Startsidan
Nyheter
Meny

Nyheter

Specialfastigheters bokslutskommuniké 2020

2021-02-19  |  Nyheter

Specialfastigheters bokslut för 2020 visar på en stabil verksamhet med högre hyresintäkter genom nytecknade avtal. Coronapandemins påverkan på verksamheten har varit mycket begränsad.

 • Hyresintäkterna ökade med 3,8 % till 2 132 (2 054) Mkr
 • Förvaltningsresultatet ökade med 7,1 % till 1 541 (1 440) Mkr
 • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -459 (746) Mkr
 • Värdeförändringarna på finansiella instrument uppgick till 56 (-20) Mkr
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 888 (1 717) Mkr
 • Fastigheternas marknadsvärde ökade till 29 618 (29 037) Mkr
 • Utdelning som beslutas på årsstämman i april 2021 föreslås uppgå till 604 (570) Mkr

 

– Specialfastigheter fortsätter att utvecklas stabilt där vi överträffar målen för såväl lönsamhet som kapitalstruktur. Vi nådde inte riktigt upp till vårt investeringsmål på grund av projektförseningar, men vi ser en klart ökande trend för projektvolymen under 2021, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.

Goda finansieringsvillkor

Standard & Poor’s bekräftade i december återigen Specialfastigheters höga ratingbetyg, AA+. I kombination med låga marknadsräntor och kreditspreadar på kapitalmarknaden ger det oss goda möjligheter att fortsätta finansiera vår verksamhet till fördelaktiga villkor.

Utsläppsmål uppnått

Vi har nått vårt mål för minskade koldioxidutsläpp från inköpt energi med råge. Målet var en minskning med 59 procent från 2012 och vi uppnådde 67 procent. Nu spänner vi bågen ytterligare och hoppas snart kunna besluta om nya vetenskapsbaserade utsläppsmål som omfattar hela värdekedjan.

Bokslutskommunikén finns att läsa i sin helhet här.

Specialfastigheter emitterar obligationslån

2021-01-14  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program. Ett obligationslån om 500 Mkr utbetalas den 25 januari 2021 med återbetalningsdag den 25 mars 2025. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 0,18 procent.

Obligationen kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationen är refinansiering av en obligation med samma volym som slutbetalas samma datum.

– Vi passar på att minska vår finansieringsrisk och likviditetsrisk genom att emittera en obligation med räntebindningstid på 4,2 år. Kreditspreaden är på en acceptabel nivå på den emitterade obligationen jämfört med de höga nivåer vi såg för knappt ett år sedan i samband med coronapandemins utbrott. Räntan är fortsatt på en historiskt sett låg nivå, därför tar vi tillfället att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån, säger CFO Claes Rasmuson.

Mer detaljerad information om obligationslånet och villkoren för emissionen finns här.

Standard & Poor’s bekräftar vårt höga kreditbetyg

2020-12-21  |  Nyheter  |  Thony Eriksson

Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s har den 18 december 2020 bekräftat Specialfastigheters rating AA+, ett kreditbetyg vi är ensamma om bland svenska fastighetsbolag. Enligt Standard & Poor’s har Specialfastigheter en låg risk inom segmentet samhällsfastigheter då bolagets exponering mot konjunkturcykler är begränsad, något som ytterligare bekräftats under covid-19-pandemin. Den låga risken är också en följd av att Specialfastigheter har stabila hyresgäster i form av myndigheter och av ett starkt band till ägaren, den svenska staten.

Standard & Poor’s räknar med att Specialfastigheters fortsatt starka lönsamhet under de närmaste åren kommer att väga upp investeringar i underhåll och byggprojekt, vilket enligt Standard & Poor’s prognos innebär en räntetäckningsgrad på 10x, och begränsa ökad skuldsättning.

