Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Fortsatt stabilt förvaltningsresultat i delårsrapport Q1

Kvartalets resultat om 182 Mkr är i nivå med förra årets resultat för första kvartalet (185 Mkr). Hyresintäkterna är högre vilket ger ett högre driftöverskott på 359 Mkr (340 Mkr).

I finansnettot Q1 2016 fanns en positiv effekt om 64 Mkr i samband med slutförfall av valutalån, vilket gör att kvartalets förvaltningsresultat är lägre än förra årets. Utan den engångseffekten är förvaltningsresultatet högre än förra året, vilket visar på att resultatet är fortsatt stabilt.

Försäljningar och mark för bostadsändamål

Vi har identifierat mark som inte behövs för vår egen verksamhet och som borde kunna utvecklas till bostadsområden. Kronåsen i Uppsala såldes för detta ändamål. Vi har också startat försäljningsprocessen av före detta centralfängelset Kirseberg i Malmö, mark runt anstalten Hall i Södertälje, före detta räddningstjänstens övningsområde i Skövde samt Smälteryd, en före detta SiS-anläggning i Sätila. De sex mindre fastigheter i norr som hyrdes av skolverksamhet utan säkerhetskrav tillträddes av köparen den sista januari.

Pågående och planerade projekt

Efterfrågan på boendeplatser inom Statens institutionsstyrelse är hög och de har därför beslutat om utbyggnader för ungdomshemmen Folåsa, Johannisberg, Ljungbacken och Hässleholm. Specialfastigheter ska bygga hållbara hus och vi satsar därför på byggnader som uppfyller kriterierna för Miljöbyggnad nivå Guld.

Ett nytt 6-årigt hyresavtal för olika byggnationer inom anstalten Österåker har tecknats med Kriminalvården. Avtalet kommer att löpa från oktober 2017. Vi har också tecknat nytt 6-årigt tilläggs-avtal avseende till- och ombyggnad av anstalten Hällby.

I samband med förvärvet av rättscentrum i Luleå i december 2016 övertog vi den pågående hyresförhandling som säljaren påbörjat med Polisen. Hyresförhandlingen har nu avslutats och ett nytt 6-årigt hyresavtal med Polisen är tecknat.

Läs hela delårsrapporten här.