Gröna obligationer

Specialfastigheter har tillsammans med Handelsbanken tagit fram ett grönt ramverk och emitterat våra första gröna obligationer.

Genom obligationerna erbjuds möjligheten att investera i projekt med en tydlig miljömässig hållbarhetsprofil. Ett exempel är produktionen av den nya tingsrättsbyggnaden i Lund, som preliminärt erhållit miljöcertifieringen Miljöbyggnad Guld.

Långsiktig hållbar lönsamhet

Både vi och vår ägare staten vill att vårt företag ska vara ett föredöme. Hållbarhet ska genomsyra allt vi gör. Det sporrar oss och ger engagerade medarbetare.

Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel – från program, projektering och produktion till förvaltning, ombyggnad och rivning. Just därför tänker vi långsiktigt i alla delar av vår verksamhet. Vi arbetar strukturerat och målmedvetet för att minska vår miljöbelastning. Tillsammans med våra kunder – företrädesvis statliga myndigheter – och övriga intressenter verkar vi för en hållbar ny- och ombyggnadsproduktion, minskade utsläpp av koldioxid, minskad förbrukning av ändliga resurser och för ökad energieffektivisering.

Som långsiktig fastighetsägare med hyreskontraktstider upp till 25 år har vi möjlighet att arbeta med och påverka många dimensioner av hållbarhetsfrågan såsom energianvändning, materialval, avfallshantering, transporter och arbetsmiljö för både kunder, medarbetare och leverantörer. Vi ska helt enkelt utveckla och förvalta fastigheter som stödjer våra kunders verksamheter och som är hållbara ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.

Grönt ramverk

Som ett led i vårt finansiella hållbarhetsarbete har Specialfastigheter utformat ett grönt ramverk (Green Bond Principles) tillsammans med Handelsbanken. Därefter har det oberoende analysinstitutet Sustainalytics granskat villkoren. De investeringar som finansieras genom de gröna obligationerna kommer att emitteras under vårt MTN-program och följs upp i en årlig rapport.