Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Hållbarhet i projekt

Vi ska bygga, utveckla och förvalta fastigheter som stöder våra kunders verksamheter och som är hållbara ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Bygg- och fastighetssektorn står enligt Boverket för cirka 30 procent av allt genererat avfall i Sverige och 16 procent av allt farligt avfall. Vår ambition är att hela tiden minska negativ klimatpåverkan från materialanvändning. Det kan vi göra genom att designa byggnader utifrån ett cirkulärt tänk, välja mer klimatsmarta material och minska spillet. Och vi har ett tydligt, ambitiöst mål gällande koldioxidutsläpp – vi ska nå nettonollutsläpp i hela värdekedjan till år 2045. Vi arbetar aktivt med att minska vår negativa och öka vår positiva påverkan, såväl i vår egen verksamhet som i andra delar av värdekedjan. Att vi ställer tydliga krav på våra avtalsleverantörer, och har strategiska samarbeten och dialoger med våra intressenter, är viktiga delar i det arbetet. En stor utmaning ligger i att också öka vårt inflytande längre ned i vår leverantörskedja – här är samverkan med våra leverantörer av avgörande betydelse.

Hållbart byggande

Specialfastigheter har höga ambitioner för hållbart byggande. Vi har bland annat beslutat att bygga enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad, och att allt vår ny- och ombyggnation ska klara certifiering enligt lägst nivå Miljöbyggnad Silver. Våra kunder har dock ofta höga säkerhetskrav och av sekretesskäl kan vi inte alltid redovisa samtliga handlingar som är nödvändiga för att slutföra sista steget i en certifiering. Vi har därför valt att arbeta utifrån att våra fastigheter ska vara certifierbara och eventuell certifiering bestäms från fall till fall.

Solcellssatsningar, bergvärmeinstallationer och naturvärdesinventeringar är andra exempel på hur vi strävar efter att tillgodose den miljömässiga hållbarheten i våra ny- och ombyggnadsprojekt.

Material dokumenteras i en miljödatabas

Vi försöker fasa ut material som kan ha negativ påverkan på hälsa och miljö. Majoriteten av de material som används i byggprojekt och förvaltning dokumenteras i en miljödatabas och ska där i första hand uppfylla nivåerna A, B eller C+. Dessutom ska registrerade material uppfylla Miljöbyggnads materialkrav.

Hållbar affär

Varken människor eller miljö ska påverkas negativt av vår verksamhet, nu eller i kommande generationer. Vi ska utveckla och förvalta fastigheter som stöder våra kunders verksamheter och som är hållbara ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Det är det vi menar med en hållbar affär.