Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Specialfastigheters bokslutskommuniké 2021: Stor ökning i marknadsvärdet och fortsatt växande projektvolym

Specialfastigheters verksamhet fortsätter växa. Förvaltningsresultatet ökade under året med 3,3 procent. Marknadsvärdet för fastigheterna har stigit med drygt 4 miljarder kronor och uppgår nu till närmare 34 miljarder. Ett intensivt arbete pågår för att avhjälpa Kriminalvårdens platsbrist, med en plan på uppemot 2 900 nya platser.

  • Hyresintäkterna ökade med 1,9 % till 2 174 (2 132) Mkr
  • Förvaltningsresultatet ökade med 3,3 % 1 592 (1 541) Mkr
  • Värdeförändringarna på fastigheterna uppgick till 2 147 (-459) Mkr och värdeförändringarna på finansiella instrument uppgick till 32 (56) Mkr
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 2 999 (888) Mkr
  • Marknadsvärdet på fastigheter ökade till 33 761 (29 618) Mkr
  • Utdelning som beslutas på årsstämman i april 2022 föreslås uppgå till 634 (604) Mkr

Kraftig tillväxtfas och ökande projektvolym

Specialfastigheter befinner sig i en kraftig tillväxtfas som bedöms fortsätta under flera år. Antalet projekt i såväl projektering som produktion ökar. Den pågående projektvolymen slår nytt rekord även detta kvartal och därför fortsätter rekryteringsarbetet för att ytterligare förstärka projektorganisationen.

"Kriminalvården har fortsatt akut platsbrist och vi gör vad vi kan för att bidra till lösningar. Utöver att leverera det som beställts har vi stort fokus på avtalsskrivning och hyresförhandlingar, och vi utreder också möjligheter till fler platser. Vår projektportfölj för Kriminalvården uppgår nu till nästan 2 200 platser i typhus, cirka 700 platser i tillfälliga byggnader samt ytterligare platser i traditionella projekt. För Statens institutionsstyrelse har projektering kring uppförandet av totalt nio standardhus vid fem institutioner inletts", säger vd Åsa Hedenberg.

Högt ratingbetyg och fortsatt grön finansiering

Standard & Poor’s bekräftade i december Specialfastigheters höga ratingbetyg, AA+, vilket ger företaget goda förutsättningar att finansiera tillväxten via kapitalmarknaden. Låneramen i MTN-programmet har under året höjts från 13 till 16 miljarder kronor för att kunna finansiera den större investeringsvolymen. Det gröna ramverket har också uppdaterats vilket möjliggör fortsatt emittering av gröna obligationer för finansiering av byggnation av gröna fastigheter samt projekt för energibesparingar, förnyelsebara energiinstallationer och långsiktigt hållbar markanvändning.

Bokslutskommunikén för 2021 finns att läsa här.