Startsidan
Verksamheten
Ekonomisk info

Ekonomisk info

SPFsky_0978-1

Specialfastigheter Sverige AB grundades 1997. Vi ägs till 100 procent av svenska staten och förvaltas genom Finansdepartementet.

Ägarens mål

Kapitalstruktur

Specialfastigheters mål för kapitalstrukturen är en soliditet i intervallet 25-35 procent.

Lönsamhetsmål *

Specialfastigheters mål för lönsamheten är ett resultat efter skatt efter återläggning av värdeförändringar och därtill hörande uppskjuten skatt på 8 procent av genomsnittligt eget kapital.

Utdelningspolicy

Specialfastigheters utdelningspolicy är att till ägaren dela ut 50 procent av årets resultat efter skatt efter återläggning av värdeförändringar och därtill hörande uppskjuten skatt. De årliga utdelningsbesluten ska även beakta koncernens framtida investeringsbehov och finansiella ställning.

* Lönsamhetsmålet är ett rörligt mål vars nivå justeras beroende på fastighetsportföljens sammansättning.