Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Viktigt att tänka säkerhet i alla delar av byggprocessen.

En säkerhetsfastighet är en fastighet med förhöjd säkerhet och det är redan i byggstadiet som grunden läggs för att en fastighet ska vara säker. Vår chef för Projekt och Teknik, Josef Guttenkunst, berättar mer om säkerhetens roll i byggprocessen.

Vilken är den största utmaningen med att bygga säkerhetsfastigheter?

– När vi tänker på säkerhetskrav som ställs på fastigheter så tänker vi kanske vanligen på ökad fysisk säkerhet med bättre skalskydd, larm, kameraövervakning och liknande. Men det är bara en del av säkerheten. På Specialfastigheter arbetar vi även med personsäkerhet vilket handlar mycket om våra medarbetares, kunders, leverantörers och samarbetspartners trygghet och säkerhet.

Josef

– En annan viktig del är driftsäkerhet som handlar om att fastigheterna måste fungera dygnet runt, även vid onormala driftsituationer som till exempel elavbrott. Det säkerställs genom olika åtgärder med allt från redundanta system till kontinuerlig övervakning. Och sist men inte minst har vi informationssäkerhet, där vi arbetar med att tillgängliggöra korrekt information till dem som behöver den och samtidigt skydda den från obehörig åtkomst och manipulation.

– Den största utmaningen i att bygga säkerhetsfastigheter är komplexiteten i att få alla säkerhetsområden att fungera tillsammans i våra fastigheter och, när vi uppför dem, att försöka ligga steget före dem som vill utnyttja eventuella säkerhetsbrister. Man måste också få alla inblandade i våra projekt att förstå vikten av att följa de planer och instruktioner som vi har.

Får vilka leverantörer som helst delta i bygget av en säkerhetsfastighet?

– Nej, våra strategiska leverantörer granskas ingående så att de är ”hela och rena”, dvs betalar sina skatter och sociala avgifter med mera. Vi tittar också på bolagsföreträdarna, styrelsen, så att även de uppfyller våra krav. När det gäller exempelvis konsulter och entreprenörer som ska arbeta i våra projekt så kan de behöva genomgå olika säkerhetsprövningar innan de får arbeta hos oss. Vi utbildar dem i relevanta rutiner och instruktioner inom säkerhetsområdet. Vi försöker även skapa medvetenhet, intresse och engagemang kring säkerhetsfrågorna och behovet av skyddsåtgärder så att vi tillsammans undviker att utsätta oss för risker. Beroende på projektets säkerhetsnivå så genomförs också säkerhetskontroller på våra byggen, varje dag.

Byggjobbare lyfter en spade med cement från en skottkärra

Hur delar man sekretessbelagd information på ett säkert sätt mellan de olika parterna i projektet?

– Oavsett säkerhetsklassning på projekten så finns det alltid ett tydligt behov av att dela information i dem. På Specialfastigheter har vi policys, riktlinjer och instruktioner som tillsammans med rätt IT-systemstöd gör att vi kan kommunicera på ett säkert sätt. Vi är också certifierade enligt den globala standarden ISO 27001, och den gäller för hela vår verksamhet. Genom att hela tiden systematiskt arbeta med informations- och cybersäkerhet och våra väl inarbetade och beprövade rutiner och säkerhetsåtgärder, säkerställer vi informationens konfidentialitet, riktighet, tillgänglighet och spårbarhet.

Hur ska man som kund veta om man behöver säkra lokaler?

– Säkerhetsbehoven skiljer sig mellan olika branscher och mellan bolag i samma bransch. Den snabba brottsutvecklingen i samhället, och kanske mest inom informationssäkerhetsområdet, ställer helt nya krav på skyddsåtgärder. Varje bolag måste utgå från sin egen verksamhet och det behov man har där.

– Personligen tror jag att vi i Sverige är ganska naiva och underskattar vårt behov av skydd och säkerhet. Att installera larm och övervakningskameror i sina lokaler och tro att det är tillräckligt för att skydda bolagets värden är att förenkla frågeställningen alltför mycket, framför allt med tanke på att boven inte ens behöver ta sig in i bolagets lokaler för att utföra sitt brott. Här är det viktigt att känna verksamhetens tillgångar och det skyddsvärde de har. Består tillgångarna av bolagets affärsplaner och strategier, ritningar och forskningsresultat eller kanske produktionsdata? Vilka är riskerna med att konkurrenter, potentiella antagonister eller grov organiserad brottslighet får tag i informationen, eller att den blir förvanskad och därmed felaktig? Vilka är riskerna för just ert bolag, vad är det som behöver skyddas och i vilken grad? Kort sagt, bli medveten! Gör en bedömning av vilka åtgärder som behöver vidtas. En av dem kan ju vara att skaffa säkrare lokaler och då kan vi på Specialfastigheter vara en bra part att kontakta.

Vill du veta mer?

Har din verksamhet behov av säkra lokaler eller vill du veta mer om hur vi tänker kring säkerhet i byggprocessen? Varmt välkommen att kontakta oss så berättar vi gärna mer!