Bolagsstyrning

Bolagsstyrning i Specialfastigheter följer allmänt vedertagna principer för detta, inklusive de regler och principer som anges i Svensk kod för bolagsstyrning (Koden).

Specialfastigheter ägs till 100 procent av svenska staten. Bolagsstyrning sker enligt de principer som beskrivs i Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande.

Bolagsstyrningsrapport

Våra bolagsstyrningsrapporter finns i våra års- och hållbarhetsredovisningar.

Nomineringsprocess för styrelsen

Staten har en enhetlig och strukturerad nomineringsprocess för styrelseledamöter. Val av styrelse i Specialfastigheter Sverige AB sker enligt de principer som beskrivs i Statens ägarpolicy och riktlinjer för företag med statligt ägande.

Revisor

Vid bolagsstämman 2021 valdes det registrerade revisionsbolaget Örhlings PricewaterhouseCoopers med ansvarig revisor Helena Ehrenborg, född 1965. Valet skedde för perioden fram till slutet av bolagsstämman 2021. Förutom revisor i Specialfastigheter Sverige AB är Helena Ehrenborg huvudansvarig revisor för bland annat Jernhusen AB, Atrium Ljungberg AB, Akademiska Hus AB och HSB Riksförbund AB.