Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Specialfastigheters delårsrapport januari-september 2022: Rekord­hög projektvolym och nya kunder

Specialfastigheter fortsätter att investera i oförminskad takt för att möta kundernas ökade behov av moderna säkerhetsfastigheter. Förvaltningsresultatet för årets nio första månader uppgick till 1 014 Mkr, vilket är något lägre än motsvarande period föregående år och främst förklaras av ett lägre finansnetto.

  • Hyresintäkterna ökade till 1 648 (1 623) Mkr
  • Förvaltningsresultatet minskade till 1 014 (1 171) Mkr
  • Orealiserade värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 105 (351) Mkr och värdeförändringarna på finansiella instrument uppgick till 120 (21) Mkr
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 983 (1 236) Mkr
  • Marknadsvärdet på fastigheterna ökade till 36 377 (33 761) Mkr

Rekordhög projektvolym och nya kunder

Även detta kvartal har präglats av den stora projektvolymen. Vid periodens utgång hade Specialfastigheter projekt i planerings- eller produktionsfasen för cirka 23 miljarder kronor, varav Kriminalvården står för den största delen. Kriminalvårdens platsbrist innebär ett ökat fokus på att säkerställa utlovade inflyttningstider men också att se över möjligheten till forcering i projekten. Tillkommande utmaningar är materialbrist, det allmänt ökade kostnadsläget samt ränteläget som börjat slå igenom i projektkostnaderna.

Fastighets- och finansmarknaderna

Hög inflation och stigande räntor har skapat osäkerhet på fastighetsmarknaden. Kapital­mark­na­derna är ansträngda med lägre emitterade volymer och högre kreditspreadar än normalt. Special­fastigheter har trots detta kunnat finansiera sig med både företagscertifikat och obligationer.

– Trots oron på marknaden ser vi en stor efterfrågan på säkerhetsfastigheter och ökar våra investeringar. Vi har också fått nya kunder i form av Riksarkivet och Skatteverket och för dem ska vi uppföra ett nytt, hållbart och säkert arkiv för statliga dokument, säger Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter.

Vd lämnar sitt uppdrag i juni

Vd har i oktober meddelat att hon kommer att lämna bolaget i juni 2023. Styrelsen har inlett arbetet med rekryteringen av en ny vd.

Delårsrapporten finns att läsa i sin helhet här.