Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Specialfastigheters delårsrapport januari-mars 2022: Stabil verksamhet och ökad efterfrågan på säkerhetsfastigheter

Specialfastigheters verksamhet fortsätter att växa genom en stor projektvolym. Periodens resultat har förbättrats jämfört med föregående år och fastigheternas marknadsvärde har stigit med cirka 700 Mkr sedan årsskiftet. Kriget i Ukraina skapar viss osäkerhet kring materialleveranser och ökade kostnader, vilket även inkluderar finansiering.

  • Hyresintäkterna ökade marginellt till 594 (591) Mkr
  • Förvaltningsresultatet minskade till 348 (375) Mkr
  • Värdeförändringarna på fastigheterna uppgick till 57 (10) Mkr och värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till 53 (-14) Mkr
  • Periodens resultat efter skatt ökade till 363 (307) Mkr
  • Marknadsvärdet på fastigheter ökade till 34 457 (33 761) Mkr

Ökande projektvolym men risk för materialbrist och prisökningar

På Specialfastigheter ser vi en fortsatt ökning av projekt i produktion. Som en följd av kriget i Ukraina och de sanktioner som riktats mot Ryssland har brist på vissa material och varor uppkommit, åtföljt av ibland dramatiskt stigande priser. Detta har kommit att överskugga många andra frågor som vi hanterar och det pågår ett intensivt arbete med omdisponeringar av resurser samt att finna såväl alternativa leveranskedjor som varor för att minimera effekterna av de osäkra omvärldsfaktorerna. Då läget ännu är högst osäkert går det för närvarande inte att precisera i vilken omfattning detta kommer att påverka våra projekt och våra kunder på längre sikt, eftersom många hyresavtal är baserade på produktionskostnaden.

– Vi lever just nu i en instabil värld där vi, liksom många andra, stöter på stora utmaningar. Samtidigt har vi en mycket stabil verksamhet i grunden och det ger oss goda förutsättningar att hantera det osäkra läget, säger vd Åsa Hedenberg.

Lokaler till Kriminalvården och Statens institutionsstyrelse (SiS)

Kriminalvårdens platsbrist är fortsatt akut och vi fokuserar därför på att säkerställa utlovade inflyttningstider, men ser även över möjligheten till forcering i projekten. Arbetet med tillfälliga byggnader pågår för fullt parallellt med att vi planerar för och uppför permanenta anstalts­byggnader, främst i form av typhus. För SiS räkning har vi flera planerade projekt för boende och skolor.

Avvaktande finansmarknad

Finansmarknaden var redan innan krigsutbrottet något mera osäker till följd av stigande inflation och åtstramningar på penningmarknaden. Genom emittering av obligationer under kvartalet har Specialfastigheters likviditet hållits uppe.

Delårsrapporten finns att läsa i sin helhet här.