Ange en beskrivande alt text för bilden.

Specialfastigheter emitterar obligationslån

Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note program.

Ett obligationslån om 500 Mkr utbetalades den 30 maj 2017 med återbetalningsdag den 30 maj 2022. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 0,58 procent.

Obligationerna kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationerna är finansiering av den löpande affärsverksamheten samt ett kommande förvärv.

– Vi passar på att förlänga vår löptid och minska vår finansieringsrisk genom att emittera en femårig obligation. Räntenivån fortsätter att vara på historiskt sett låga nivåer, så därför tar vi tillfället i akt att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån, säger Specialfastigheters CFO Kristina Ferenius.

Mer detaljerad information om obligationslånen och villkoren för emissionen finns här.