Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Informationssäkerhetspolicy

Att skydda våra egna och våra kunders informationstillgångar är en prioriterad fråga för oss. Vi måste kunna lita på att all information – såväl den interna som den vi hanterar för våra kunders räkning – alltid är tillgänglig, korrekt och skyddad från obehörig insyn.

En dator där två medarbetare pekar på skärmen

Bristande informationssäkerhet kan få konsekvenser i form av att verksamheten inte kan bedrivas på ett ändamålsenligt sätt, medföra bristande skydd för den personliga integriteten samt störningar i våra kunders samhällsviktiga verksamhet. Specialfastigheters informationssäkerhetsarbete är väsentligt för att skapa förtroende för innehållet i vår information och för att tillgodose dess tillgänglighet, riktighet, konfidentialitet och spårbarhet. Vårt ledningssystem följer ISO 27001 för att en god informationssäkerhet ska uppnås i den dagliga verksamheten.

Detta når vi genom att:

  • identifiera, riskhantera och tilldela ansvar för kritiska informationstillgångar samt vidta relevanta och balanserade skyddsåtgärder för dessa
  • hantera informationstillgångar i enlighet med lagstiftning, policys, riktlinjer samt våra kunders krav och förväntningar
  • utbilda och informera medarbetare och externa intressenter i informationssäkerhet så att en god kunskapsnivå erhålls och bibehålls samt att informationssäkerheten tillämpas
  • utforma informationssäkerhetsrelaterade rutiner och verktyg så de är enkla att använda och harmoniserar med övriga arbetsmetoder
  • upprätta och tillämpa incidenthantering för informationssäkerhetsrelaterade incidenter
  • stödja medarbetares tillgång till information, dvs. rätt information vid rätt tidpunkt och på rätt plats till en behörig användare
  • tillgodose kraven på en säker informationshantering som är tillgänglig, riktig, konfidentiell och spårbar.

Riktlinjer och annan information som berör informationssäkerhet återfinns i Specialfastigheters ledningssystem. Här återfinns också Specialfastigheters övergripande verksamhets- och säkerhetsskyddspolicy.