Startsidan
Verksamheten
Ägarens mål

Ägarens mål

SPFasptuna_0221

Ägaren har beslutat om följande övergripande långsiktiga ekonomiska mål för Specialfastigheter:

Kapitalstruktur

Specialfastigheters mål för kapitalstrukturen är en soliditet i intervallet 25-35 procent.

Lönsamhetsmål*

Specialfastigheters mål för lönsamheten är ett resultat efter skatt efter återläggning av värdeförändringar och därtill hörande uppskjuten skatt på 8 procent av genomsnittligt eget kapital.

Utdelningspolicy

Specialfastigheters utdelningspolicy är att till ägaren dela ut 50 procent av årets resultat efter skatt efter återläggning av värdeförändringar och därtill hörande uppskjuten skatt. De årliga utdelningsbesluten ska även beakta koncernens framtida investeringsbehov och finansiella ställning.

* Lönsamhetsmålet är ett rörligt mål vars nivå justeras beroende på fastighetsportföljens sammansättning.