Startsidan
Nyheter
Meny

Nyheter

Ägaren föreslår ny styrelseordförande

2018-03-16  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Till Specialfastigheters bolagsstämma föreslår ägaren att nuvarande styrelsemedlem Eva Landén utses till ordförande för bolagets styrelse. Hon efterträder Bo Lundgren som inte ställer upp för omval.

Eva Landén har en lång och gedigen erfarenhet som vd, CFO och revisor inom olika bolag i fastighetsbranschen. Hon är idag vd för Corem Property Group och är styrelseledamot i Klövern.

– Jag ser mycket fram emot att ta över ordförandeförandeskapet i Specialfastigheter. Under mina snart fyra år som styrelseledamot har jag följt hur bolaget utvecklat och stärkt sin position inom säkerhetsfastigheter och jag vet att det finns en växande marknad för de fastigheter och tjänster som Specialfastigheter erbjuder, säger Eva Landén.

Ägaren föreslår även två nya ledamöter till styrelsen, Åsa Wirén och Erik Tranaeus. Åsa Wirén är idag senior rådgivare på Bonnier AB och har bland annat arbetat som CFO på SkiStar och har en lång karriär inom KPMG. Hon har även styrelseerfarenhet. Erik Tranaeus föreslås bli ägarens representant och ersätter Ulrika Nordström. Han har under det senaste året varit adjungerad i Specialfastigheters styrelse under Ulrika Nordströms föräldraledighet.

Följande personer föreslås för omval till styrelsen:
– Jan Berg
– Carin Götblad
– Eva Landén
– Mikael Lundström
– Maj-Charlotte Wallin

Den föreslagna styrelsen bedöms ha en med hänsyn till bolagets verksamhet, utvecklingsskede och förhållanden i övrigt ändamålsenlig sammansättning präglad av mångsidighet och bredd avseende ledamöternas kompetens, erfarenhet och bakgrund. Sammansättningen uppnår regeringens målsättning om jämn könsfördelning i enlighet med vad som framgår av statens ägarpolicy.

Specialfastigheter publicerar årsredovisning för 2017

2018-03-15  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Årets resultat efter skatt ökade till 1 719 (1 638) Mkr, till stor del på grund av ökade hyresintäkter genom förvärv och omförhandlade avtal. Verksamheten är mycket stabil och vi ser en fortsatt ökad efterfrågan på säkerhetsfastigheter.

Vd Åsa Hedenberg kommenterar året och verksamheten i sitt vd-ord:

– När 2017 summeras kan jag konstatera att det varit ett intensivt år inom en mängd områden och att vi har ökat vår investeringsvolym för pågående projekt till cirka 2,1 miljarder kronor. Särskilt stolta är vi över den nya fina tingsrättsbyggnaden i Lund som kommer att stå färdig till våren 2018. Renoveringen av Kronobergshäktet i centrala Stockholm med nästan 300 platser har varit ett komplicerat projekt men nu är det helt klart och häktet kunde öppna i januari 2018. För året som helhet var resultatet fortsatt mycket starkt och vår stabila kundbas, med långa avtal och i stort sett inga vakanser, ger oss ett kontinuerligt bra resultat över tid.

Specialfastigheters årsredovisning för 2017 finns att läsa och ladda ner här.

Bokslutskommuniké 2017: Stabilt resultat och grön finansiering

2018-02-15  |  Nyheter  |  Emelie Ribbert

Idag publicerade vi vår bokslutskommuniké för 2017 och kan glädjas över ännu ett stabilt resultat. Intäkterna för helåret blev drygt 2 miljarder, resultat efter skatt 1,7 miljarder och fastigheterna värderas vid årsskiftet till 25 miljarder kronor, en ökning med 2 miljarder jämfört med förra året. Vår satsning på hållbar finansiering resulterade under kvartalet i emittering av gröna obligationer för 1,25 miljarder kronor.