”Stable outlook” speglar Standard & Poor’s förväntan om att Specialfastigheters mycket starka riskprofil kommer att bidra till en stark finansiell utveckling, vilket medför en låg skuldsättningsgrad och tillräcklig likviditet.

Vi har sedan 2005 haft kreditbetyg AA+ med stable outlook på lång sikt och A-1+ på kort sikt, samt kreditbetyget K-1 enligt Standard & Poor’s nordiska regionala skala för kortfristig upplåning. Mer detaljerad information om ratingbetyget och Standard & Poor’s analys finns här.

Specialfastigheters hantering av coronapandemin

2020-11-25  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Självklart ska vi på Specialfastigheter göra allt vi kan för att minska smittspridningen i samhället. Vi följer Folkhälsomyndighetens råd så långt det är möjligt; vi måste också kunna utföra vårt arbete och i Folkhälsomyndighetens egna tolkningar av råden står att det är arbetsgivaren som bestämmer hur råden kan tillämpas på arbetsplatsen.

Här är några exempel på åtgärder vi vidtagit:

 • Vi håller digitala möten i möjligaste mån och undviker resor där det går.
 • Vi har hittills inga stora problem med trängsel på lokal- resp driftkontoren. Om det blir för många på plats (maxtak 8 pers) vidtar vi åtgärder. Till exempel kommer vi överens om olika dagar vi är på kontoren, vi särar på skrivbord eller utnyttjar konferensrum för att hålla avstånd och fikar vid olika tider. Om vi har fysiska möten med lite större sällskap (4 pers eller fler) meddelar vi det i förväg. Vi undersöker en IT-lösning för att planera närvaro som vi inför om trängsel blir ett problem.
 • Vi har nyligen beställt en uppsättning visir till vår driftpersonal som kan användas för de fastigheter där det krävs skyddsutrustning.
 • Vi förordar hemarbete där det är möjligt att utföra sina arbetsuppgifter hemifrån.
 • Om det t ex är trängsel i kollektivtrafiken kan medarbetare och närmaste chef komma överens om förskjutna arbetstider för att undvika trängsel.
 • Utbrott av covid-19 vid en fastighet anmäls till internt utsedd person. Vid utbrott som skett på en fastighet ska en riskanalys genomföras.
 • Sjukfrånvaro av misstänkt covid-19 anmäls direkt till HR för att snabbt kunna identifiera och agera på lokala utbrott.

Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade om smittläget och bevakar den information som kommer från Folkhälsomyndigheten och regeringen för att snabbt kunna vidta eller ändra åtgärder.

Ökade hyresintäkter och förbättrat förvaltningsresultat

2020-10-21  |  Nyheter

Specialfastigheters delårsrapport januari-september 2020 visar på en stabil verksamhet och återhämtad kapitalmarknad.

 • Hyresintäkterna ökade med 4,8 % till 1 601 (1 528) Mkr
 • Förvaltningsresultatet ökade med 6,3 % till 1 179 (1 109) Mkr
 • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -557 (41) Mkr
 • Periodens resultat uppgick till 526 (889) Mkr
 • Marknadsvärdet på fastigheter har sedan årsskiftet ökat till 29 171 (29 037) Mkr

Specialfastigheters hyresintäkter fortsätter att öka och ännu ett starkt förvaltningsresultat levereras. Marknadsvärdet på fastigheterna har också ökat detta kvartal, där investeringar står för den största delen. Kapitalmarknaden är åter likvid och det finns mycket kapital som söker placeringar.

– Flera av våra kunder ser över sina verksamheter inklusive lokalerna och föreslås få ökade anslag i budgetpropositionen. Som fastighetsägare står vi redo att hjälpa dem, säger Åsa Hedenberg.

Delårsrapporten i sin helhet hittar du här.

Anna Lundblad ny bolagsjurist på Specialfastigheter

2020-09-23  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Specialfastigheter har rekryterat Anna Lundblad som ny bolagsjurist. Hon kommer närmast från det statligt ägda fastighetsbolaget Jernhusen där hon i sin roll som bolagsjurist bland annat arbetat med affärsjuridik, fastighets- och entreprenadrätt samt bolagsrätt.

