Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Specialfastigheters bokslutskommuniké 2016

Specialfastigheter visar som förväntat ett fortsatt stabilt resultat för 2016. Bland annat har förvaltningsfastigheternas marknadsvärde ökat till 22 999 (20 919) Mkr under året, främst beroende på investeringar, förvärv och förändrade avkastningskrav.

Ökad transaktionsvolym och högre fastighetsvärden

Periodens resultat ökade till 1 638 (1 178) Mkr, till stor del på grund av lägre finansieringskostnader och högre positiv orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheter. I övrigt är verksamheten mycket stabil och siffrorna pekar fortsatt åt rätt håll.

Fokus på säkerhetsfastigheter

I december förvärvade vi rättscentrum i Luleå. Hyresgästerna är främst Polisen, Domstolsverket och Kronofogdemyndigheten, kunder med säkerhetskrav som passar väl in hos oss. Vi tecknade också avtal om att sälja sex mindre fastigheter i norr som hyrs ut för skolverksamhet utan säkerhetskrav. Frånträde skedde 31 januari 2017. Vi tydliggör därmed än mer att vi fokuserar på kunder med säkerhetskrav i någon form.­

Vi behåller vårt höga kreditbetyg hos Standard & Poor’s

Standard & Poor’s bekräftade i december vår rating AA+, ett betyg vi haft sedan 2005. Standard & Poor’s har gjort en prognos för de närmaste åren där de bedömer att vi fortsatt kan upprätthålla en stark marginal vilket garanterar en hållbar skuldsättningsgrad och hög likviditet, trots den uppgång i skuldsättning som har skett de senaste två åren. Enligt prognosen förväntar de sig att ”Specialfastigheters fortsatt goda lönsamhet väger upp bolagets ökade underhålls- och investeringskostnader”.

Läs hela bokslutskommunikén här.