Startsidan
Nyheter
Meny

Nyheter

Volontärsamarbete för medarbetare i hela landet

2019-05-20  |  Nyheter

Varje år erbjuds våra medarbetare att jobba volontärt på arbetstid under åtta timmar. Under den gångna veckan har vi dessutom haft möjligheten att göra en ideell punktinsats i någon av Erikshjälpens second hand-butiker runt om i landet, vilket många medarbetare nappat på. Det har kunnat handla om att exempelvis organisera i en lagerhylla, prismärka, skylta eller stå i kassan. Ett kort, tidsbegränsat uppdrag som man kunnat göra tillsammans med sina kollegor – och ett enkelt sätt att testa på det här med volontärarbete för den som tvekat tidigare. 20 medarbetare runt om i landet tog chansen att hjälpa till och här är några av deras reaktioner:

”Vi hade en toppendag på Erikshjälpen! Kändes verkligen bra att få chansen att medverka tillsammans med denna verksamhet under en arbetsdag och att göra nytta mer än vanligt.”
Gustaf i Lund

”Tacksam mot vår arbetsgivare Specialfastigheter som ger oss möjligheten. Glad så klart att få hjälpa till.”
Mats i Stockholm

”Jag blev glad när det äntligen kom ett engångsuppdrag i Örebro, dessutom på ett ställe jag väl känner till sedan förut – brukar både skänka saker och handla där! Inte bästa dagen kanske, med flera resdagar under veckan, men jag tar mig den tiden.”
Beate i Örebro

Lunds tingsrätt vann Plåtpriset 2019

2019-04-26  |  Nyheter

Plåtpriset är ett hederspris som delas ut årligen i syfte att uppmuntra och hylla innovation och hållbart byggande, där metallernas egenskaper och uttryck tillvaratas i ett framgångsrikt arkitektoniskt utförande. Lunds tingsrätt var ett av fem nominerade bidrag och vid utdelningen den 25 april i Göteborg stod det klart att tingsrätten, med sin karakteristiska kopparfasad, blev årets vinnare.

Delas ut av plåtbranschen
Priset delas ut av plåtbranschen och tilldelas en svensk arkitektbyrå som under året visat upp ett projekt där plåtfasadens möjligheter har tillvaratagits och maximerats utifrån aspekterna form, funktion, innovation och miljö. I år gick priset till FOJAB för Lunds tingsrätt, som Specialfastigheter äger och förvaltar.

Juryns motivering
”PLÅTPRISET 2019 tilldelas en byggnad vars uppdrag ställer extra höga krav på funktionalitet och symbolvärde. Med få materialval i en gedigen, stilfull och tydlig arkitektur har arkitekterna lyckats förena dessa krav i en ny klassiker. Byggnadens välstrukturerade fasad har valts och brukats utifrån det långa livscykelperspektivet, på meriterna slitstarkt och vackert åldrande. Fasaden är därmed en väl synlig kvalitetsstämpel för en lyckad byggprocess, en klimatsmart byggnad och en säker verksamhet. Gestaltningen är lika monumental som värdig, varm och välkomnande. Den fångar stadens historia, men vittnar lika mycket om en hållbar framtid. För alla kommande tider – Lunds nya stolthet.”

Ny ledamot i Specialfastigheters styrelse

2019-04-12  |  Nyheter

Årsstämman i Specialfastigheter Sverige AB (publ) ägde rum den 12 april i Stockholm. En ny ledamot valdes in i styrelsen: Pierre Olofsson, med en lång karriär inom byggbranschen.

Stämman beslutade bland annat att fastslå den av styrelsen föreslagna utdelningen om 555 Mkr. Utbetalning planeras ske den 26 april.

Vid stämman valdes Pierre Olofsson in som ny ledamot in i styrelsen. Pierre Olofsson har en lång karriär inom byggbranschen och arbetade senast i Skanskas koncernledning med ansvar för de nordiska byggenheterna samt ett koncernövergripande ansvar för arbetet med arbetsmiljö och säkerhet.

