Startsidan
Nyheter
Meny

Nyheter

Cecilia Vestin blir ny affärschef

2020-02-21  |  Nyheter

Specialfastigheter har rekryterat Cecilia Vestin som ny affärschef. Hon kommer närmast från verksamhet inom ett eget bolag i fastighetsbranschen. Dessförinnan har hon bland annat varit affärs- och kundansvarig på Newsec, vd på Arcona Projektutveckling och fastighetschef på Vectura Fastigheter.

– Jag ser verkligen fram emot att bli Specialfastigheters affärschef. Säkerhetsfastigheter är en spännande och växande nisch som har en viktig roll att fylla i ett samhälle som möter allt större utmaningar. Med min breda kompetens från fastighets- och byggbranschen hoppas jag kunna utveckla Specialfastigheters affär ytterligare så att bolaget bidrar till ett tryggt och säkert samhälle, säger Cecilia Vestin.

– Vi är väldigt glada över att Cecilia Vestin kommer till Specialfastigheter. Hennes långa och omfattande erfarenhet från branschen och hennes omvittnat skickliga ledarskap och engagemang för fastighetsutveckling kommer att bidra till Specialfastigheters fortsatt framgångsrika resa, säger Åsa Hedenberg, vd på Specialfastigheter.

Cecilia Vestin kommer att ingå i Specialfastigheters ledningsgrupp och tillträder tjänsten den 1 april. Hon är idag styrelseledamot i Fastpartner AB och Exengo Installationskonsult AB.

SiS nya ungdomshem i Hässleholm invigt

2020-02-20  |  Nyheter

Torsdag 20 februari invigdes Statens Institutionsstyrelses nya ungdomshem i Hässleholm. Byggprojektet är det största i SiS 25-åriga historia. Generaldirektör Elisabet Åbjörnsson Hollmark klippte invigningsbandet tillsammans med institutionschefen Sverker Göransson och förklarade anläggningen invigd.

Invigningen inleddes med ett tal av generaldirektören, där hon berömde alla som varit involverade i projektet för det goda samarbetet. Hon talade också om hur viktigt det är med ändamålsenliga lokaler – trygga och säkra miljöer – för att kunna bedriva god vård och behandling av ungdomarna som vistas på SiS hem.

När vår vd Åsa Hedenberg höll tal berömde hon SiS för sitt mod och tackade för det goda samarbetet. Hon önskade också att de ungdomar som vårdas på ungdomshemmet en dag i framtiden ska kunna komma tillbaka dit, titta på byggnaden och tänka att det var här som det vände.

Invigningen avslutades med en rundvandring i de nya lokalerna.

Bokslutskommuniké 2019: Stabilt förvaltningsresultat

2020-02-19  |  Nyheter

Specialfastigheters bokslut för 2019 visar på en stabil verksamhet med högre hyresintäkter genom nytecknade avtal.

 • Hyresintäkterna uppgick till 2 054 Mkr (1 956 Mkr)
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 1 440 Mkr (1 410 Mkr)
 • Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 746 Mkr (1 404 Mkr)
 • Årets resultat efter skatt uppgick till 1 717 Mkr (2 423 Mkr)
 • Fastigheternas marknadsvärde uppgick till 29 037 Mkr (27 288 Mkr)

 

– Specialfastigheter fortsätter att utvecklas stabilt där vi överträffar målen för såväl lönsamhet som kapitalstruktur. Jag gläds samtidigt åt att en stor del, 1 miljard kronor av det ökade marknadsvärdet på sammanlagt 1,7 miljarder kronor, utgörs av investeringar. Det talar för en fortsatt tillväxt, säger Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg.

Stor efterfrågan på säkerhetsfastigheter
Flera av Specialfastigheters kunder står inför stora utmaningar med ökade krav på säkerhet, vilket i kombination med höga beläggningsgrader skapar efterfrågan på nya verksamhetslokaler.

Bekräftat högt ratingbetyg
S & P bekräftade i december återigen Specialfastigheters höga ratingbetyg, AA+. Vi kan därmed fortsätta att finansiera vår verksamhet med mycket fördelaktiga villkor.

Mångfaldsmål uppnått
Vi har nått vårt mångfaldsmål och har nu 12 procent medarbetare med utländsk bakgrund jämfört med 10 procent då året inleddes. Det är ett sätt för oss att bidra till integrationen och till ett inkluderande, hållbart samhälle.

Bokslutskommunikén finns att läsa i sin helhet här.