Anna Lundblad har lång erfarenhet från ytterligare arbetsgivare i fastighetsbranschen men även från bankvärlden.

– Jag ser verkligen fram emot att ansvara för juridiken på Specialfastigheter. Bolagets fastighetsbestånd är unikt och spännande och Specialfastigheter har en viktig samhällsfunktion att fylla. Det blir en intressant och utvecklande utmaning för mig att få sätta mig in i de specifika frågor bolagets affär innebär, säger Anna Lundblad.

– Vi välkomnar Anna Lundblad som bolagsjurist till Specialfastigheter. Hon har stor och bred juridisk kompetens som kommer väl till pass i vår verksamhet. Hon har också en bakgrund inom den statliga bolagsvärlden med erfarenhet från compliancerapportering och bolagsformalia som är värdefullt för Specialfastigheter, säger Cecilia Vestin, affärschef på Specialfastigheter.

Anna Lundblad kommer att tillträda tjänsten 10 november.

Claes Rasmuson ny CFO på Specialfastigheter

2020-09-15  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Specialfastigheter har rekryterat Claes Rasmuson som ny CFO. Han kommer närmast från det statligt ägda gruvföretaget LKAB och en tjänst som avdelningschef för strategi och affärsutveckling. Han har även under en period varit tillförordnad CFO och suttit med i koncernledningen.

Claes Rasmuson har också lång erfarenhet från finansbranschen, både i Sverige och internationellt, som finansanalytiker inom ett flertal olika branscher.

– Jag ser verkligen fram emot arbetet som CFO på Specialfastigheter och att få sätta mig in i verksamheten och dess förutsättningar. Specialfastigheter har utvecklats starkt de senaste åren och jag vill tillsammans med mina kollegor bidra till en fortsatt positiv trend med fokus på hållbarhet och långsiktigt värdeskapande, säger Claes Rasmuson.

– Vi är glada att få Claes som CFO till Specialfastigheter. Han har värdefull erfarenhet inom framförallt finans- och verksamhetsutveckling som kommer väl till pass då vi står inför en expansiv period med stor efterfrågan på säkerhetsfastigheter och den speciella kompetens som behövs för att förvalta dessa, säger vd Åsa Hedenberg.

Claes Rasmuson tillträder tjänsten i december. Han kommer att ingå i Specialfastigheters ledningsgrupp.

Förvaltningsresultat förbättrat med 5 % i vår halvårsrapport

2020-07-10  |  Nyheter  |  Åsa Hedenberg

Specialfastigheters halvårsrapport visar på en stabil verksamhet med ökade hyresintäkter och ett starkt förvaltningsresultat som ökat med 5 procent sedan föregående år.

 • Hyresintäkterna ökade som en följd av nya hyresavtal med 7,2 % till 1 159 (1 081) Mkr jämfört med motsvarande period föregående år, och det leder till en ökning av förvaltningsresultatet med 4,9 % till 764 (728) Mkr
 •  Orealiserade värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -603 (204) Mkr och på finansiella instrument till 53 (-21) Mkr jämfört med motsvarande period föregående år
 • Periodens resultat efter skatt är lägre än föregående år 165 (574) Mkr, vilket främst beror på lägre orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheterna
 • Bedömt marknadsvärde på fastigheterna vid första halvårets utgång uppgick till 28 903, en minskning med 0,5 % sedan årsskiftet

 

Stabil verksamhet med samhällsansvar
Specialfastigheters intäkter kommer nästan uteslutande från kunder som utgörs av myndigheter, vilket skapar stor trygghet i en osäker konjunktur. Vi har bevakat hur covid-19 påverkar vår projekt- och förvaltningsverksamhet och har hittills upplevt relativt små effekter. Vi känner samtidigt ett samhällsansvar för arbetstillfällen och ekonomi och har arbetat aktivt med att se vilka drift- och underhållsåtgärder och projekt som kan utföras nu, eller tidigareläggas.

