Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Från vänster: Lotta Niland och Britta Dalunde

Specialfastigheters årsstämma 2023: Ingen utdelning och två nya ledamöter invalda i styrelsen

Årsstämman 2023 i Specialfastigheter Sverige AB (publ) ägde rum den 21 april. Ingen utdelning ges till ägaren. Två nya ledamöter, Britta Dalunde och Lotta Niland, valdes in i styrelsen.

Stämman beslutade bland annat om nya ekonomiska mål, samt att fastslå den av styrelsen föreslagna utdelningen om 0 kronor. Den tillfälliga pausningen av utdelningen sker mot bakgrund av bolagets stora investeringsvolym. Stämman fastställde resultaträkningen för 2022 och balansräkningen per 2022. Styrelsens ledamöter och vd beviljades ansvarsfrihet. Stämman beslutade vidare att fastställa föreslagna arvoden för styrelsen samt de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som styrelsen föreslagit.

Utökad styrelse och två nya ledamöter

Vid stämman valdes Britta Dalunde och Lotta Niland in som nya styrelseledamöter. Britta Dalunde är professionell styrelseledamot samt rådgivare kring strategier och affärsmodeller. Hon har varit verksam inom ett flertal branscher, bland annat byggprojekt, byggteknik och energi.

– Dagens geopolitiska läge kombinerat med den svenska politiska agendan innebär att säkerhet har fått ännu större betydelse och Specialfastigheter bidrar här med flera nya projekt och en be­tydligt ökad investeringsvolym. Detta ställer nya krav och jag kan bidra med min långa erfarenhet av stora investeringsprojekt. Specialfastigheter har på många sätt visat sitt engagemang för att säkerställa en hållbar framtid, exempelvis genom det gröna ramverket och utfärdandet av gröna obligationer, och jag ser fram emot att vara med på den resan, säger Britta Dalunde.

Lotta Niland är chef för Projektutveckling Ägda Hem på Besqab. Hon har en lång erfarenhet inom bygg-och fastighetsutveckling, bland annat från Besqab, Sweco och JM.

– Att få ansluta till Specialfastigheters styrelse, i ett skede då bolaget står inför en kraftig tillväxt i takt med stora samhällsutmaningar, ser jag som ett mycket spännande uppdrag. Jag ser fram emot att kunna bidra till Specialfastigheters utveckling och kommande investeringsvolym genom min erfarenhet av fastighetsutveckling i såväl tidiga skeden som från genomförandeskedet, säger Lotta Niland.

Stämman beslutade att utöka Specialfastigheters styrelse med en ordinarie ledamot. Sanela Ovcina som varit styrelseledamot sedan 2021 ställde inte upp för omval.

Till styrelsen omvaldes Eva Landén, Peter Blomqvist, Charlotte Hybinette, Mikael Lundström, Pierre Olofsson och Åsa Wirén. Eva Landén fortsätter som ordförande för bolagets styrelse.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers Aktiebolag valdes som revisor, för en period om ett år, med auktoriserade revisorn Helena Ehrenborg som huvudansvarig.

Protokoll från årsstämman publiceras på Specialfastigheters webbplats.

För ytterligare information kontakta: Åsa Hedenberg, vd, tel: 010-788 62 01