  • Hyresintäkterna uppgick till 1 846 Mkr (1 751 Mkr)
  • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 367 Mkr (1 269 Mkr)
  • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 832 Mkr (865 Mkr)
  • Årets resultat efter skatt uppgick till 1 719 Mkr (1 638 Mkr)
  • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 25 002 Mkr (22 999 Mkr)
  • Nettoinvesteringarna uppgick till 1 171 Mkr (1 215 Mkr) varav 670 mkr (585 mkr) avsåg förvärv, 728 Mkr (702 Mkr) avsåg ny-, till- och ombyggnationer och 227 Mkr (72 Mkr) avsåg försäljningar
  • Första emissionen av gröna obligationer i november, en på fem år på 500 Mkr och en på sju år på 750 Mkr

I november emitterade vi våra första gröna obligationer om totalt 1,25 miljarder och intresset från marknaden var stort. Det oberoende analysföretaget Sustainalytics validerade vårt hållbarhetsarbete inför emitteringen och vi är stolta över det fina resultatet då vi fick med beröm godkänt!

– Vi kommer att fortsätta vårt ambitiösa hållbarhetsarbete och emittera fler gröna obligationer, säger vd Åsa Hedenberg.

Specialfastigheter har fortsatt renodlingen mot säkerhetsfastigheter och sålt två fastigheter som inte längre behövs för våra kunders verksamhet: f d kriminalvårdsanstalten Smälteryd till Marks kommun, och den f d räddningsskolan i Skövde till Skövde kommun.

– Genom renodlingen kan vi lägga fullt fokus på säkerhetsfrågor för att kunna möta våra kunders allt mer tydliga förväntningar och krav, men är glada att kommunerna som köpare nu kan utveckla områdena till andra ändamål, säger Åsa Hedenberg.

Du kan läsa kommunikén i sin helhet här.

Specialfastigheter fastighetsutvecklar i Värnamo

2018-02-01  |  Nyheter  |  Torbjörn Blücher

Vi har förvärvat två vård- och omsorgsfastigheter i Värnamo av Region Jönköpings län. Planen är att bygga ut Fortunagården för kunden Statens institutionsstyrelse (SiS) som har behov av att utöka verksamheten för missbruksvård.

De befintliga tio byggnaderna har en lokalarea på ca 4 000 kvm och är belägna i södra delen av Värnamo tätort i ett bostads- och grönområde. Idag bedrivs där en verksamhet inom behandlingshem och sjukvård. Den största hyresgästen, SiS, önskar utveckla den befintliga institutionen för missbruksvård med ytterligare 16 platser. Värnamo kommun fastställde nyligen en ny detaljplan och Specialfastigheter har därför börjat planera för en utbyggnad på ca 1 800 kvm.

– Det finns en stor efterfrågan från socialtjänsten på våra tjänster och vi arbetar därför med att öka vår kapacitet över hela landet. Satsningen på fler platser för missbruksvård i Värnamo är en viktig pusselbit i vår plan, säger Kent Ehliasson, generaldirektör vid Statens institutionsstyrelse.

– Vi ser fram emot att få utveckla Fortunagården tillsammans med vår kund SiS. Vi är också glada att kunna vara med och skapa nya arbetstillfällen och stärka vår etablering i Värnamo som är en växande kommun, säger Åsa Hedenberg, vd på Specialfastigheter.

Tillträde till fastigheterna sker den 1 februari. Övriga hyresgäster utöver SiS är Värnamo kommun och regionfastigheter inom Region Jönköpings län.

Gröna obligationer firades med börsringning

2017-11-29  |  Nyheter  |  Emelie Ribbert

I morse firade vi att Specialfastigheter AB noterat två gröna obligationer om sammanlagt 1,25 miljarder kronor, genom att ringa i den traditionsenliga klockan som öppnar Nasdaq-börsen i Stockholm.

Vd Åsa Hedenberg berättar mer om motiven och tankarna bakom noteringen av de gröna obligationerna i den här intervjun. Dessutom finns en film som spelades in under klockringningsceremonin att se här.

Kajsa Marsk Rives ny hållbarhetsstrateg på Specialfastigheter

2017-11-29  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Specialfastigheter har rekryterat Kajsa Marsk Rives som hållbarhetsstrateg. Tjänsten är ny och kommer att stärka företagets hållbarhetsarbete ytterligare.