Till styrelsen omvaldes Carin Götblad, Eva Landén, Mikael Lundström, Erik Tranaeus, Maj-Charlotte Wallin och Åsa Wirén. Eva Landén fortsätter som ordförande för bolagets styrelse. Kajsa Marsk Rives blir ny arbetstagarrepresentant och ersätter Masoomeh Antonsson.

Stämman beslöt att fastställa resultaträkningen för 2018 och balansräkningen per 2018. Styrelsens ledamöter och vd beviljades ansvarsfrihet.

Stämman beslutade vidare att fastställa föreslagna arvoden för styrelsen samt de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som styrelsen föreslagit.

Revisionsbolaget E&Y valdes som revisor, för en period om ett år, med auktoriserade revisorn Mikael Ikonen som huvudansvarig.

Fullständigt protokoll från årsstämman kommer att publiceras på vår webbplats inom kort.

Delårsrapport Q1 2019: Stabil utveckling av förvaltningsresultatet

2019-04-12  |  Nyheter

Specialfastigheters hyresintäkter fortsätter att öka vilket leder till fortsatt positiv utveckling av förvaltningsresultatet. Kvartalet har präglats av förberedelser inför den nya säkerhetsskyddslag-stiftning som nu trätt i kraft.

  • Hyresintäkterna ökade med 4,6 % till 536 (512) Mkr
  • Förvaltningsresultatet ökade med 1,4 % till 355 (350) Mkr
  • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 11,4 (-40,6) Mkr och värdeförändringar på finansiella instrument uppgick till -16,2 (-12,7) Mkr
  • Resultatet ökade med 20,0 % till 276 (230) Mkr
  • Marknadsvärdet på fastigheter uppgick till 27 480 (27 288) Mkr

 

– Vi har tecknat nya hyresavtal och ser en ökning av hyresintäkterna, vilket visar att efterfrågan på våra säkerhetsfastigheter fortsatt är stor. Vi vet också att flera av våra kunder har växande behov av lokaler och vi har därför byggt upp en organisation som är väl förberedd för expansion, säger vd Åsa Hedenberg.

Kapacitetsbrist hos Kriminalvården
Kriminalvårdens beläggningsgrad är hög med platsbrist som följd. Vi hoppas kunna bidra till en mer balanserad beläggningsgrad bland annat genom kommande nybyggnation av typhuslösningar.

Ökat fokus på informationssäkerhet
Den första april infördes den nya säkerhetsskyddslagen som bättre anpassats till samhällsutvecklingen och digitaliseringen. Vi har förberett oss för detta och utsett en CIO (Chief Information Officier) med särskilt uppdrag att fokusera på strategisk IT-utveckling och digital transformation.

Hållbarhetssamarbete med leverantörer
Vi vill etablera ett forum för dialog och erfarenhetsutbyte kring hållbarhetsfrågor. Startskottet har därför gått för den första av en serie workshops, där vi och våra nya ramavtalsleverantörer för medelstora entreprenader ska fördjupa och stärka vårt samarbete inom området.

Delårsrapporten finns att läsa i sin helhet här.

Specialfastigheter emitterar obligationslån

2019-03-28  |  Nyheter  |  Thony Eriksson

Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program.

Ett obligationslån om 500 Mkr utbetalas den 2 april 2019 med återbetalningsdag den 2 april 2024. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 0,575 procent.

Obligationen kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationen är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

– Vi förlänger vår löptid och minskar vår finansieringsrisk genom att emittera en femårig obligation. Räntenivån fortsätter att vara historiskt sett låg, så därför passar vi på att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån, säger vice vd/CFO Kristina Ferenius.

Mer detaljerad information om obligationslånet och villkoren för emissionen finns här.

