Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Gröna obligationer

Specialfastigheter har tillsammans med SEB uppdaterat sitt gröna ramverk vilket gör det möjligt att fortsätta emittera gröna obligationer.

Genom obligationerna erbjuds möjligheten att investera i projekt med en tydlig miljömässig hållbarhetsprofil. Exempel på utvalda projekt är nya typhus för Kriminalvården samt nya standardhus och skolor för Statens institutionsstyrelse.

Långsiktig hållbar lönsamhet

Både vi och vår ägare staten vill att vårt företag ska vara ett föredöme. Hållbarhet ska genomsyra allt vi gör. Det sporrar oss och ger engagerade medarbetare.

Fastigheter påverkar miljön under hela sin livscykel – från program, projektering och produktion till förvaltning, ombyggnad och rivning. Just därför tänker vi långsiktigt i alla delar av vår verksamhet. Vi arbetar strukturerat och målmedvetet för att minska vår miljöbelastning. Tillsammans med våra kunder – företrädesvis statliga myndigheter – och övriga intressenter verkar vi för en hållbar ny- och ombyggnadsproduktion, minskade utsläpp av koldioxid, minskad förbrukning av ändliga resurser och för ökad energieffektivisering.

Som långsiktig fastighetsägare med hyreskontraktstider upp till 25 år har vi möjlighet att arbeta med och påverka många dimensioner av hållbarhetsfrågan såsom energianvändning, materialval, avfallshantering, transporter och arbetsmiljö för både kunder, medarbetare och leverantörer. Vi ska helt enkelt utveckla och förvalta fastigheter som stödjer våra kunders verksamheter och som är hållbara ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete.