Startsidan
Press

Pressmeddelanden

Specialfastigheter emitterar obligationslån

2020-05-08  |  Thony Eriksson

Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program. Ett obligationslån om 200 Mkr utbetalas den 8 maj 2020, med återbetalningsdag den 2 juli 2030. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 1 procent.

Nästa emission blir ett obligationslån om 300 Mkr som utbetalas den 14 maj 2020, med återbetalningsdag den 14 maj 2035. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 1,215 procent.

Obligationen kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationen är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

– Vi passar på att minska vår finansieringsrisk och likviditetsrisk genom att emittera en 10-årig och en 15-årig obligation. Kreditspreaden är på en acceptabel nivå på den emitterade obligationen jämfört med de höga nivåer vi såg för några veckor sedan i samband med coronakrisens utbrott. Räntan är fortsatt på en historiskt sett låg nivå, därför passar vi på att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån, säger vice vd/CFO Kristina Ferenius.

Mer detaljerad information om obligationslånet och villkoren för emissionen finns här.

Specialfastigheters årsstämma 2020

2020-04-21

Årsstämman i Specialfastigheter Sverige AB (publ) ägde rum den 21 april i Stockholm. Samtliga styrelseledamöter omvaldes och Eva Landén fortsätter som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade bland annat att fastslå den av styrelsen föreslagna utdelningen om 570 Mkr. Utbetalning planeras ske den 4 maj. Stämman fastställde resultaträkningen för 2019 och balansräkningen per 2019. Styrelsens ledamöter och vd beviljades ansvarsfrihet. Stämman beslutade vidare att fastställa föreslagna arvoden för styrelsen samt de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som styrelsen föreslagit.

Till styrelsen omvaldes Carin Götblad, Eva Landén, Mikael Lundström, Erik Tranaeus, Maj-Charlotte Wallin och Åsa Wirén. Eva Landén fortsätter som ordförande för bolagets styrelse.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers Aktiebolag valdes som revisor, för en period om ett år, med auktoriserade revisorn Helena Ehrenborg som huvudansvarig.

För att minska smittspridningen av coronaviruset var bolagsstämman inte öppen för allmänheten. Vd:s anförande finns därför inspelat att se här. Protokoll från årsstämman finns här.

Förbättrat förvaltningsresultat och stabil verksamhet

2020-04-21

Specialfastigheters delårsrapport för årets första kvartal visar på en stabil verksamhet med ökade hyresintäkter och fortsatt hög investeringsnivå.

• Hyresintäkterna ökade med 4,2 % till 527 (506) Mkr
• Förvaltningsresultatet ökade med 5,3 % till 374 (355) Mkr
• Värdeförändringarna på fastigheterna uppgick till -130,2 (11,4) Mkr och på finansiella instrument till 52,8 (-16,2) Mkr
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 233 (276) Mkr
• Marknadsvärdet på fastigheter har ökat till 29 113 (29 037) Mkr

Robust affär i en orolig tid

Stora delar av världen genomlever en kris till följd av covid-19 (coronaviruset) där land efter land stängts ned för att försöka stoppa smittspridningen.

– Trots turbulensen med stora omställningar i samhället för att minska smittspridningen ser jag i dagsläget inte några överhängande risker för Specialfastigheter. Vår affär bygger på hyreskontrakt tecknade med offentliga verksamheter och med långa hyresavtal, därmed är hyresintäkterna säkrade för en längre tid, säger vd Åsa Hedenberg.

Stigande efterfrågan på säkerhetsfastigheter

I samhället finns en ökad efterfrågan på säkerhetsfastigheter. Specialfastigheter har många kunder som är i behov av att utveckla och utöka sina lokaler. Den största kunden, Kriminalvården, kom nyligen med en rapport där prognoserna över klientinflödet fortsatt pekar uppåt. Inom en tioårsperiod planerar Kriminalvården för att utöka antalet ordinarie platser till drygt 8 500, att jämföra med dagens cirka 6 500 ordinarie platser. Kriminalvårdens ökade behov av platser kommer kräva stora investeringar och kan leda till fler affärer och ökad projektvolym för Specialfastigheter.

Delårsrapporten i sin helhet kan läsas här.

Vår års- och hållbarhetsredovisning för 2019 publicerad

2020-03-23

När vi summerar 2019 kan vi blicka tillbaka på ännu ett år när vi kunnat leverera ett stabilt resultat som överträffar ägarens ekonomiska mål.

Förvaltningsresultatet uppgår till 1 440 Mkr, en förbättring med 2,1 procent jämfört med föregående år. Det samlade värdet av våra fastigheter steg under året med 6,4 procent. Samhällsfastigheter fortsätter att vara mycket attraktiva för investerare. Vi behåller också vår mycket goda rating, AA+ från Standard & Poor’s vilket är unikt bland svenska fastighetsbolag.

– Vi ser ett starkt växande behov av säkerhetsfastigheter. Våra kunder i hela den svenska rättskedjan har stora behov av både underhåll av äldre fastigheter och nybyggnad för att öka kapaciteten. Specialfastigheter står ekonomiskt starkt och har de finansiella muskler och den kompetens som krävs för att ta oss an de utmaningar som väntar under de närmaste åren. Samtidigt är jag ödmjuk inför de konsekvenser som covid-19 kan medföra i framtiden. Men utifrån de typer av hyresgäster och den finansiering vi har bedömer jag idag inga större risker, säger vd Åsa Hedenberg.

Specialfastigheters års- och hållbarhetsredovisning för 2019 finns att ladda ner här.

Cecilia Vestin blir ny affärschef

2020-02-21

Specialfastigheter har rekryterat Cecilia Vestin som ny affärschef. Hon kommer närmast från verksamhet inom ett eget bolag i fastighetsbranschen. Dessförinnan har hon bland annat varit affärs- och kundansvarig på Newsec, vd på Arcona Projektutveckling och fastighetschef på Vectura Fastigheter.

– Jag ser verkligen fram emot att bli Specialfastigheters affärschef. Säkerhetsfastigheter är en spännande och växande nisch som har en viktig roll att fylla i ett samhälle som möter allt större utmaningar. Med min breda kompetens från fastighets- och byggbranschen hoppas jag kunna utveckla Specialfastigheters affär ytterligare så att bolaget bidrar till ett tryggt och säkert samhälle, säger Cecilia Vestin.

– Vi är väldigt glada över att Cecilia Vestin kommer till Specialfastigheter. Hennes långa och omfattande erfarenhet från branschen och hennes omvittnat skickliga ledarskap och engagemang för fastighetsutveckling kommer att bidra till Specialfastigheters fortsatt framgångsrika resa, säger Åsa Hedenberg, vd på Specialfastigheter.

Cecilia Vestin kommer att ingå i Specialfastigheters ledningsgrupp och tillträder tjänsten den 1 april. Hon är idag styrelseledamot i Fastpartner AB och Exengo Installationskonsult AB.

Till arkivet