Startsidan
Nyheter
Meny

Nyheter

Förvaltningsresultat förbättrat med 5 % i vår halvårsrapport

2020-07-10  |  Nyheter  |  Åsa Hedenberg

Specialfastigheters halvårsrapport visar på en stabil verksamhet med ökade hyresintäkter och ett starkt förvaltningsresultat som ökat med 5 procent sedan föregående år.

  • Hyresintäkterna ökade som en följd av nya hyresavtal med 7,2 % till 1 159 (1 081) Mkr jämfört med motsvarande period föregående år, och det leder till en ökning av förvaltningsresultatet med 4,9 % till 764 (728) Mkr
  •  Orealiserade värdeförändringar på fastigheterna uppgick till -603 (204) Mkr och på finansiella instrument till 53 (-21) Mkr jämfört med motsvarande period föregående år
  • Periodens resultat efter skatt är lägre än föregående år 165 (574) Mkr, vilket främst beror på lägre orealiserade värdeförändringar på förvaltningsfastigheterna
  • Bedömt marknadsvärde på fastigheterna vid första halvårets utgång uppgick till 28 903, en minskning med 0,5 % sedan årsskiftet

 

Stabil verksamhet med samhällsansvar
Specialfastigheters intäkter kommer nästan uteslutande från kunder som utgörs av myndigheter, vilket skapar stor trygghet i en osäker konjunktur. Vi har bevakat hur covid-19 påverkar vår projekt- och förvaltningsverksamhet och har hittills upplevt relativt små effekter. Vi känner samtidigt ett samhällsansvar för arbetstillfällen och ekonomi och har arbetat aktivt med att se vilka drift- och underhållsåtgärder och projekt som kan utföras nu, eller tidigareläggas.

På årsstämman i april beslutades om en utdelning om 570 Mkr till ägaren, staten.

Att investera i framtiden kräver hållbara satsningar
Många av Specialfastigheters kunder har omfattande behov både vad gäller modernisering och expansion av lokaler. Samtidigt finns en medvetenhet om att samhällets och därmed kundernas ekonomiska resurser kan bli starkt begränsade framöver då statens utgifter för coronakrisen är stora. Arbete sker hela tiden inom bolaget med att effektivisera organisationen och leveransen för att minska kostnaderna.

Halvårsrapporten i sin helhet hittar du här.

För ytterligare information kontakta vice vd/CFO Kristina Ferenius på tel: 010-788 62 11 eller vd Åsa Hedenberg, tel: 010-788 62 01.

 

Vi deltar i unikt samarbete kring biologisk mångfald

2020-07-08  |  Nyheter  |  Emelie Ribbert

Åtta stora svenska företag från fyra branscher går nu samman i projektet ”Näringslivets Värderingsmetod för Biologisk Mångfald”. Bakom det unika initiativet och samarbetet står Specialfastigheter, Boliden, Cementa, LKAB, SCA, Skellefteå Kraft, Svenska Kraftnät och Vattenfall.

De deltagande bolagen använder på olika sätt mycket mark i sina respektive verksamheter och har alla identifierat biologisk mångfald som en väsentlig fråga för både hållbarhetsarbetet och affärerna. Målet med projektet, som leds av konsultföretaget Ecogain, är att ta fram ett verktyg som ska värdera och kvantifiera vad som sker vid markanvändning.

Biologisk mångfald är en viktig hållbarhetsfråga för oss på Specialfastigheter, inte minst eftersom vi äger mycket mark och skog vid våra fastigheter. Tillsammans med andra stora svenska aktörer från olika branscher samlas vi nu för att utveckla väl förankrade värderings- och mätmetoder inom området biologisk mångfald. Metoderna ska sedan underlätta arbetet med att sätta relevanta mål, genomföra åtgärder som ger verklig effekt och följa upp åtgärder på ett effektivt sätt.

Josef Guttenkunst ny chef för Projekt och Teknik

2020-06-15  |  Nyheter

Specialfastigheter har rekryterat Josef Guttenkunst som ny chef för Projekt och Teknik. Han kommer närmast från Familjebostäder där han under flera år arbetat som konsult och projektchef. Innan dess var han vd för byggentreprenören Ängabyggen AB och har tidigare arbetat främst med fastigheter, ledarskap, ledningsgruppsarbete, investeringsprocesser och utvecklingsfrågor. Han har erfarenhet av projekt, både som beställare och utförare.

Josef Guttenkunst är även engagerad inom styrelsearbete. Han har i dagsläget styrelseuppdrag hos Slumra AB, Liccuid AB och Företagarna.

”Jag har en bred erfarenhet från affärsdrivande och förvaltande bolag. I Specialfastigheter har jag funnit ett stabilt bolag med en spännande framtid, komplexa fastigheter och både kunniga och välkomnande medarbetare. Jag ser verkligen fram mot att få vara en del av Specialfastigheter och kunna bidra till företagets fortsatta utveckling och framgång”, säger Josef Guttenkunst.

