Startsidan
Jobba hos oss
Likabehandling

Likabehandling

SPFsky_0346

För oss är ansvarsfullt företagande centralt och en viktig del i vårt hållbarhetsarbete är likabehandling. Specialfastigheter, som statligt företag, ska vara ett föredöme inom detta område. Det är viktiga frågor, som finns med i vår vardag på ett självklart sätt.

Vår utgångspunkt är att alla människor har lika värde. Vi vill bidra till en demokrati där alla har samma rättigheter och möjligheter att kunna påverka sin tillvaro i arbetslivet. Våra medarbetare ska känna sig respekterade och trivas på sitt arbete.

Specialfastigheter arbetar aktivt, medvetet och långsiktigt med att utveckla en företagskultur där frågor rörande likabehandling, jämställdhet och mångfald är ett naturligt och levande inslag i det dagliga arbetet för samtliga chefer och medarbetare.

Företaget har en likabehandlingsplan och vi genomför lönekartläggningar med fokus på jämställdhet. Vi strävar även efter fler kvinnliga ledare och en jämnare könsfördelning inom alla verksamhetsområden. Idag är ca 30 procent av medarbetarna vid Specialfastigheter kvinnor, en procentsats som vi gärna vill ska öka ytterligare. Ledningen består idag av 63 procent kvinnor och företagets vd är en kvinna. Även styrelsen har en jämn könsfördelning som består av 5 kvinnor och 6 män.

Hållbarhetspolicy

Ett hållbart företagande innebär ett långsiktigt ansvarsfullt utnyttjande av resurser. Miljömässiga, sociala och ekonomiska faktorer ska utgöra grunden för såväl företagets verksamhet som utveckling av företagets fastigheter. Specialfastigheter tillämpar de tio principerna i FN:s Global Compact om mänskliga rättigheter, arbetsmiljö, miljö och korruption. Hållbarhetsarbetet omfattar såväl företagets anställda som företagets leverantörer eftersom dessa är en väsentlig del i Specialfastigheters leveranskedja. Krav på leverantörer ställs via vår ansvarskod för leverantörer.

Specialfastigheters verksamhet samt fastigheter skall vara miljömässigt, socialt, och ekonomiskt accepterade över tiden vilket innebär:

Miljömässigt

Miljöhänsyn ska genomsyra alla delar av verksamheten. Produkter och tjänster ska väljas utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.

Vi ska i samverkan med våra hyresgäster och övriga intressenter agera för minskade utsläpp av koldioxid och minskad förbrukning av ändliga resurser samt arbeta med energieffektiviseringsfrågor både i den löpande förvaltningen och vid ny- och ombyggnationer.

Socialt

Våra fastigheter ska inge trivsamhet, inspiration och stöd för såväl enskilda individer som hyresgästens verksamhet.

Etik

Specialfastigheter ska vara en attraktiv arbetsgivare som erbjuder en säker och respektfull arbetsplats. Vi utgår från våra värderingar säkerhet, närhet, långsiktighet och samverkan. Vi förväntar oss en hög moral hos våra medarbetare och att de har ett etiskt förhållningssätt. Vi ska genom god affärsetik upprätthålla en trovärdighet, både inom företaget och mot våra intressenter.

Jämställdhet och mångfald

Specialfastigheters arbete med jämställdhet och mångfald syftar till att skapa lika villkor för alla medarbetare i fråga om arbete, anställnings- och arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i företaget. Vi arbetar aktivt med jämn könsfördelning och mångfald inom våra olika yrkesområden. Alla medarbetare ska kunna arbeta och utvecklas tillsammans utan att någon utsätts för diskriminerande behandling eller trakasserier.

Arbetsmiljö

Genom ett systematiskt arbetsmiljöarbete säkerställer vi en god arbetsmiljö relaterad till både psykosociala och fysiska faktorer. För oss är det viktigt att medarbetarna ges möjlighet att individuellt och genom samverkan utöva inflytande på det egna arbetet och på företagets verksamhet. Detta främjas genom ett gott ledarskap. Varje medarbetare har ett ansvar i det gemensamma arbetsmiljöarbetet och i skapandet av ett gott företagsklimat. Genom hälsofrämjande åtgärder ska vi bibehålla en hög frisknärvaro och minimera arbetsskador och tillbud. Vi satsar på friskvård och tidiga rehabiliteringsinsatser.

Ekonomiskt

Specialfastigheter ska skapa ”värde” både för företaget och för våra intressenter ur ett långsiktigt perspektiv.

Våra fastigheter skall genom sin utformning stödja och underlätta våra hyresgästers verksamhet med målsättning att utan att urholka kapitalet nå lägsta möjliga totalkostnad på såväl kort som lång sikt.