Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Specialfastigheters års- och hållbarhets­redovisning för 2021 publicerad

När 2021 läggs till handlingarna kan Specialfastigheter se tillbaka på ett år med fortsatt växande projektvolym, stabila hyresintäkter, stigande marknadsvärde och ett förvaltningsresultat i nivå med föregående år. Den växande projektvolymen återspeglar vår förmåga att bygga säkerhetsfastigheter som bland annat avhjälper Kriminalvårdens stora platsbrist.

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 592 Mkr, en förbättring med 3,3 procent jämfört med föregående år. Det samlade värdet av fastigheterna steg under året med hela 14 procent, till närmare 34 miljarder kronor. Specialfastigheter behåller också sin höga kreditrating, AA+ från Standard & Poor’s, vilket är unikt bland svenska fastighetsbolag.

Hårt tryck på säkerhetsfastigheter

Under 2021 ökade vår projektvolym markant. Framför oss har vi nu omfattande investeringar, där tyngdpunkten väntas ligga på de närmaste två åren, 2022–2023. Efterfrågan på våra fastigheter har aldrig varit så stor som den är nu. Det är främst Kriminalvården som kraftfullt satsar för att åtgärda platsbristen i häkten och anstalter. Dubbelbelägg­ningar i boenderum är en kortsiktig lösning, men vi bygger och planerar för både tillfälliga byggnader på 10-15 års sikt och typhus för det riktigt långsiktiga behovet. För Polisen pågår projektering av flera nya polishus och Statens institutionsstyrelse (SiS), vars verksamhet också påverkas av samhällsförändringar, har behov av fler och modernare byggnader och många projekt planeras för att åtgärda detta.

Många nyanställda trots pandemin

Med vår växande projektvolym har vi anställt många under året trots pandemin. Antalet medarbetare har ökat med närmare 7 procent. Samtidigt är vi noggranna när vi bemannar eftersom det är otroligt viktigt för oss att få rätt kompetens, inte minst i säkerhets- och hållbarhetsfrågorna.

Trots coronapandemin, organisationsförändringar och utmaningar med projektvolymen har både MMI (Motiverad Medarbetarindex) och eNPS (employee Net Promoter Score, som anger hur villiga med­arbetarna är att rekommendera Specialfastigheter som arbetsgivare) stigit.

– Framför oss har vi en rad utmaningar. Vi ska hantera den stora efterfrågan på säkerhets­fastigheter och en växande projektvolym. Nya medarbetare ska slussas in i arbetet och kompetensen måste hela tiden säkerställas. Och samtidigt är det helt avgörande att verksamheten bedrivs på ett hållbart sätt. Mot den bakgrunden känns det tryggt och stimulerande att veta att Specialfastigheter är ett företag som många gillar, och som har ett otroligt viktigt samhälls­uppdrag, säger vd Åsa Hedenberg.

Koldioxidutsläppen måste minska

Att reducera koldioxidutsläppen från verksamheten är viktigare än något annat när det gäller hållbarhets­arbetet. Därnäst har biologisk mångfald högsta prioritet. Målsättningen är att minska klimatutsläppen i linje med Parisavtalet. Vi har hittills lyckats överträffa uppsatta mål. Däremot är utsläpp i scope 3 – indirekta utsläpp från till exempel inköpta varor och tjänster som används i vår verksamhet – mycket svårare att beräkna och påverka. Där försöker vi formulera mål som leder till mer kraftfulla åtgärder, eftersom det är här den största delen av våra utsläpp sker.

Specialfastigheters års- och hållbarhetsredovisning för 2021 finns att ladda ner här.