Startsidan
Press

Pressmeddelanden

Ny ledamot föreslås till Specialfastigheters styrelse

2021-04-09

Till Specialfastigheters bolagsstämma föreslår ägaren att Sanela Ovcina utses till ny ledamot i bolagets styrelse. Hon efterträder Carin Götblad som suttit i styrelsen sedan 2013 och inte ställer upp för omval.

Sanela Ovcina är regionchef för Migrationsverket Region Väst och har även lång erfarenhet från olika positioner inom Kriminalvården, bland annat som kriminalvårdschef och regionchef.

– Jag ser verkligen fram emot att få vara med i Specialfastigheters styrelse nu och bidra med mina kunskaper, kompetenser och erfarenheter, framförallt inom säkerhet och arbetsmiljö, säger Sanela Ovcina.

Följande personer föreslås till omval: Eva Landén, Mikael Lundström, Pierre Olofsson, Erik Tranaeus, Maj-Charlotte Wallin och Åsa Wirén. Eva Landén föreslås väljas till styrelsens ordförande för tiden intill utgången av nästa årsstämma.

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Specialfastigheters årsstämma kommer hållas digitalt tisdagen den 20 april 2021 klockan 11.00-12.00.

Protokoll samt vd:s anförande kommer att publiceras här på Specialfastigheters webbplats efter stämman. Eventuella frågor till vd eller ordförande kan skickas till info@specialfastigheter.se

Vår års- och hållbarhetsredovisning för 2020 publicerad

2021-03-12

När 2020 är till ända kan Specialfastigheter summera ännu ett år med ökade hyresintäkter, ett förvaltningsresultat som förbättrades med 7 procent och en justerad avkastning på eget kapital på 10 procent.

Förvaltningsresultatet uppgick till 1 541 Mkr, en förbättring med 7,1 procent jämfört med föregående år. Det samlade värdet av fastigheterna steg under året med 2,0 procent. Specialfastigheter behåller också sin höga rating, AA+ från Standard & Poor’s, vilket är unikt bland svenska fastighetsbolag.

Stor efterfrågan på nya och säkrare lokaler
Ökad kriminalitet med gängbrottslighet, skjutningar och allt yngre förövare har under året medfört överbelagda fängelser och häkten. Anslagen till de rättsvårdande myndigheterna har höjts och följaktligen har efterfrågan på nya och säkrare lokaler från alla delar av den svenska rättskedjan stärkts.

– Jag kan konstatera att vi utför vårt uppdrag väl – att långsiktigt och affärsmässigt äga, utveckla och förvalta fastigheter för verksamheter med säkerhetskrav. Vi arbetar kontinuerligt och framgångsrikt med kapacitetsökningar för flera kunder, inte minst Kriminalvården, där vi under 2020 uppfört såväl snabbproducerade tillfälliga lokaler som typhus vid flera anstalter runt om i landet, säger vd Åsa Hedenberg.

Vi har klarat utmaningarna
Coronapandemin har gjort 2020 till ett år som inte liknar något tidigare. Samtidigt kan konstateras att Specialfastigheter har klarat de speciella omständigheterna bättre än många andra och vårt arbete har på många sätt kunnat fortgå nästan som vanligt. Vi har också passat på att utföra vårt underhållsarbete i lokaler som tomställts när våra kunder jobbat hemifrån.

Vi har också med råge nått vårt utsläppsmål för året (vår ambition var att under 2020 ha minskat våra CO2-utsläpp från inköpt energi med 59 % jämfört med basåret 2012, vi nådde 67 %) och sätter nu nya, tuffare mål för hela värdekedjan.

Specialfastigheters års- och hållbarhetsredovisning för 2020 finns att ladda ner här.

Specialfastigheter emitterar obligationslån

2021-03-11

Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program. Ett obligationslån om 500 Mkr utbetalas den 17 mars 2021 med återbetalningsdag den 17 april 2025. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 0,36 procent.

Obligationen kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationen är refinansiering av en obligation med samma volym som slutbetalas samma datum.

– Vi passar på att minska vår finansieringsrisk och likviditetsrisk genom att emittera en obligation med räntebindningstid på 4,1 år. Kreditspreaden är på en acceptabel nivå på den emitterade obligationen jämfört med de höga nivåer vi såg för ett år sedan i samband med coronapandemins utbrott. Räntan är på en fortsatt låg nivå och vi väljer att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån, säger CFO Claes Rasmuson.

Mer detaljerad information om obligationslånet och villkoren för emissionen finns här.

Specialfastigheters bokslutskommuniké 2020

2021-02-19

Specialfastigheters bokslut för 2020 visar på en stabil verksamhet med högre hyresintäkter genom nytecknade avtal. Coronapandemins påverkan på verksamheten har varit mycket begränsad.

  • Hyresintäkterna ökade med 3,8 % till 2 132 (2 054) Mkr
  • Förvaltningsresultatet ökade med 7,1 % till 1 541 (1 440) Mkr
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -459 (746) Mkr
  • Värdeförändringarna på finansiella instrument uppgick till 56 (-20) Mkr
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 888 (1 717) Mkr
  • Fastigheternas marknadsvärde ökade till 29 618 (29 037) Mkr
  • Utdelning som beslutas på årsstämman i april 2021 föreslås uppgå till 604 (570) Mkr

 

– Specialfastigheter fortsätter att utvecklas stabilt där vi överträffar målen för såväl lönsamhet som kapitalstruktur. Vi nådde inte riktigt upp till vårt investeringsmål på grund av projektförseningar, men vi ser en klart ökande trend för projektvolymen under 2021, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.

Goda finansieringsvillkor

Standard & Poor’s bekräftade i december återigen Specialfastigheters höga ratingbetyg, AA+. I kombination med låga marknadsräntor och kreditspreadar på kapitalmarknaden ger det oss goda möjligheter att fortsätta finansiera vår verksamhet till fördelaktiga villkor.

Utsläppsmål uppnått

Vi har nått vårt mål för minskade koldioxidutsläpp från inköpt energi med råge. Målet var en minskning med 59 procent från 2012 och vi uppnådde 67 procent. Nu spänner vi bågen ytterligare och hoppas snart kunna besluta om nya vetenskapsbaserade utsläppsmål som omfattar hela värdekedjan.

Bokslutskommunikén finns att läsa i sin helhet här.

Specialfastigheter emitterar obligationslån

2021-01-14  |  Hanna Janson

Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program. Ett obligationslån om 500 Mkr utbetalas den 25 januari 2021 med återbetalningsdag den 25 mars 2025. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 0,18 procent.

Obligationen kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationen är refinansiering av en obligation med samma volym som slutbetalas samma datum.

– Vi passar på att minska vår finansieringsrisk och likviditetsrisk genom att emittera en obligation med räntebindningstid på 4,2 år. Kreditspreaden är på en acceptabel nivå på den emitterade obligationen jämfört med de höga nivåer vi såg för knappt ett år sedan i samband med coronapandemins utbrott. Räntan är fortsatt på en historiskt sett låg nivå, därför tar vi tillfället att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån, säger CFO Claes Rasmuson.

Mer detaljerad information om obligationslånet och villkoren för emissionen finns här.

Till arkivet