Specialfastigheter emitterar obligationslån

2020-02-18  |  Nyheter

Specialfastigheter Sverige AB lånar 200 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note program.

Ett obligationslån om 200 Mkr utbetalas den 19 februari 2020 med återbetalningsdag den 19 februari 2044. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 1,12 procent.

Obligationen kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationen är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

– Vi passar på att förlänga vår löptid och minska vår finansieringsrisk genom att emittera en 24-årig obligation. Räntenivån fortsätter att vara historiskt sett låg, så därför tar vi tillfället i akt att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån, säger vice vd/CFO Kristina Ferenius.

Mer detaljerad information om obligationslånet och villkoren för emissionen finns här.

Standard & Poor’s bekräftar vårt höga kreditbetyg AA+

2019-12-18  |  Nyheter

Kreditvärderingsföretaget Standard & Poor’s har den 17 december 2019 bekräftat Specialfastigheters rating AA+, ett kreditbetyg vi är ensamma om bland svenska fastighetsbolag.

Enligt Standard & Poor’s har Specialfastigheter en låg risk sett till branschen då bolaget har en begränsad exponering mot konjunkturcykler, stabila hyresgäster i form av myndigheter och ett starkt band till sin ägare, svenska staten.

Standard & Poor’s räknar med att Specialfastigheters fortsatt starka lönsamhet under de närmaste åren kommer att väga upp investeringar i underhåll och byggprojekt, vilket enligt Standard & Poor’s prognos innebär en räntetäckningsgrad på 10x och skuldsättningsgrad på nära 11x.

”Stable outlook” speglar Standard & Poor’s förväntan om att Specialfastigheters mycket låga affärsrisk kommer att bidra till ett starkt finansiellt resultat, vilket garanterar en hållbar skuldsättningsgrad och en tillräcklig likviditet.

Specialfastigheter har sedan 2005 haft kreditbetyg AA+ med stable outlook på lång sikt och A-1+ på kort sikt, samt kreditbetyget K-1 enligt Standard & Poor’s regionala skala.

Mer detaljerad information om ratingbetyget och Standard & Poor’s analys finns här.

Fortsatt positivt förvaltningsresultat i delårsrapport för Q3

2019-10-16  |  Nyheter

Förvaltningsresultatet för perioden steg för tredje kvartalet i rad och ökade med 3,2 %. Hyresintäkterna har ökat då nya hyresavtal tecknats, men det har även kostnaderna för drift och finansiering.

 • Hyresintäkterna ökade med 4,8 % till 1 632 (1 549) Mkr
 • Förvaltningsresultatet ökade med 3,2 % till 1 109 (1 075) Mkr
 • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 41 (578) Mkr
 • Periodens resultat minskade med 40,5 % till 889 (1 494) Mkr
 • Marknadsvärdet på fastigheter har sedan årsskiftet ökat till 27 980 (27 288) Mkr

 

– Det är glädjande att vårt förvaltningsresultat liksom hyresintäkterna fortsätter att stiga. Vi räknar med att de höjda anslag som i budgetpropositionen föreslås till våra kunder leder till ytterligare investeringar för oss, säger vd Åsa Hedenberg.

Samverkan med kunder, leverantörer och med branschen genom bland annat workshops, strategiska dialoger och deltagande i referensgrupper har fortsatt, för att växla upp tempot och få mer effekt i hållbarhetsarbetet. Ledningen har också sett över bolagets betydande miljöaspekter och väsentliga hållbarhetsområden.

Delårsrapporten finns att läsa i sin helhet här.

Tack alla som byggde med lego!

2019-09-24  |  Nyheter

Förra veckan var vi på Business Arena i Stockholm, årets största fastighetsmässa, där massor av aktörer inom fastighetsbranschen, partners och inspirerande talare samlades under två heldagar. I Specialfastigheters mässmonter kunde den som ville hjälpa till att bygga en säkerhetsfastighet av lego. För varje legobit som användes i bygget skänker vi nu 30 kronor till organisationen BUFFF, Barn och Ungdom med Förälder/Familjemedlem i Fängelse.

Totalt byggde våra besökare med  337 legobitar, vilket ger 10 110 kronor till BUFFF:s viktiga verksamhet. BUFFF:s mål är att alla barn och unga med föräldrar eller andra familjemedlemmar i fängelse, häkte och frivård ska erbjudas ett individuellt och adekvat stöd – oavsett var i landet de bor.

