Startsidan
Säkerhet
Säkerhetspolicy

Verksamhets- och säkerhetsskyddspolicy

SPFasptuna_0092

Denna policy är ett övergripande styrdokument och anger vår hållning gällande verksamhets- och säkerhetsskydd . Policyn syftar till att trygga säkerheten för våra
medarbetare, kunder, egendom, miljö, information och inte minst vår trovärdighet och konkurrensförmåga.

Verksamhetsskyddet omfattar personsäkerhet, fysisk säkerhet, driftsäkerhet samt informationssäkerhet och syftar till att säkerställa vår förmåga och uppdrag att i Sverige, långsiktigt och affärsmässigt äga, utveckla och förvalta fastigheter med höga säkerhetskrav där det föreligger ett nationellt säkerhetsintresse. Verksamhetsskyddet avser såväl materiella som immateriella skyddsvärden. Ambitionsnivån ska stå i proportion till riskbilden och kostnader för den.

Säkerhetsskydd syftar till att skydda den information och de verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet mot spioneri, sabotage, terroristbrott och andra brott som kan hota vår egen eller våra kunders verksamhet, samt skydd i andra fall av säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Här anges också vad som ska skyddas, mot vad och hur det ska skyddas. Detta arbete baseras på säkerhetsskyddslagen (2018:585) och tillhörande förordning (2018:658), samt tillhörande vägledningar och föreskrifter.

Policyn omfattar samtliga medarbetare, leverantörer, externt anlitade konsulter, samarbetspartners och verksamhet inom Specialfastigheter. I syfte att säkerställa fortsatt förtroende och konkurrensförmåga krävs att alla ska värna om att trygga skyddsvärden och tillgångar samt att främja en god säkerhetskultur. Denna policy förverkligas och uppnås genom att:

  • säkerställa ett systematiskt arbetssätt för att möta behovet av förebyggande skydd avseende kontinuitetshantering, riskhantering, personsäkerhet, informationssäkerhet, brandsäkerhet, fysisk säkerhet samt mutor och jäv.
  • vi säkerställer och utvecklar ett systematiskt säkerhetsarbete i syfte att minimera skador och negativ verksamhetspåverkan. Detta ska ske med kostnadseffektiva och väl anpassade och avvägda säkerhetslösningar.
  • våra medarbetare och leverantörer följer gällande lagstiftning, policyer, riktlinjer och våra kunders säkerhetsinstruktioner.
  • vi säkerställer att medarbetare, leverantörer och de som arbetar på uppdrag av oss har tillräcklig utbildning och resurser för att vidmakthålla ett högt risk- och säkerhetsmedvetande.
  • arbetet med säkerhet är en naturlig del i det dagliga arbetet och på lämpligt sätt inplaneras i den normala affärsverksamheten.
  • i egen regi och i nära samarbete med våra kunder säkerställa en bra och välanpassad säkerhetsnivå i våra fastigheter, kontor och utrustningar.

Vi har dessutom en separat policy för informationssäkerhet.