Startsidan
Verksamheten
Hållbar utveckling
Intressentdialog

Intressentdialog

Specialfastigheters viktigaste intressenter är grupper som påverkas av företagets verksamhet och grupper vars handlingar kan påverka vår verksamhet. Våra intressenter har ett väsentligt inflytande på vilka hållbarhetsaspekter vi ska fokusera på. Genom att ha ett gott samarbete och dialog med intressenterna kan vi förbättra vårt hållbarhetsarbete.

Våra huvudintressenter är kunder, leverantörer, medarbetare, finansiärer/investerare och vår ägare. Vi tar del av deras synpunkter i det dagliga arbetet och för också en nära dialog, exempelvis via workshops, enkäter och djupintervjuer. I vår löpande dialog lyfter intressenterna bland annat fram följande områden som viktiga: säkerhet, energianvändning, hållbara materialval, gröna investeringar, mänskliga rättigheter, likabehandling, kundnöjdhet, långsiktig lönsamhet och hållbar leverantörskedja.

Så kommunicerar vi:

Finansiärer/investerare
Kapitalmarknad/Ratinginstitut/Börs: Kvartalsrapporter, årsredovisning samt regelbunden kontakt med banker.

Ägare
Utövar rösträtt vid årsstämman, dialog via styrelseordförande och ägarens policy och riktlinjer.

Samhälle
Medborgare: Extern webbplats, årsredovisning, andra publikationer och öppen årsstämma.
Kommuner: Rapportering, ansökningar och rådgivning.
Övriga myndigheter: Kontakt med departement, andra myndigheter och politiker i olika frågor.

Fastighetsbranschen
Nätverk med andra offentliga fastighetsägare samt andra branschnätverk. Deltagande i mässor och seminarier. Dialog kring specifika frågor med andra aktörer.

Konkurrenter
Deltagande i branschnätverk. Omvärldsanalys. Kontakt i samband med transaktioner. Benchmarking.

Leverantörer
Externa konsulter: Dialog och rådgivning kring specifika frågor, till exempel tekniska och administrativa.
Entreprenörer: Upphandlingar, projektmöten och seminarier.

Kund
Daglig förvaltning, felanmälan, kundmöten, kundenkät, årsredovisning, extern webbplats och informationsmaterial.

Medarbetare
Ledarskap, utvecklingssamtal, medarbetarenkät, organisationsanalys, kompetensutveckling, personalkonferenser, intranät, lönesamtal och avslutande samtal.
Fackliga: Central facklig samverkansgrupp, arbetsmiljökommitté, likabehandlingskommitté.