Info om utdaterad webbläsare

Vi ser att du använder Internet Explorer som är en utdaterad webbläsare och inte stöds av denna webbplats. Det innebär att du som använder Internet Explorer kan uppleva att webbplatsen inte fungerar som den ska.


För en säkrare och bättre upplevelse av webbplatsen rekommenderar vi att du byter till någon av följande modernare webbläsare.


Finansiering

Specialfastigheter har en mycket låg kreditrisk och en stabil finansiell situation. Vi ägs av svenska staten och finansierar verksamheten genom upplåning på både den svenska och den internationella kreditmarknaden samt genom obligations- och certifikatprogram på kapitalmarknaden. Vår unika position inom nischen säkerhetsfastigheter i kombination med ett målmedvetet hållbarhetsarbete gör vår verksamhet till en attraktiv investering för finansiärer.

Ägarklausul

Låneavtalen innehåller en ägarklausul som stärker långivarnas ställning genom rätt till förtidsinlösen av lån om statens ägarandel skulle understiga 100 procent.

Inga pantbrev som säkerhet för lån eller kreditlöften

Upplåningen görs mot balansräkningen och utan pantsättning av fastigheterna.

Långsiktigt statligt ägande

Våra fastigheter är strategiskt viktiga för staten. Vi ägs till hundra procent av svenska staten och förvaltas av Regeringskansliet som bedriver en aktiv bolagsstyrning. En långsiktig och stabil ägare är en trygghet för framtiden.

Säkra och långa hyresavtal

Vi har långa hyreskontrakt – oftast 25-åriga – med statliga myndigheter som kunder, vilka utgör en stabil kundbas som ger säkra kassaflöden och en låg vakansgrad.

Starka nyckeltal

Under 2022 uppgick soliditeten till 35 %, räntetäckningsgraden till 5,9 ggr, det egna kapitalet till 14 027 Mkr och våra lån till cirka 23 miljarder kronor (belåningsgrad 50,2 %). Vi har en god lönsamhet och övervärden i våra fastigheter. Den genomsnittliga återstående löptiden för våra hyresavtal är 10,5 år.

Våra finansiella mål

Målen för finansverksamheten är att:

  • Bibehålla bolagets starka finansiella ställning och en rating om minst AA
  • Begränsa risken för negativa effekter på kassaflöde, resultat- och balansräkning
  • Säkerställa tillgång till erforderlig finansiering till rimlig kostnad
  • Styra de finansiella riskerna enligt finanspolicyn
  • Säkerställa riskhanteringen genom kontroll och rapportering

Den finansiella redovisningen styrs genom att Specialfastigheter redovisar enligt det internationella regelverket International Financial Reporting Standards (IFRS).

Finansieringsrisken minskas genom att sprida kapitalbindningen på olika år och genom kreditlöften som täcker närmaste årens förfall av certifikat och obligationer.

Kontaktpersoner för den finansiella verksamheten:

Masse Antonsson - CIO

Thony Eriksson, finansförvaltare
Tel: 010-788 62 37
Mejla Thony

Masse Antonsson - CIO

Eva Bång, tf CFO

010-788 63 20
Mejla Eva