Startsidan
Verksamheten
Hållbar utveckling

Hållbar utveckling

Vi bedriver vår verksamhet på ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt. Både vi och vår ägare staten vill helt enkelt att vårt företag ska vara ett föredöme. Hållbarhet ska genomsyra allt vi gör. Det sporrar oss och ger engagerade medarbetare.

Hållbar utveckling genom ansvarsfullt företagande innebär att varken människor eller miljö ska påverkas negativt av vår verksamhet, nu eller i kommande generationer. Vi ska utveckla och förvalta fastigheter som stöder våra kunders verksamheter och som är hållbara ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Hållbarhetspolicy

Socialt ansvar

Genom god affärsetik ska vi upprätthålla hög trovärdighet, såväl inom företaget som mot våra intressenter. Alla medarbetare tar ansvar för ett agerande som motverkar korruption. Verksamheten stärks och utvecklas genom mångfald och vårt jämställdhetsarbete syftar till att skapa lika rättigheter och möjligheter för befintliga och potentiella medarbetare i frågor om arbete, anställnings- och arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter. Medarbetarna ska ges möjlighet, individuellt och i samverkan, att utöva inflytande på det egna arbetet och på företagets verksamhet.

Våra fastigheter ska utifrån säkerhet och god arbetsmiljö vara utformade så att de stödjer våra kunders samhällsviktiga verksamheter.

Miljöansvar

Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel – från program, projektering och produktion till förvaltning, ombyggnad och rivning. Just därför tänker vi långsiktigt i alla delar av vår verksamhet. Vi arbetar strukturerat och målmedvetet för att minska vår miljöbelastning. Tillsammans med våra kunder och övriga intressenter verkar vi för minskade utsläpp av koldioxid, minskad förbrukning av ändliga resurser och för ökad energieffektivisering.

Specialfastigheter ska som statligt bolag vara ett föredöme inom hållbart företagande och i januari 2018 beslutade vi att ändra vårt klimatmål så att vi ska minska våra koldioxidutsläpp från inköpt energi med 75 procent till 2030, med basår 2012. Det är ett ambitiöst mål som vi är fast beslutna att nå. Vi jobbar också aktivt tillsammans med våra leverantörer för att minska utsläppen av koldioxid från byggprocessen.

Ekonomiskt ansvar

Specialfastigheter ska skapa värde för ägaren, våra kunder och för våra övriga intressenter ur ett långsiktigt perspektiv. Fastigheterna ska genom sin utformning stödja och underlätta våra kunders verksamhet med målsättning att minska statens totalkostnader över tid. Genom att vara en stabil hyresvärd som fokuserar på nära och långsiktiga relationer, skapar vi en trygghet för våra hyresgäster idag och i framtiden.

Ansvarskod för leverantörer

Vår ansvarskod bygger på FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna, FN:s Global Compact, och ILO:s kärnkonventioner om mänskliga rättigheter i arbetslivet. Ansvarskoden kan ses som riktlinjer, som ska styra och reglera de långsiktiga relationerna med leverantörerna.
Genom att skapa en hållbar kedja, där varje leverantör ställer krav på sina leverantörer, tar Specialfastigheter ett stort kliv mot ansvarsfullt företagande. Allvarliga risker minimeras, såsom arbets- och miljöskador, diskriminering samt korruption. Det är en trygghet för alla parter.

Ansvarskod för leverantörer