”Vi välkomnar Josef som ny chef för Projekt och Teknik och som ny medarbetare hos oss”, säger vd Åsa Hedenberg. ”Han kommer med sin erfarenhet och kompetens inom bland annat ekonomi, process och organisation att bidra till att vi fortsätter att utveckla bolagets projektverksamhet och leverera kundnytta i form av säkra, effektiva och hållbara fastigheter.”

Första spadtaget för nytt bostadshus på anstalten Hall

2020-06-12  |  Nyheter  |  Hanna Janson

I strålande sol i tidvis friska vindar samlades en begränsad skara för att bevittna det första spadtaget för utbyggnaden av anstalten Hall.

Satsningen är ett led i att modernisera och utöka anstaltens kapacitet. Byggprojektet innebär att en ny byggnad, kallad hus A, uppförs med 120 platser för klienter och med lokaler för bland annat arbetsdrift och studier. Lokalarea blir ca 7 500 kvm. Huset byggs inom det befintliga anstaltsområdet och certifieras enligt Miljöbyggnad nivå Guld.

De som greppade varsin spade var Kriminalvårdens generaldirektör Martin Holmgren, Skanska Sveriges vd Gunnar Hagman och Specialfastigheters vd Åsa Hedenberg. Martin Holmgren talade om detta spadtag som början på en kapacitetsökning där målet är att skapa 2000 häktes- och anstaltsplatser inom 10 år. Åsa Hedenberg talade bland annat om det viktiga samarbetet med kunden för att förstå dennes behov, om vikten av att bygga säkert, långsiktigt, hållbart och förvaltningsbart. Och om att tidigt knyta till sig entreprenören för att öka samskapandet och effektiviteten.

Hus A planeras stå färdigt hösten 2022. Hela ombyggnaden på Hall beräknas vara klar 2026.

Foto: Kriminalvården

Vi sjösätter ny fastighetsorganisation för ökad kundnytta

2020-06-04  |  Nyheter  |  Åsa Hedenberg

Vi arbetar med att sjösätta en ny fastighetsorganisation som träder i kraft den 1 september 2020. I stora drag handlar det om att få en mer enhetlig fastighetsförvaltning med större fokus på drift och underhåll, mer renodlade roller och att bättre nyttja kompetensen i organisationen. Målsättningen är att vårt nya arbetssätt ska öka kundnyttan.

Ramverket för den nya fastighetsorganisationen är satt, men vi har valt att inkludera våra medarbetare i förändringsprocessen vilket gör att vi tillsammans kommer att arbeta fram en bra och välfungerande organisation fram till den 1 september. Vi kommer att återkomma med mer information efter sommaren.

Alla medarbetare kommer få möjlighet att vara kvar i företaget och vi utökar vår förvaltningsorganisation med fem personer. Driftteknikerna kommer i huvudsak fortsätta arbeta i samma byggnader som tidigare. Detsamma gäller i stort för övriga fastighetsorganisation men många har då nya roller.

Första typhuset för Kriminalvården invigt

2020-05-19  |  Nyheter

Mindre än två år efter att det första spadtaget togs står nu det första typhuset färdigt på anstalten Skenäs, några mil utanför Norrköping. Specialfastigheter har tagit fram typhuset i nära samverkan med Kriminalvården och det ska stå modell för kommande anstaltshus.

Det här första typhuset är byggt för anstalter som Skenäs i den lägsta säkerhetsklassen, klass 3. Huset kommer att anpassas när det byggs för högre säkerhetsklasser i framtiden.

Byggnaden innehåller 48 bostadsrum för lika många intagna, fördelat på fyra avdelningar. Det finns också möjlighet till att ta in ytterligare åtta klienter genom att dubbelbelägga i vissa rum. Här finns även bland annat sällskapsrum och kök. Det mesta av inredningen har producerats av Kriminalvårdens intagna.

Vid dagens invigning, som delvis skedde digitalt, bjöds det bland annat på en rundtur i byggnaden. Vill du också titta in i framtidens anstalt har Kriminalvården gjort en inspelning här.

Specialfastigheter emitterar obligationslån

2020-05-08  |  Nyheter  |  Thony Eriksson

Specialfastigheter Sverige AB lånar 500 miljoner kronor på obligationsmarknaden under sitt Medium Term Note-program. Ett obligationslån om 200 Mkr utbetalas den 8 maj 2020, med återbetalningsdag den 2 juli 2030. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 1 procent.

Nästa emission blir ett obligationslån om 300 Mkr som utbetalas den 14 maj 2020, med återbetalningsdag den 14 maj 2035. Obligationslånet löper till en fast årlig ränta om 1,215 procent.

Obligationen kommer att noteras på NASDAQ OMX Stockholm. Syftet med obligationen är finansiering av den löpande affärsverksamheten.

