Startsidan
Fastigheter & projekt
Förvaltning

Förvaltning

SpfKronoberg_0254

Vår målsättning är att våra kunder ska kunna fokusera på sin kärnverksamhet. Gemensamt för kunderna är deras behov av säkerhet. Genom förvaltning med egen personal, fokus på hög driftsäkerhet samt effektiva tekniska lösningar, bidrar vi till att kunderna kan känna sig säkra och trygga i sin verksamhet.

Idag har vi fokus på att planera underhåll, driftsäkerhet och optimering i våra fastigheter. Allt arbete sker utifrån ett kostnadsperspektiv, men med bibehållen fokus på miljön. Det enhetliga arbetssättet i Specialfastigheters förvaltningsorganisation möjliggör en kontinuerlig utveckling och effektivisering. Vi arbetar övergripande för en helhetssyn, samtidigt som våra förvaltare och drifttekniker har ett nära samarbete med hyresgästen. Ett exempel är vårt rikstäckande avtal för fastighetsjour, för en hög servicenivå till kund.

Eftersom många av våra fastigheter utgör en viktig samhällsfunktion är kraven mycket högt ställda när det gäller driftsäkerhet dygnet runt, året om. Specialfastigheter prioriterar att ha egenanställd driftpersonal som arbetar i våra fastigheter. Våra fastigheter vårdas betydligt bättre med egna medarbetare som kan fastigheten och de tekniska lösningarna med kunden i fokus. Vi samarbetar även med specialister inom olika områden.

Hållbar förvaltning

Hållbar förvaltning inkluderar många olika aspekter, bland annat energianvändning, materialanvändning, hantering av miljöfarliga ämnen och biologisk mångfald.

Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel. Specialfastigheter använder en miljödatabas för att säkerställa att de material och ämnen som används i förvaltningen blir fria från miljö- och hälsofarliga ämnen. Energianvändningen har stor påverkan på både driftkostnader och miljö. Optimering av driften och olika energiinvesteringar analyseras av våra drifttekniker och förvaltningsingenjörer, i samråd med respektive fastighetsförvaltare. Energieffektiviseringar är ett prioriterat område där vi arbetar både internt och i samverkan med våra kunder. Gröna bilagor till hyresavtal är ett sätt att samverka. Bilagorna innebär ett konkret åtagande från både oss och hyresgästen att gemensamt arbeta för minskad miljöbelastning.

Vårt långsiktiga mål är att minska våra koldioxidutsläpp med 75 procent till 2030 jämfört med basåret 2012. För hela perioden 2012–2019 har vi minskat våra koldioxidutsläpp med 54 procent.

För att minska vår miljöpåverkan vid ny- och ombyggnation, arbetar Specialfastigheter med certifieringssystemet Miljöbyggnad, där energi, innemiljö och materialval beaktas. Vi är medlemmar i Sweden Green Building Council, SGBC. Även om vi inte klassar en byggnad enligt Miljöbyggnads kriterier, så arbetar vi med de mål som finns inom klassningen för att sträva efter så energisnåla och miljövänliga fastigheter som möjligt.