Vår års- och hållbarhetsredovisning för 2018 publicerad

2019-03-18  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Efterfrågan på säkerhetsfastigheter fortsatte att öka under 2018. För Specialfastigheter var det ytterligare ett bra år ekonomiskt och bolaget står väl rustat för ytterligare tillväxt.

Hyresintäkterna ökade till 1 956 (1 846) Mkr, förvaltningsresultatet uppgick till 1 410 (1 322) Mkr och fastigheternas marknadsvärde har stigit med cirka 2,3 miljarder kronor till 27 288 (25 002) Mkr. Målen för såväl lönsamhet som kapitalstruktur har överträffats.

– Under 2018 har säkerhetsfrågorna stått i fokus i media, i politiken och i det offentliga samtalet. Vi har under året fortsatt att stärka organisationen, utveckla typlösningar för säkerhetsfastigheter och säkerställa långsiktiga samarbeten med entreprenörer. Därmed står vi redo att möta de stora utmaningar som ligger framför oss, gällande bland annat den nybyggnad och förnyelse av säkerhetsfastigheter som våra kunder efterfrågar, säger vd Åsa Hedenberg.

Specialfastigheters års- och hållbarhetsredovisning för 2018 finns att ladda ned här.

Specialfastigheter rekryterar affärsområdeschef

2019-03-04  |  Nyheter  |  Emelie Ribbert

Henrik Därth har anställts som ny affärsområdeschef och kommer ansvara för ett av Specialfastigheters tre affärsområden. Henrik kommer närmast från Jernhusen, där han arbetat de senaste tio åren som bland annat fastighetschef och med affärsutvecklingsfrågor.

– Vi välkomnar Henrik som ny affärsområdeschef och som ny medarbetare hos oss, säger affärschef Torbjörn Blücher. Henrik kommer med sin kompetens och erfarenhet att bidra till att vi fortsätter att utveckla bolagets affärer.

– Jag har fått ett mycket positivt och trevligt bemötande av de personer jag träffat under rekryteringen, säger Henrik Därth. För mig känns det kul att få bli en del i ett bolag som har en både viktig och utmanande verksamhet.

Henrik Därth kommer börja sin anställning den 6 maj 2019.

Bokslutskommuniké 2018: Mycket positivt resultat

2019-02-18  |  Nyheter  |  Emelie Ribbert

Specialfastigheters bokslut för 2018 visar på en stabil verksamhet med förbättrat förvaltningsresultat och ökat marknadsvärde.

– Det är glädjande att vårt förvaltningsresultat ökat med 6,7 % och att fastigheternas marknadsvärde ökat med närmare 2,3 miljarder sedan förra årsskiftet, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.

• Hyresintäkterna uppgick till 1 956 Mkr (1 846 Mkr)
• Förvaltningsresultatet uppgick till 1 410 Mkr (1 322 Mkr)
• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 1 404 Mkr (832 Mkr)
• Årets resultat efter skatt uppgick till 2 423 Mkr (1 719 Mkr)
• Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 27 288 Mkr (25 002 Mkr)

Kriminalvårdens inriktningsbeslut
Kriminalvården har ett fortsatt stort behov av fler anstalts- och häktesplatser och med anledning av detta tog de i november ett inriktningsbeslut om ny- och tillbyggnation av anstalter och häkten på 13 orter runt om i landet. 12 av dem berör våra fastigheter.

Planerad projektvolym om drygt 7 miljarder kronor
Vår planering för de kommande fem åren omfattar en planerad projektvolym om drygt 7 miljarder varav cirka 5 är ny-, till- eller ombyggnader inom våra egna fastigheter. Behovet hos våra kunder är stort för att möta ökade säkerhetskrav såväl inom fysisk säkerhet som personsäkerhet, men vi ser att de har en utmaning att finansiera dessa. Det är därför positivt att vi under 2018 tillvaratog gemensamma innovationer via utvecklade typlösningar och inköpsstrategier för att bli både mer tids- och kostnadseffektiva.