– Vi passar på att minska vår finansieringsrisk och likviditetsrisk genom att emittera en 10-årig och en 15-årig obligation. Kreditspreaden är på en acceptabel nivå på den emitterade obligationen jämfört med de höga nivåer vi såg för några veckor sedan i samband med coronakrisens utbrott. Räntan är fortsatt på en historiskt sett låg nivå, därför passar vi på att säkerställa vårt finansnetto genom att binda räntenivån, säger vice vd/CFO Kristina Ferenius.

Mer detaljerad information om obligationslånet och villkoren för emissionen finns här.

Specialfastigheters årsstämma 2020

2020-04-21  |  Nyheter

Årsstämman i Specialfastigheter Sverige AB (publ) ägde rum den 21 april i Stockholm. Samtliga styrelseledamöter omvaldes och Eva Landén fortsätter som styrelsens ordförande.

Stämman beslutade bland annat att fastslå den av styrelsen föreslagna utdelningen om 570 Mkr. Utbetalning planeras ske den 4 maj. Stämman fastställde resultaträkningen för 2019 och balansräkningen per 2019. Styrelsens ledamöter och vd beviljades ansvarsfrihet. Stämman beslutade vidare att fastställa föreslagna arvoden för styrelsen samt de riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare som styrelsen föreslagit.

Till styrelsen omvaldes Carin Götblad, Eva Landén, Mikael Lundström, Erik Tranaeus, Maj-Charlotte Wallin och Åsa Wirén. Eva Landén fortsätter som ordförande för bolagets styrelse.
Öhrlings PricewaterhouseCoopers Aktiebolag valdes som revisor, för en period om ett år, med auktoriserade revisorn Helena Ehrenborg som huvudansvarig.

För att minska smittspridningen av coronaviruset var bolagsstämman inte öppen för allmänheten. Vd:s anförande finns därför inspelat att se här. Protokoll från årsstämman finns här.

Förbättrat förvaltningsresultat och stabil verksamhet

2020-04-21  |  Nyheter

Specialfastigheters delårsrapport för årets första kvartal visar på en stabil verksamhet med ökade hyresintäkter och fortsatt hög investeringsnivå.

• Hyresintäkterna ökade med 4,2 % till 527 (506) Mkr
• Förvaltningsresultatet ökade med 5,3 % till 374 (355) Mkr
• Värdeförändringarna på fastigheterna uppgick till -130,2 (11,4) Mkr och på finansiella instrument till 52,8 (-16,2) Mkr
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 233 (276) Mkr
• Marknadsvärdet på fastigheter har ökat till 29 113 (29 037) Mkr

Robust affär i en orolig tid

Stora delar av världen genomlever en kris till följd av covid-19 (coronaviruset) där land efter land stängts ned för att försöka stoppa smittspridningen.

– Trots turbulensen med stora omställningar i samhället för att minska smittspridningen ser jag i dagsläget inte några överhängande risker för Specialfastigheter. Vår affär bygger på hyreskontrakt tecknade med offentliga verksamheter och med långa hyresavtal, därmed är hyresintäkterna säkrade för en längre tid, säger vd Åsa Hedenberg.

Stigande efterfrågan på säkerhetsfastigheter

I samhället finns en ökad efterfrågan på säkerhetsfastigheter. Specialfastigheter har många kunder som är i behov av att utveckla och utöka sina lokaler. Den största kunden, Kriminalvården, kom nyligen med en rapport där prognoserna över klientinflödet fortsatt pekar uppåt. Inom en tioårsperiod planerar Kriminalvården för att utöka antalet ordinarie platser till drygt 8 500, att jämföra med dagens cirka 6 500 ordinarie platser. Kriminalvårdens ökade behov av platser kommer kräva stora investeringar och kan leda till fler affärer och ökad projektvolym för Specialfastigheter.

Delårsrapporten i sin helhet kan läsas här.

Vi utvecklar vår affärsenhet

2020-04-09  |  Nyheter

Specialfastigheter gör nu en satsning på vår affärsenhet för att bättre kunna möta de krav och förväntningar som våra kunder har på oss. Vi har rekryterat en ny affärschef, Cecilia Vestin, som har en lång och omfattande erfarenhet från både bygg- och fastighetsbranschen och som har ett stort engagemang för fastighetsutveckling. Hennes uppdrag blir bland annat leda en affärsenhet som fördjupar våra kundrelationer, tar fram strategier för fastighetsutveckling och som får tid och resurser att driva projekt i tidiga skeden.

För att lyckas med detta förstärker vi bemanningen inom affärsenheten. Vår nuvarande chef för projekt och utveckling, Göran Cumlin, får en ny roll som projektägare, med uppgift att just skapa och driva projekt i tidiga skeden. Vår säkerhetschef, Mats Lindmark, stöttar våra kunder i säkerhetsfrågor, inte minst när det gäller att säkerställa våra säkerhetsskyddsavtal, och han blir därför också en del av enheten. Vi planerar även att rekrytera en affärsutvecklare och en fastighetsanalytiker.

Med dessa satsningar fortsätter vi vår nära och långsiktiga samverkan med våra kunder, för att tillsammans med dem skapa de bästa och säkraste lokalerna för just deras verksamhet.