Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Ange en beskrivande alt text för bilden.

Dags för fastighetsbolagen att ta tag i säkerheten

Samhällsklimatet har blivit tuffare och mer ansträngt än tidigare. Brottslighet, digitala hot och sabotage påverkar oss allt mer och vi behöver mobilisera oss i fastighetsbranschen för att motverka en negativ spiral som kan hota vårt demokratiska samhälle. Allt fler kunder ställer säkerhetskrav, på både fastigheter och på hantering av känslig information, och det är därför hög tid för fastighetsägare att se över sin säkerhetsskuld.

Specialfastigheter är ett statligt fastighetsbolag med fokus på kunder som ställer höga krav på säkerhet. I fastighetsportföljen finns bland annat kriminalvårdsanstalter, ungdomshem, domstolsbyggnader och polisfastigheter. Ett säkerhetstänk genomsyrar därför all verksamhet i företaget – från styrelse och ledning till varje enskild medarbetare. Alla fastighetsbolag har naturligtvis inte samma höga krav på säkerhet som Specialfastigheter, men jag anser att säkerheten är en eftersatt fråga som måste tas på större allvar. Precis som att många fastighetsägare kan sitta på en underhållsskuld så brukar vi tala om att företag sitter på en säkerhetsskuld. Det är en skuld som uppkommit genom att vi inte hanterat säkerheten i takt med övrig utveckling. Säkerhet är en färskvara som ständigt behöver förnyat fokus. Den högsta ledningen behöver därför sätta sig ned och göra en analys av hur bolaget ligger till när det gäller säkerhetsfrågorna.

På Specialfastigheter delar vi in säkerheten i fyra områden – personsäkerhet, driftsäkerhet, fysisk säkerhet och informationssäkerhet – och det kan vara en bra utgångspunkt för säkerhetsanalysen.

Personsäkerhet handlar främst om att våra medarbetare och kunder ska känna sig trygga i den miljö de arbetar i. Vi utbildar kontinuerligt våra medarbetare i hur de kan förebygga och hantera risker och hot i arbetsmiljön. Vi arbetar aktivt med incidentrapportering som ger oss kunskap om risker så att vi kan vara proaktiva med förebyggande åtgärder.

Driftsäkerheten är extra viktig i fastigheter där verksamhet bedrivs dygnet runt. Med den snabba teknikutvecklingen inom områden som fastighetsautomation, följer förväntningar från kunder om energieffektiviseringar och användarvänlighet. Här gäller det som fastighetsägare att se till att ha robusta driftsystem, god planering och noggranna medarbetare. När det gäller förvaltningen av fastighetsautomation och fastighetstekniska nätverk måste det finnas tydliga roller och tydlig ansvarsfördelning inom organisationen. Säkerheten måste beaktas i såväl administrativa IT-system som i fastighetsautomationssystem.

Fysisk säkerhet handlar framför allt om tekniska och mekaniska säkerhetslösningar, till exempel olika typer av fysiskt tillträdesskydd, elektroniska passersystem, automatiska brandlarmanläggningar eller förstärkta dörrar, fönster, tak och väggkonstruktioner. Vilken säkerhetsnivå som behövs beror naturligtvis på verksamheten i fastigheten, och det är tydligt att efterfrågan på fysisk säkerhet kommer att stiga markant.

Det som definitivt berör alla företag och individer i samhället i dag och som uppmärksammats mycket i media är informationssäkerheten. Vi arbetar med att skydda våra egna och våra kunders informationstillgångar. Med informationstillgångar menar vi både informationen i sig, men också de resurser som hanterar informationen till exempel datorer, mobiler, USB-minnen, e-post, intranät, webb, servrar och skrivare. Informationssäkerhetsarbetet går i korthet ut på att informationstillgångarna ska vara tillgängliga för dem som är behöriga, korrekta, spårbara och skyddade från obehörig insyn. Vi har tekniska och mekaniska skydd, men lika mycket handlar om att ha administrativa rutiner och riktlinjer. I slutändan är det ofta den mänskliga faktorn som gör att säkerheten brister.

Medarbetarnas medvetenhet, intresse och engagemang i säkerhetsfrågor är nyckeln till ett framgångsrikt säkerhetsarbete. Så jag uppmuntrar alla mina kolleger i fastighetsbranschen att börja diskutera säkerhetsfrågorna. Gör en ordentlig riskanalys och satsa på utbildning, så höjer ni säkerhetsmedvetandet. På så vis kan vår bransch vara med och bidra till ett tryggare och säkrare samhälle.

Vi har en säkerhetsskuld, det är dags att börja betala av den!

/Åsa Hedenberg, vd Specialfastigheter