Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Typhus kortar ledtiderna och effektiviserar byggprocessen

Lokalbehovet fortsätter att vara stort för många av våra kunder. För att korta ledtiderna och effektivisera byggprocessen har Specialfastigheter de senaste åren arbetat med typhus – generellt utformade husmodeller som ska byggas enligt lägst nivå Miljöbyggnad Silver och kan byggas på flera fastigheter runt om i landet.

Bild på ett typhus

Tillsammans med våra kunder har vi utvecklat flera typbyggnader som är anpassade efter kundernas olika verksamheter. I och med att det är standardiserade byggnader där alla kundens önskemål finns inbyggda redan före produktionsstart, kan produktionen effektiviseras samtidigt som fördyringar orsakade av ändringar under produktionstiden minimeras.

En av de viktigaste anledningarna till att vi valt att arbeta med typ- och standardhus är att vi inte ska behöva börja på ruta ett vid varje ny byggnation – mycket ska vara givet från början. Och det har fungerat bra. Husen har tagits emot väl och kunderna är nöjda. En av många framgångsfaktorer i den effektiva processen har varit den ”samverkanskultur” som under arbetets gång utvecklats mellan projektörer, entreprenörer och kunder. Vi har kunnat korta ner hela processens ledtider, samtidigt som kostnader för programarbete och projektering kommer att minska betydligt på sikt.

Vid kriminalvårdsanstalten Skenäs i Östergötland påbörjades projektering av det första ”typhus A” under sommaren 2018 med slutbesiktning i början av 2020. Det innebär att vår kund kunde flytta in mindre än två år från beställning. Ett annat exempel är Skänningeanstalten som under två års byggtid vuxit till en av Sveriges största anstalter i säkerhetsklass 2, i och med 136 nya platser i just typhus.

Se filmen för att få en inblick i hur ett typhus vid en kriminalvårdsanstalt kan se ut när det är färdigt!

Betongfundament till typhus med blå himmel i bakgrunden
Medarbetare som står och pekar vid byggnation av typhus