Startsidan
Verksamheten
Bolagsstyrning

Bolagsstyrning

SpfKronoberg_0026

Bolagsstyrning i Specialfastigheter följer allmänt vedertagna principer för bolagsstyrning, inklusive de regler och principer som anges i ny Svensk kod för bolagsstyrning (Koden).

Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten. Bolagsstyrning sker enligt de principer som beskrivs i Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande.

Bolagsstyrningsrapport

Våra bolagsstyrningsrapporter finns i våra årsredovisningar.

Nomineringsprocess för styrelsen

Staten har en enhetlig och strukturerad nomineringsprocess för styrelseledamöter. Val av styrelse i Specialfastigheter Sverige AB sker enligt de principer som beskrivs i Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande.

Revisor

Vid bolagsstämman 2017 omvaldes det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB med ansvarig revisor Mikael Ikonen, född 1963. Valet skedde för perioden fram till slutet av bolagsstämman 2018. Förutom revisor i Specialfastigheter Sverige AB är Mikael Ikonen huvudansvarig revisor för bland annat Bonava AB, Corem Property Group AB, Hemsö AB och D Carnegie & Co AB.