Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Specialfastigheters delårsrapport januari-mars 2021: Stabilt förvaltningsresultat och ökad projektvolym

  • Hyresintäkterna ökade med 5,9 % till 591 (558) Mkr
  • Förvaltningsresultatet ökade marginellt till 375 (374) Mkr
  • Värdeförändringarna på fastigheterna uppgick till 10 (-130) Mkr och värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till -14 (53) Mkr
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till 307 (233) Mkr
  • Marknadsvärdet på fastigheter ökade till 29 868 (29 618) Mkr

Specialfastigheters fastighetsportfölj fortsätter att öka i värde, den finansiella ställningen är stark och vi levererar ett stabilt förvaltningsresultat. Marknadsvärdet på våra fastigheter har ökat med 250 Mkr detta kvartal, där nya investeringar står för den största delen. Coronapandemins påver-kan på vår verksamhet är fortsatt mycket begränsad.

- Vi ser en fortsatt ökad efterfrågan på säkerhetsfastigheter och har tillsammans med våra kunder planerat för nya projekt och ökad hantering av säkerhetsfrågorna på såväl kontor som institutioner och anstalter. Under det första kvartalet har vi uppnått vår största projektvolym hittills, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.

Styrelsen har beslutat att Specialfastigheter ska ha ett långsiktigt mål om nettonollutsläpp av koldioxid från vår värdekedja 2045. Det är i linje med Sveriges klimatmål och Parisavtalet. Målet kommer att brytas ned i vetenskapsbaserade delmål och planen för att nå målet formuleras i en färdplan.

Delårsrapporten i sin helhet finns här.

För ytterligare information kontakta:
Claes Rasmuson, CFO, tel: 010-788 62 04
Åsa Hedenberg, vd, tel: 010-788 62 01