Specialfastigheter har högt satta mål inom hållbarhet och ska som statligt bolag vara ett föredöme. Med hållbarhet integrerad i all företagets verksamhet ökar behovet av att styra och följa upp men också att utveckla och driva arbetet framåt.

Jag är stolt över det hållbarhetsarbete som vi redan idag bedriver. Men som världen utvecklas måste vi spänna bågen ytterligare och jobba ännu hårdare för miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Kajsa Marsk Rives har stor kunskap om och erfarenhet från hela hållbarhetsområdet och hon drivs av ett engagemang som smittar. Jag är därför otroligt glad att hon väljer att arbeta hos oss, säger Åsa Hedenberg, vd på Specialfastigheter.

Det ska bli fantastiskt kul att bli en del av Specialfastigheter. Specialfastigheter är ett jättespännande företag i en bransch som har enorm betydelse för utvecklingen mot ett hållbart samhälle. Jag ser verkligen fram emot att få vara med och driva den utvecklingen, säger Kajsa Marsk Rives.

Kajsa Marsk Rives kommer närmast från en tjänst som senior rådgivare på Goodpoint, ett konsultbolag inom hållbar utveckling. Hon tillträder sin nya tjänst den 10 januari 2018 och kommer att vara placerad i Stockholm.

Nu emitterar vi gröna obligationer om 1 250 Mkr

2017-11-22  |  Nyheter  |  Thony Eriksson

Specialfastigheter har emitterat företagets första gröna obligationer. Lånen, som omfattar 500 Mkr med en löptid på fem år respektive 750 Mkr på sju år, ska finansiera miljöprojekt som till exempel den nya tingsrättsbyggnaden i Lund och energieffektiviseringsåtgärder. Intresset var mycket stort och obligationen övertecknades.

Som långsiktig fastighetsägare, med i huvudsak statliga myndigheter som kunder och med hyreskontraktstider upp till 25 år, arbetar Specialfastigheter med många dimensioner av hållbarhetsfrågan tillsammans med kunder och andra intressenter. Den gröna obligation som nu emitterats ska finansiera miljöcertifierade byggnader, energieffektiviseringsprojekt, förnyelsebar energi, hållbart skogsbruk och vattenprojekt.

– All vår verksamhet ska vara hållbar och det är därför ett naturligt steg att vår finansiering nu görs ur ett hållbarhetsperspektiv. Det är oerhört glädjande att det på kapitalmarknaden finns en så stor uppslutning för att finansiera ett miljövänligare fastighetsbestånd, säger Åsa Hedenberg, vd på Specialfastigheter.

– Det är väldigt glädjande att Specialfastigheter som ett statligt ägt bolag väljer att använda gröna obligationer för att finansiera de grönklassificerade investeringar som bolaget gör.  Vi som investerare välkomnar både statliga, kommunala och privata företags emittenter till den gröna obligationsmarknaden, säger Helena Lindahl, portföljförvaltare på SPP/Storebrand.

Specialfastigheter har tillsammans med Handelsbanken utformat ett grönt ramverk för obligationer. Det oberoende analysinstitutet Sustainalytics har granskat villkoren. Dessa dokument finns här.

De gröna obligationerna har emitterats under Specialfastigheters MTN-program. Årligen kommer också en investerarrapport att publiceras, där allokeringen till projekt samt efterlevnad av villkoren i det gröna ramverket redovisas.

Investerare som deltog i den första gröna emissionen var bland andra Alecta, Swedbank Robur, Folksamgruppen, SPP/Storebrand, Telenor Pensjonskasse, AI Pension, Länsförsäkringar Östgöta, Linköpings kommun, Kalmar Läns Pension samt Öhman.

Mikael Alfredsson ny chef för projektgruppen

2017-11-10  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Specialfastigheter har rekryterat Mikael Alfredsson som chef för företagets projektgrupp. Tjänsten är ny och ska stärka organisationens arbete med en kraftigt ökad projektvolym.

