Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Specialfastigheters delårsrapport januari-juni 2022: Ökade investe­ring­ar höjer marknadsvärdet

Specialfastigheter har en underliggande stabil verksamhet och är i en tillväxtfas med investeringar i kvartalet på närmare en miljard kronor. Marknadsvärdet på fastigheterna uppgår nu till nästan 36 miljarder kronor.

  • Hyresintäkterna ökade med 2,0 % till 1 106 (1 084) Mkr
  • Förvaltningsresultatet minskade till 657 (764) Mkr
  • Värdeförändringarna på fastigheterna uppgick till 217 (-77) Mkr och värdeförändringarna på finansiella instrument uppgick till 130 (-1) Mkr
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 796 (614) Mkr
  • Marknadsvärdet på fastigheterna ökade till 35 659 (33 761) Mkr

Akut platsbrist hos flera kunder och ökande produktions­kostnader

Kriminalvården befinner sig i stabsläge på grund av stor platsbrist och Specialfastigheter arbetar med både tillfälliga lokaler och permanenta typhus för att tillgodose behovet. Även kunden Statens institutionsstyrelse har gått upp i stabsläge. Vi har utvecklat typhuslösningar för att effektivt kunna möta lokalbehoven med moderna och mer ändamålsenliga lösningar.

Vi ser en fortsatt ökning av priser på byggmaterial och ett intensivt arbete pågår med fokus på kostnadskontroll, resursförsörjning och tidplaner för att minimera påverkan av prisuppgångarna.

Kraftigt stigande marknadsräntor

Den höga inflationen har drivit upp marknadsräntorna vilket fördyrar upplåningen. Specialfastigheter har ett mycket starkt kreditbetyg, AA+, och har under kvartalet emitterat femåriga obligationer om sammanlagt 2 250 Mkr med fasta räntor. Räntenivåerna för dessa obligationer har successivt stigit.

– Vår stora och växande projektvolym ökar marknadsvärdet. Vi är glada för den rejäla tillväxten och samtidigt tacksamma för att vi är ett så stabilt bolag när omvärlden är osäker och finansmarknaden orolig, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.

Delårsrapporten finns att läsa i sin helhet här.