Startsidan
Säkerhet
Säkerhetspolicy

Säkerhetspolicy

SPFasptuna_0092

Denna policy anger vår hållning omkring säkerhet och hantering av verksamhetens risker. Policyn syftar till att trygga säkerheten för våra medarbetare, hyresgäster, egendom, information, och inte minst vår trovärdighet och konkurrensförmåga.

Policyn, som är ett övergripande styrdokument för säkerhetsområdet, omfattar informationssäkerhet, fysisk säkerhet, brandsäkerhet, personsäkerhet, krishantering och administrativ säkerhet. Vi har dessutom en separat policy för informationssäkerhet.

Policyn omfattar samtliga medarbetare, leverantörer, externt anlitade konsulter, samarbetspartners och verksamhet inom Specialfastigheter Sverige AB. Denna policy förverkligas och uppnås genom att:

  • vi med ett systematiskt risk- och konsekvensanalysarbete identifierar de risker som skulle kunna utgöra ett hot mot vår affärsidé, vision, mål och kärnvärden.
  • vi säkerställer och utvecklar riskförebyggande arbete i syfte att balansera och minska oacceptabla skador, förluster och negativ verksamhetspåverkan. Detta ska ske med kostnadseffektiva och väl anpassade risk- och säkerhetslösningar.
  • våra medarbetare och leverantörer följer gällande lagstiftning, policyer, riktlinjer och våra hyresgästers säkerhetsinstruktioner.
  • säkerställa att medarbetare, leverantörer och de som arbetar på uppdrag av oss har tillräcklig utbildning och resurser för att vidmakthålla ett högt risk- och säkerhetsmedvetande.
  • säkerhet ska vara en naturlig del i det dagliga arbetet och integreras i den normala affärsverksamheten.
  • rapportera in och följa upp skador, tillbud och omständigheter som kan påverka vår egen och våra kunders verksamhet negativt.

Arbetet med säkerhet och riskhanteringsfrågor ska bedrivas med största möjliga öppenhet och engagemang. Riktlinjer och annan information som berör säkerhet återfinns i Specialfastigheters ledningssystem.