Fortsatt stabilt förvaltningsresultat i delårsrapport för Q2

2019-07-10  |  Nyheter

Resultatet för halvåret minskade jämfört med motsvarande period 2018, främst till följd av lägre orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheter då inga större förändringar gällande fastigheternas direktavkastningskrav har skett. De orealiserade värdeförändringarna under perioden uppgår till 20 Mkr jämfört med 460 Mkr föregående år. Högre hyresintäkter till följd av nya hyresavtal påverkade förvaltningsresultatet positivt.

 • Hyresintäkterna ökade med 5,7 %
 • Förvaltningsresultatet ökade med 3,8 %
 • Värdeförändringar på fastigheterna uppgick till 20 (460) Mkr
 • Periodens resultat minskade med 48,2 % till 574 (1 107) Mkr
 • Marknadsvärdet på fastigheter uppgick till 27 749 (27 288 vid årsskiftet) Mkr

 

– Vårt förvaltningsresultat är fortsatt stabilt, vi har ökade hyresintäkter men även ökade kostnader för drift och finansiering. Med flera typhus under produktion för både Statens institutionsstyrelse och Kriminalvården ser vi fram emot en fortsatt tillväxt, säger vd Åsa Hedenberg.

På årsstämman i april beslutades om en utdelning om 555 Mkr till ägaren, staten. Samma månad trädde den nya säkerhetsskyddslagen i kraft och på ett seminarium i anslutning till stämman berättade informationssäkerhetsspecialist Kim Hakkarainen från Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (MUST) om hur den nya lagen påverkar olika verksamheter.

Tekniska problem med uppvärmningen vid en enskild fastighet har lett till att våra koldioxidutsläpp från inköpt energi ökat betydligt jämfört med samma period föregående år. Vi ser nu en risk att inte kunna uppnå vårt mål med minskade utsläpp för 2019. Vi behöver ta krafttag för att nå vårt långsiktiga mål – en minskning med 75 % till 2030.

Delårsrapporten finns att läsa i sin helhet här.

Vi stärker vårt digitaliseringsarbete med ny CIO

2019-07-01  |  Nyheter

Specialfastigheters IT-chef Masoomeh Antonsson har utsetts till CIO för bolaget. Tjänsten är ny och ska stärka organisationens utvecklingsarbete inom digitalisering.

– Digitalisering innebär nya möjligheter till effektivisering av vårt arbete och till ett ännu bättre kunderbjudande, men det finns också risker som ofta underskattas. För oss som jobbar med säkerhetsfastigheter är det en extra utmaning som vi behöver rusta oss för. Därför är vi väldigt glada att vår IT-chef nu byter roll till CIO och förstärker vår ledning, säger Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter.

– Den snabba tekniska utvecklingen ökar kraven på den tekniska standarden i våra fastigheter, medarbetarnas kompetens inom området samt vår förmåga att identifiera och åtgärda säkerhetsbrister kopplade till ny teknik. Jag ser mycket fram emot att anta dessa utmaningar och att leda vårt utvecklingsarbete inom det här området, säger Masoomeh Antonsson, tillträdande CIO för Specialfastigheter.

Masoomeh Antonsson tar också plats i bolagets ledningsgrupp från och med den 1 juli.

Michaela Sköld blir ny förvaltningschef

2019-05-29  |  Nyheter

Michaela Sköld har rekryterats som ny förvaltningschef på Specialfastigheter. Michaela Sköld kommer närmast från Fortifikationsverket där hon varit chef för förvaltningsstödsenheten region Mitt och där hon även haft rollen som ställföreträdande regionchef.

– Jag har alltid jobbat med fastighetsförvaltning och brinner verkligen för det. För mig är det också viktigt att kunna bidra till vårt samhälle samtidigt som jag tycker om att ha en affärsmässig syn på kundrelationer och verksamheten. Jag ser verkligen fram emot att få börja på Specialfastigheter eftersom jag ser att företagets arbetssätt och värderingar stämmer väl överens med mina, säger Michaela Sköld.

– Vi är väldigt glada att över att Michaela Sköld kommer till Specialfastigheter. Med lång erfarenhet från fastighetsbranschen, strategiskt arbete med både verksamhetsutveckling och utveckling av arbetssätt och sist men inte minst hennes kunskaper om säkerhet kommer hon bidra till att utveckla verksamheten i allmänhet och förvaltningen i synnerhet, säger Åsa Hedenberg, vd för Specialfastigheter.

Michaela kommer att ingå i Specialfastighets ledningsgrupp. Hon tillträder tjänsten som förvaltningschef den 12 augusti.