Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Specialfastigheters års- och hållbarhets­redovisning för 2022 publicerad

I en osäker omvärld ökar kraven på säkerhet i hela samhället. Trots hård konkurrens och kraftigt stigande finansierings- och pro­duk­tionskostnader har Specialfastigheter en förstärkt position på mark­naden för säkerhetsfastigheter, och behåller också sin unikt höga kreditrating AA+. 2022 präglades av en stark tillväxt för att möta kundernas behov och efterfrågan, vilket gav stabila hyres­intäkter men också ökade kostnader som följd av en större organisation.

Förvaltningsresultatet uppgick till drygt 1,3 miljarder kronor, vilket är lägre än föregående år och främst förklaras av högre fastighetskostnader samt ett lägre finansnetto. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgick till drygt 36 miljarder kronor, en ökning med 2,5 miljarder kronor sedan förra årsskiftet. Främsta förklaringen till ökningen är investeringar i pågående projekt. Special­fastigheter behåller också sin höga kreditrating, AA+ från Standard & Poor’s, vilket är unikt bland svenska fastighetsbolag.

– Specialfastigheter är i en enorm tillväxtfas för att klara kundernas behov av säkerhetsfastigheter och går från en historiskt relativt stabil investeringsvolym, runt en miljard kronor, till en investe­ringsvolym om 3,9 miljarder för 2022. Vid årets utgång hade företaget projekt i planerings- eller produktionsfasen för cirka 30 miljarder kronor. Hela Specialfastigheter påverkas av tillväxten och 56 nya medarbetare har rekryterats under året, varav 30 inom nya roller, säger vd Åsa Hedenberg.

Projektportföljen för Kriminalvården uppgick vid årets slut till nästan 2 200 platser i typhus, cirka 700 platser i tillfälliga byggnader samt ytterligare platser i traditionella projekt. I december vann Specialfastigheter också Kriminalvårdens upphandling av en ny stor anstalt i Trelleborg för cirka 450 intagna, ett projekt på över 4 miljarder kronor. För Statens institutionsstyrelse, SiS, har projekteringen kring uppförandet av totalt nio standardhus vid fem institutioner inletts.

Med en så stor investeringsvolym är det utmanande att nå företagets utsläppsmål. Specialfastigheter har minskat koldioxidutsläppen i scope 1 och 2 med 44 procent sedan 2018 och tar nu också krafttag för att minska utsläppen även i scope 3.

Specialfastigheters års- och hållbarhetsredovisning för 2022 finns att ladda ner här samt trycks även i en mindre upplaga som skickas ut till de intressenter som begär det.

Denna information är sådan information som Specialfastigheter Sverige AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 13 mars 2023 kl. 10.57.

För ytterligare information kontakta:

Claes Rasmuson, CFO, tel: 010-788 62 04
Åsa Hedenberg, vd, tel: 010-788 62 01