Startsidan
Verksamheten
Finansiering

Finansverksamhet

SpfSkanningeAnstalten_0498

Specialfastigheter finansierar fastigheterna och verksamheten genom upplåning på både den svenska och den internationella kreditmarknaden samt genom obligations- och certifikatprogram på kapitalmarknaden. Upplåningen görs mot balansräkningen och utan pantsättning av fastigheterna. Låneavtalen innehåller en ägarklausul som stärker långivarnas ställning genom rätt till förtidsinlösen av lån om statens ägarandel skulle understiga 100 procent.

 

Stark finansiell ställning

Specialfastigheter är en mycket stabil och långsiktig aktör. Vi hade under 2020 en soliditet på 39 procent, ett eget kapital om 12409 Mkr och lån på cirka 14,3 miljarder kronor. Vi har en god lönsamhet och övervärden i våra fastigheter.

Stabil avkastning

Specialfastigheters lönsamhetsmål från ägaren är en justerad avkastning på eget kapital där målet är 8,0 procent. De senaste åren har vi överträffat vårt mål. År 2020 blev utfallet 10 procent.

Svenska staten som ägare

Vi ägs till hundra procent av svenska staten och förvaltas av Regeringskansliet som bedriver en aktiv bolagsstyrning. En sådan långsiktig och stabil ägare är en trygghet för framtiden. Staten ser integrering av hållbarhetsfrågor i verksamheten som en självklar del i bolagets långsiktiga strategi och affärsutveckling.

Stabil kundbas med hög kreditvärdighet

Vår kundportfölj utgörs av en stabil kundbas med främst statliga myndigheter som kunder, vilket ger oss en närmast unik position inom nischen säkerhetsfastigheter. Nära och långsiktiga kundrelationer, med hyresavtal som ofta löper upp till 25 år, och kunder med mycket hög kreditvärdighet innebär att vi står stabilt i alla konjunkturlägen.

Låg vakansgrad

Specialfastigheter har en mycket låg vakansgrad. Vårt fastighetsbestånd har i stora drag varit oförändrat under år 2020 och våra hyresgäster visar på en fortsatt god efterfrågan på lokaler. Vakansgraden för 2019 uppgick till 1,5 procent.

Långa hyresavtal

Merparten av våra hyreskontrakt är tecknade med offentliga verksamheter och med långa hyrestider. Den genomsnittliga återstående löptiden för vår kontraktsportfölj var under 2020 10,5 år vilket innebär en fortsatt långsiktig trygghet för bolaget. Hyresintäkterna är säkrade för en längre tid, och därtill med kreditvärdiga hyresgäster som har obefintliga kreditrisker.

Hög kreditrating

Vi har under lång tid haft ett mycket högt betyg från Standard & Poor’s för vår långa upplåning, AA+/Stable outlook. Det är en följd av vår unika position som hyresvärd inom nischen säkerhetsfastigheter, vår starka affärsriskprofil med mycket stabila och förutsägbara kassaflöden baserade på långsiktiga hyresavtal med statliga myndigheter samt vår starka likviditetsposition. Betyget bekräftades återigen i december 2020 och visar att vi är ett företag med goda framtidsutsikter.

Våra finansiella mål

Specialfastigheters finansiella risker ska begränsas samtidigt som en aktiv finansförvaltning ska eftersträva lågt räntenetto kopplat till affärsverksamhetens mål och förutsättningar. Detta uppnås genom att riskerna identifieras och hanteras inom givna ramar.

Målen för finansverksamheten är att:

  • Bibehålla bolagets starka finansiella ställning och en rating om minst AA
  • Begränsa risken för negativa effekter på kassaflöde, resultat- och balansräkning
  • Säkerställa tillgång till erforderlig finansiering till rimlig kostnad
  • Styra de finansiella riskerna enligt finanspolicyn
  • Säkerställa riskhanteringen genom kontroll och rapportering

Den finansiella redovisningen styrs genom att Specialfastigheter redovisar enligt det internationella regelverket International Financial Reporting Standards (IFRS).

Finansieringsrisken minskas genom att sprida kapitalbindningen på olika år och genom kreditlöften som täcker närmaste årens förfall av certifikat och obligationer.

Kontaktperson på Specialfastigheter för den finansiella verksamheten:
Thony Eriksson, finansförvaltare
Tel: 010-788 62 37
E-post: thony.eriksson@specialfastigheter.se

Claes Rasmuson, CFO
Tel: 010-788 62 04
E-post: claes.rasmuson@specialfastigheter.se