den kraftiga tillväxtfas som Specialfastigheter befinner sig i. Under sista kvartalet emitterade företaget bland annat en grön obligation på 814 Mkr.

Förslag på pausad utdelning

Den stora projektvolymen påverkar resultatet positivt på lång sikt men kräver stort investeringskapital initialt. Därför föreslår styrelsen, i dialog med ägaren, att ingen utdelning utgår för verksamhetsåret 2022.

För ytterligare information kontakta:

Claes Rasmuson, CFO, tel: 010-788 62 04
Åsa Hedenberg, vd, tel: 010-788 62 01

Bokslutskommunikén finns att läsa i sin helhet här.