Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Specialfastigheters delårsrapport januari–sept 2021: Stabil tillväxt och kraftigt växande projektvolym

Specialfastigheter fortsätter sin stabila utveckling med något ökade hyresintäkter och ett förvaltningsresultat i linje med motsvarande period förra året. Sedan årsskiftet har marknadsvärdet för fastig­heterna stigit med mer än 1,6 miljarder kronor till drygt 31 miljarder kronor, vilket främst beror på investeringar i pågående projekt, sänkta avkastningskrav samt ett förvärv.

  • Hyresintäkterna ökade med 1,3 % till 1 623 (1 601) Mkr
  • Förvaltningsresultatet ligger på samma nivå som förra året, 1 171 (1 179) Mkr
  • Värdeförändringarna på fastigheterna uppgick till 351 (-557) Mkr och värdeförändringarna på finansiella instrument uppgick till 21 (50) Mkr
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 1 236 (526) Mkr
  • Marknadsvärdet på fastigheter ökade till 31 241 (29 618) Mkr

Kraftig tillväxtfas

Specialfastigheter befinner sig i en kraftig tillväxtfas som bedöms fortsätta under flera år. Inflödet av beställningar är högt och under det tredje kvartalet har bolaget och Kriminalvården tecknat projektgarantier för drygt 900 Mkr fördelade på tio projekt, främst omfattandes tillfälliga byggnader. Utöver dessa pågår också planering och arbete med typhus och andra permanenta byggnader – allt för att möta Kriminalvårdens höga beläggning. Även hos Statens institutions­styrelse har flera olika projekt startats upp och hyresavtal tecknats.

– Specialfastigheter är ett växande företag i förändring. Ökningen i antal och volym av projekt ställer stora krav på hela organisationen och resurssättning och bemanning är prioriterade områden för oss. Det är därför glädjande att vi i vår nyligen genomförda enkät fått ett höjt motiverad medarbetarindex (MMI) och att många medarbetare rekommenderar oss som arbetsgivare, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.

Låneramen i MTN-programmet har under kvartalet höjts från 13 till 16 miljarder kronor för att kunna finansiera den större investeringsvolymen.

Vetenskapsbaserade utsläppsmål

Som fastighetsbolag har Specialfastigheter ett stort ansvar att bidra till minskade utsläpp av koldioxid. Bolaget har antagit nya, vetenskapsbaserade klimatmål för hela värdekedjan och dessa har godkänts av SBTi (Science Based Target initiative). Det innebär främst ett intensifierat arbete med åtgärder för att åstadkomma betydande minskningar av utsläpp från byggprojekten.

Delårsrapporten finns att läsa i sin helhet här.