Efterfrågan på säkerhetsfastigheter har ökat och Specialfastigheter har på fem år nästan sexdubblat projektvolymen. Idag uppgår den till cirka 2,8 miljarder kronor och ytterligare projekt är under planering.

– Vi står inför en betydande ökning av vår projektvolym och behöver både resurssätta och stärka vår kompetens för att bibehålla den höga kvalitet vi har i våra ny- och ombyggnationer. Jag är därför mycket glad över att Mikael Alfredsson kommer till Specialfastigheter där hans långa och gedigna erfarenhet av stora komplexa projekt och hans goda ledarskap kommer att bidra till vår fortsatta framgång, säger Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter.

Mikael Alfredsson kommer närmast från en tjänst som chef för fastighetsutveckling vid Huge Bostäder. Han tillträder sin nya tjänst i slutet av januari och kommer att vara placerad i Stockholm.

Kristina Ferenius utsedd till vice vd

2017-10-19  |  Nyheter  |  Emelie Ribbert

Specialfastigheters styrelse har beslutat att utse CFO Kristina Ferenius till vice vd i bolaget från och med 1 januari 2018.

Kristina Ferenius har arbetat i drygt två år som Specialfastigheters CFO med ansvar för ekonomi, finans och controlling. Sedan hon började på företaget har hon utvecklat sin enhet och har fått stort ansvar i styrelse- och ledningsfrågor. Hon har bland annat projektlett det omfattande förbättringsarbetet med att styra och följa upp verksamheten, vilket gett henne en mycket god insyn i hela bolaget.

– Det är med stor glädje jag välkomnar Kristina som vice vd, säger vd Åsa Hedenberg. Hon är både drivande, kravställande och har stort förtroende i organisationen. Hon lever därmed mycket väl upp till de egenskaper och förmågor som en vice vd bör ha.

Kristina Ferenius kommer även fortsatt att ha rollen som CFO, men får från och med den 1 januari 2018 den kompletterande titeln vice vd.

Betydligt ökad projektvolym i vår delårsrapport för Q3

2017-10-16  |  Nyheter  |  Åsa Hedenberg

Periodens resultat om 981 Mkr är bättre än förra årets (836 Mkr). Kvartalet avslutades med positiva besked som kommer att öka vår projektvolym betydligt. Regeringen beslutade att godkänna hyresavtal med Statens institutionsstyrelse och föreslog riksdagen att Trafikverket ska överlåta fastigheter till oss.

Specialfastigheters ekonomi är fortsatt stark. Finansiering av nya och förfallande lån görs fortsatt till lägre nivåer än tidigare, vilket bidrar till bättre lönsamhet då vi får ett lägre finansnetto även framöver.

Hyresavtal med Statens institutionsstyrelse godkända
Regeringen har nu godkänt de 25-åriga hyresavtalen för institutionerna Folåsa, Hässleholm, Johannisberg och Ljungbacken, och vi kan därmed fullfölja projekten att skapa de nya boendeplatser som Statens institutionsstyrelse så väl behöver. Projektvolymen för dessa är ca 760 Mkr.

Trafikverket föreslås överlåta trafikcentraler till oss
I höstbudgeten föreslår regeringen att Trafikverket överlåter ett antal fastigheter till Specialfastigheter, så kallade trafikcentraler varifrån Trafikverket styr tågtrafik och riksvägarnas trafik. I budgetpropositionen står bland annat: ”Regeringen har efter utredning funnit att förutsättningarna för att förvalta byggnader med särskilda behov av säkerhetsskydd bäst tillgodoses genom att de aktuella fastigheterna överlåts till Specialfastigheter Sverige AB och att fastigheterna efter om- och tillbyggnad av lokalerna hyrs av Trafikverket.”

Malmö centralfängelse blir bostäder
Den f d kriminalvårdsanstalten Malmö centralfängelse är nu såld till Malmös allmännyttiga bostadsbolag MKB, som avser att utveckla fastigheten med flera hundra nya bostäder. Det behövs fler bostäder i Sverige och fastigheten kan nu utvecklas till ett attraktivt bostadsområde. Specialfastigheter gläds över att kunna bidra till det

Läs hela delårsrapporten här.