Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Nya ledamöter och ny ordförande
i styrelsen

Årsstämman i Specialfastigheter Sverige AB (publ) ägde rum den 17 april i Stockholm. Två nya ledamöter valdes in i styrelsen: Åsa Wirén, senior rådgivare på Bonnier AB, samt Erik Tranaeus som under det senaste året varit adjungerad som ägarens representant i styrelsen. Dessutom utsågs nuvarande styrelsemedlem Eva Landén till ny styrelseordförande.

Stämman beslutade bland annat att fastslå den av styrelsen föreslagna utdelningen om 560 Mkr. Styrelsen bedömer att utdelningen utgör kapital som inte behövs i verksamheten, med hänsyn tagen till finansiella mål och strategiska hållbarhetsmål. Utbetalning planeras ske den 3 maj.

Ny styrelseordförande

Vid bolagsstämman utsågs nuvarande styrelsemedlem Eva Landén till ordförande för bolagets styrelse. Hon efterträder Bo Lundgren som avböjt omval. Eva Landén har en lång och gedigen erfarenhet som vd, CFO och revisor inom olika bolag i fastighetsbranschen. Hon är idag vd för Corem Property Group och är även styrelseledamot i Klövern.

– Jag ser mycket fram emot att ta över ordförandeförandeskapet i Specialfastigheter. Under mina snart fyra år som styrelseledamot har jag följt hur bolaget utvecklat och stärkt sin position inom säkerhetsfastigheter och jag vet att det finns en växande marknad för de fastigheter och tjänster som Specialfastigheter erbjuder, säger Eva Landén.

Två nya ledamöter

Vid stämman valdes även två nya ledamöter in i styrelsen:

  • Åsa Wirén är idag senior rådgivare på Bonnier AB, har bland annat arbetat som CFO på SkiStar och har en lång karriär inom KPMG. Hon har även styrelseerfarenhet.
  • Erik Tranaeus som arbetar som bolagsförvaltare på Regeringskansliet blir ägarens representant och ersätter Ulrika Nordström. Han har under det senaste året varit adjungerad i Specialfastigheters styrelse under Ulrika Nordströms föräldraledighet.

I enlighet med ägarens förslag beslutade stämman även att till styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma utse Jan Berg, Carin Götblad, Eva Landén, Mikael Lundström och Maj-Charlotte Wallin.

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen för 2017 och balansräkningen per 2017. Styrelsens ledamöter och vd beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2017. Stämman beslutade vidare att fastställa föreslagna arvoden för styrelsen samt de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som styrelsen föreslagit.

Revisionsbolaget E&Y valdes som revisor, för en period om ett år, med auktoriserade revisorn Mikael Ikonen som huvudansvarig.