På årsstämman i april beslutades om en utdelning om 570 Mkr till ägaren, staten.

Att investera i framtiden kräver hållbara satsningar
Många av Specialfastigheters kunder har omfattande behov både vad gäller modernisering och expansion av lokaler. Samtidigt finns en medvetenhet om att samhällets och därmed kundernas ekonomiska resurser kan bli starkt begränsade framöver då statens utgifter för coronakrisen är stora. Arbete sker hela tiden inom bolaget med att effektivisera organisationen och leveransen för att minska kostnaderna.

Halvårsrapporten i sin helhet hittar du här.

För ytterligare information kontakta vice vd/CFO Kristina Ferenius på tel: 010-788 62 11 eller vd Åsa Hedenberg, tel: 010-788 62 01.

 

Vi deltar i unikt samarbete kring biologisk mångfald

2020-07-08  |  Nyheter  |  Emelie Ribbert

Åtta stora svenska företag från fyra branscher går nu samman i projektet ”Näringslivets Värderingsmetod för Biologisk Mångfald”. Bakom det unika initiativet och samarbetet står Specialfastigheter, Boliden, Cementa, LKAB, SCA, Skellefteå Kraft, Svenska Kraftnät och Vattenfall.

De deltagande bolagen använder på olika sätt mycket mark i sina respektive verksamheter och har alla identifierat biologisk mångfald som en väsentlig fråga för både hållbarhetsarbetet och affärerna. Målet med projektet, som leds av konsultföretaget Ecogain, är att ta fram ett verktyg som ska värdera och kvantifiera vad som sker vid markanvändning.

Biologisk mångfald är en viktig hållbarhetsfråga för oss på Specialfastigheter, inte minst eftersom vi äger mycket mark och skog vid våra fastigheter. Tillsammans med andra stora svenska aktörer från olika branscher samlas vi nu för att utveckla väl förankrade värderings- och mätmetoder inom området biologisk mångfald. Metoderna ska sedan underlätta arbetet med att sätta relevanta mål, genomföra åtgärder som ger verklig effekt och följa upp åtgärder på ett effektivt sätt.

Josef Guttenkunst ny chef för Projekt och Teknik

2020-06-15  |  Nyheter

Specialfastigheter har rekryterat Josef Guttenkunst som ny chef för Projekt och Teknik. Han kommer närmast från Familjebostäder där han under flera år arbetat som konsult och projektchef. Innan dess var han vd för byggentreprenören Ängabyggen AB och har tidigare arbetat främst med fastigheter, ledarskap, ledningsgruppsarbete, investeringsprocesser och utvecklingsfrågor. Han har erfarenhet av projekt, både som beställare och utförare.

Josef Guttenkunst är även engagerad inom styrelsearbete. Han har i dagsläget styrelseuppdrag hos Slumra AB, Liccuid AB och Företagarna.

”Jag har en bred erfarenhet från affärsdrivande och förvaltande bolag. I Specialfastigheter har jag funnit ett stabilt bolag med en spännande framtid, komplexa fastigheter och både kunniga och välkomnande medarbetare. Jag ser verkligen fram mot att få vara en del av Specialfastigheter och kunna bidra till företagets fortsatta utveckling och framgång”, säger Josef Guttenkunst.

”Vi välkomnar Josef som ny chef för Projekt och Teknik och som ny medarbetare hos oss”, säger vd Åsa Hedenberg. ”Han kommer med sin erfarenhet och kompetens inom bland annat ekonomi, process och organisation att bidra till att vi fortsätter att utveckla bolagets projektverksamhet och leverera kundnytta i form av säkra, effektiva och hållbara fastigheter.”