Vi behåller vår rating
I december bekräftade Standard & Poor’s vårt höga kreditratingbetyg, AA+. Vi kan därmed fortsätta att finansiera vår verksamhet med mycket fördelaktiga lånevillkor.

Du kan läsa kommunikén i sin helhet här.

 

Standard & Poor’s bekräftar vårt höga kreditbetyg AA+

2018-12-20  |  Nyheter  |  Hanna Janson

Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s har den 19 december bekräftat Specialfastigheters rating AA+, ett kreditbetyg vi är ensamma om bland svenska fastighetsbolag.

Specialfastigheter har sedan 2005 haft kreditbetyg AA+ med stable outlook på lång sikt och A-1+ på kort sikt, samt kreditbetyget K-1 enligt Standard & Poor’s regionala skala.

Standard & Poor’s konstaterar att Specialfastigheters likviditetstäckningsgrad nu är lägre än tidigare till följd av att en ökad andel av finansieringen sker genom företagscertifikat, men att bolaget fortfarande har en mycket låg affärsrisk och ett starkt band till sin ägare, svenska staten.

Standard & Poor’s förväntar sig att Specialfastigheter under de närmaste åren har ett fortsatt högt kassaflöde som kommer att väga upp investeringar i underhåll och byggprojekt, vilket enligt Standard & Poor’s prognos innebär en räntetäckningsgrad på 5x och skuldsättningsgrad på 11x.

Genom att behålla bolagets betyg ”Stable outlook” anser Standard & Poor’s att Specialfastigheters mycket låga affärsrisk kommer att bidra till ett starkt finansiellt resultat, vilket garanterar en hållbar skuldsättningsgrad och en tillräcklig likviditet.

Mer detaljerad information om ratingbetyget och Standard & Poor’s analys finns här.

För mer information kontakta:
Åsa Hedenberg, vd
Tel 010-788 62 01

Kristina Ferenius, vice vd/CFO
Tel 010-788 62 11

Thony Eriksson, finansförvaltare
Tel 010-788 62 37

Johannisbergs ungdomshem växer

2018-12-11  |  Nyheter  |  Emelie Ribbert

Nu har vi tagit det första spadtaget vid Johannisbergs ungdomshem i Kalix, som byggs ut och blir dubbelt så stort.

Verksamheten utökas från tre till fem avdelningar och från nuvarande 18 till 32 platser. När utbyggnaden är klar våren 2020 kommer uppemot 35 personer nyanställas av Statens institutionsstyrelse (SiS) som driver ungdomshemmet.

– Utbyggnaden av SiS ungdomshem Johannisberg är mycket viktig för hela SiS expansion. Satsningen på Kalix visar också att staten satsar i hela landet. Nu ser vi verkligen fram emot att arbetet sätter igång, säger Jan-Erik Josefsson, tf. generaldirektör för SiS.

Stor efterfrågan på platser i hela landet
Anledningen till utbyggnaden är det ökade trycket på platser hos SiS som expanderar på flera håll i Sverige. Efterfrågan på platser beror bland annat på en växande befolkning och flyktingvågen 2015.

– Sedan 2015 har det varit ungefär en veckas väntetid på att få en akutplats på våra ungdomshem, säger Stefan Hell Fröding, pressansvarig på Statens institutionsstyrelse.

Byggprojektet genomförs i flera etapper och innefattar nybyggnation av två avdelningar, två skolbyggnader, en för teoretiska ämnen och en för praktiska ämnen, samt ny utemiljö med rekreationsområden. De nya byggnaderna blir ljusare, inbjudande och mer öppna lokaler för ungdomarna att gå till – en både bildlig och bokstavlig väg framåt i livet.

– Jag är stolt över att Specialfastigheter tillsammans med SiS här skapar en fin och hållbar miljö för våra ungdomar så att de får så goda förutsättningar som möjligt att utvecklas och lyckas i livet, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.